ЗАСТОСУВАННЯ НЕІНВАЗИВНИХ БІОМАРКЕРІВ ТА МІСЦЕ ЦИТОКЕРАТИНУ 18 У ДІАГНОСТИЦІ ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

  • Н.В. Динник Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, неалкогольний стеатогепатит, неінвазивні біо- маркери стеатозу та фіброзу печінки, цитокератин 18

Анотація

Мета дослідження:

1. Визначення найоптимальніших неінвазивних методів діагностики ступеня стеа- тозу та фіброзу печінки у клінічній практик.

2. Визначення діагностичної цінності ЦК 18 порівняно з валідизованими клінічними біомаркерами ступеня стеатозу запалення та фіброзу печінки.

3. Здійснення кореляційного аналізу ЦК 18 з антропометричними даними та відносним вмістом жиру в печінці, визначеного за допомогою біоелектричної імпедансометрїї.

Матеріали та методи: Всього досліджено 50 патентів. Критерії включення у дослідження: патенти з встановленим діагнозом неалкогольна жирова хвороба печінки згідно діючих вітчизняних та міжнарод¬них протоколів, вік- 18-65 років. У дослідженні застосовувались наступні методи:

  • загально клінічні методи обстеження - збір анамнезу, огляд пацієнта;
  • антропометричні: вимірювання зросту з використанням ростоміру, маси тіла - ваги Omron BF-511, обвід талії, за допомогою сантиметрової стрічки;
  • кпініко-лабораторні індекси;
  • біохімічні: печінкові проби, ліпідограма, глюкоза крові - Реагенти Human, аналізатор Humalyser 2000, фрагменти МЗО цитокератину 18 за допомогою реактивів TPS- Elisa - імуноферментним методом (тка-нинний специфічний поліпептидний антиген, цитокератин 18, IDL); інструментальні: біоелектрична імпедансометрія за допомогою приладу OMRON BF36, ультразвукове обстеження в В-режимі за домогою приладу Toshiba Aplio XG.

Використано контент-аналіз, метод системного та порівняльного аналізу, бібліосемантичний ме¬тод вивчення актуальних наукових досліджень стосовно практики застосування неінвазивних ме¬тодів оцінки стеатозу та фіброзу печінки при НАЖХП. Всього проаналізовано 73 джерела англійською та українською мовами (PubMed-NCBI, Medline, CochraneLibrary, EMBASE, ResearchGate), з них відібрано 25, в яких висвітлені неінвазивні методи діагностики з доведеною високою чутливістю та специфічн¬істю при НАЖХП.

Результати: В даній роботі висвітлено клініко-лабораторні та інструментальні тести, доступні методи візуалізаиії, біомаркери і складні формули як інструмент для прогнозування стеатозу, стеато- гепатиту та фіброзу. Ультразвукова діагностика є першочерговим діагностичним інструментом для верифікації стеатозу печінки, проте його чутливість у встановленні саме ступеню стеатозу та попе¬редження розвитку стеатогепатиту може бути підвищена за рахунок поєднання з іншими неінвазивни- ми тестами. Біомаркер Цитокератин-18 є перспективним і точним неінвазивним параметром для діаг¬ностики неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Встановлення ступеня фіброзу печінки являє собою найбільш важливу прогностичну проблему. Найбільш вивчені неінвазивні методи: fibrometer, FIB-4, NAFLD- fibrosis test оцінка фіброзом та еластографія.

При проведенні кореляційного аналізу рівня ЦК 18 та валідизованими клінічними індексами оцінки ступе¬ня стеатозу встановлено прямий сильний кореляційний зв’язок між валідизованими клінічними індексами ступеня стеатозу печінки Steatotest (r=0,76, р<0,05), FLI (г=0,74 р<0,05) та рівнем ЦК18, що свідчить про патогенетичну роль апоптозу при НАЖХП.

При оцінці ступеня запалення у даної групи пацієнтів за допомогою NASH -тесту - встановлено прямий сильний кореляційний зв’язок (г=0,72, р<0,05) з рівнем ЦК 18 навіть за нормальних показників трансамі- наз, що свідчить про прогностичну цінність ЦК 18 у розвитку НАСГ.

В той же час встановлено відсутність кореляції ЦК 18 зі ступенем фіброзу печінки визначеного за допо-могою NAFLD-fibrosis score та еластографією хвилі зсуву за допомогою УЗД, що свідчить про незалежну діагностичну цінність ЦК 18.

Висновки: Серед неінвазивних інструментальних методів діагностики стеатозу печінки найопти- мальнішим є Ультразвуковий метод діагностики. Серед клініко-лабораторних індексів найбільшою чут¬ливістю та специфічністю володіють Fatty liver index та Steatotest для оц'нки ступеня стеатозу печінки та для оц'нки ступеня фіброзу печінки - NAFLD-fibrosis score. Для прогнозування розвитку неалкогольно¬го стеатогепатиту найбільш чутливими є NASH-тест та визначення неінвазивного біомаркеру запа¬лення та апоптозу Цитокератину 18 фрагментів М30.

ЦК 18 може бути незалежним неінвазивним біомаркером ступеня стеатозу та прогнозування НАСГ у пацієнтів з вісцеральним ожирінням та показниками трансаміназ в межах норми. Визначення ЦК18 може бути не лише діагностичним маркером але і маркером оц'нки ефективності динаміки лікування.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Динник , Н. (2016). ЗАСТОСУВАННЯ НЕІНВАЗИВНИХ БІОМАРКЕРІВ ТА МІСЦЕ ЦИТОКЕРАТИНУ 18 У ДІАГНОСТИЦІ ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 12-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/129