ПОТОЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ФУТБОЛЬНИМИ АРБІТРАМИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО- ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ (СПЕЦІАЛЬНО- ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ)

  • Т.О. Терещенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Україна
  • Н.М. Назарко Національного медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: поточний лікарський контроль, футбольні арбітри, навчально-тренувальний збір, адап¬тація до фізичного навантаження.

Анотація

Резюме. В структурі загальної підготовки футбольних арбітрів фізичній підготовці приділяється знач¬на увага. Спеціально-підготовчий етап більш схожий на дії арбітра під час матчу і характеризується зменшенням тривалості тренування зі збільшенням його інтенсивності. Жорсткі за обсягом і інтенсив¬ності фізичні навантаження, які відчувають арбітри під час матчів і підготовці до них, можуть призвес¬ти не тільки до перетренування або спаду рівня спеціальної фізичної підготовленості, а й сприяти виникненню патологічних змін в організмі арбітра. Тому проведення поточного лікарського контролю є важливою складовою оцінки готовності арбітрів до фізичних навантажень та індивідуалізації трену¬вального процесу. Метою роботи було проаналізувати особливості адаптації організму футбольних арбітрів до фізичних навантажень для оптимізаиії поточного лікарського контролю. Було обстежено 70 футбольних арбітрів та асистентів арбітра високої кваліфікації віком 35,33 ±0,55 років анамнестич¬ним, антропометричним, тонометричним та пульсометричним методами з подальшим розрахунком індексів (індекс маси тіла, середній динамічний АТ, пульсовий АТ, індекс Робінсона, коефіцієнт ефектив¬ності кровообігу, коефіцієнт витривалості, адаптаційний потенціал, індекс Кердо). Результати досл¬ідження вказують, що протягом навчально-тренувального збору покращуються інтегральні показники гемодинаміки. Адаптація до фізичних навантажень розпочинається з 3-4 дня навчально-тренувального збору. Критичним є 1-3-й і 7-й дні збору. Для раціонального управління тренувальним процесом доцільно регулярно вести щоденник самоконтролю, що включає як об’єктивні, так і суб’єктивні показники функц¬іонального стану арбітрів. Питний режим футбольних арбітрів потребує корекції в сторону збільшен¬ня вживання рідини. Арбітри старшої вікової категорії, високого зросту та міцної тілобудови потребу¬ють регулярного контролю за функціональним станом організму та індивідуалізації тренувального процесу у відповідності до особливостей адаптації до фізичних навантажень.

Опубліковано
2016-04-29
Як цитувати
Терещенко , Т., & Назарко , Н. (2016). ПОТОЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НАД ФУТБОЛЬНИМИ АРБІТРАМИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО- ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗБОРУ (СПЕЦІАЛЬНО- ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ). Український науково-медичний молодіжний журнал, (2(95), 58-63. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/136