ЗМІНИ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЛАНОК ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

  • А. І. Пастушина Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: гіпертензія, ішемічна хвороба серця, гемостаз, тромбофілія, коагулянти, антикоагу¬лянти, фібриноліз

Анотація

Мета - оиінити зміни прокоагулянтної, антикоагулянтної та фібринолітичної ланок системи гемос¬тазу у хворих на артеріальну гіпертензію та у пацієнтів з поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та стабільних форм ішемічної хвороби серця.

Матеріали і методи. Були обстежені 113 пацієнтів, з яких 38 хворих із діагнозом гіпертонічна хвороба II стадії (2 група) та 61 хворий на гіпертонічну хворобу II стадії в поєднанні з ішемічною хворобою серця (З група). Гоупу контролю склали 14 пацієнтів без гіпертонічної та ішемічної хвороби серця, співставних по віку та статі з групою 2 та 3. Пацієнтам оцінювали показники системи гемостазу: тромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, протромбіновий індекс, розчинні фібрин-мономерні комплекси, фібриноген, протеїн С, антитромбін III, час ХІІ-а залежного фібринолізу.

Результати. У хворих обох досліджуваних груп вміст РФМК достовірно вищий за групу контролю. Вміст РФМК у групі хворих на ГХ перевищував нормативні значення в 2,4 рази, а в групі хворих з супутньою ІХС в 3,01 рази. Вміст фібриногену у 3 групі був на 11% вище. Спостерігалось зниження ПТІ у хворих 2 групи на 4,8% порівняно з групою контролю, у хворих 3 групи на 6,5% без достовірної різниц між групами. Відбува¬лось зменшення активності АТ III в 1,25 разів та в 1,19 разів в групах відповідно. Час ХІІ-а залежного фібринолізу у хворих на ГХ був в 2,13 рази довшим за нормативні значення, а при поєднанні ГХ та ІХС в 3,54 рази довшим за норму.

Висновки. Для пацієнтів з гіпертонічною хворобою та її поєднанням з ішемічною хворобою серця харак¬терно підвищення згортуючої активності крові на фоні пригнічення антикоагулянтної та фібринолі¬тичної ланок гемостазу. Найбільший внесок в формування тромбофілічних змін у хворих обох досліджува¬них груп належить пригніченню фібринолізу, яке більш виражено при поєднанні гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Пастушина , А. І. (2016). ЗМІНИ АКТИВНОСТІ РІЗНИХ ЛАНОК ПЛАЗМОВОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 30-34. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/132