ЗМІНИ ПРООКИСНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ СЕРІЇ SHR ПРИ ЛІКУВАННІ ГІПОТЕНЗИВНИМИ ПРЕПАРАТАМИ (РАМІПРИЛОМ І КАНДЕСАРТАНОМ) В КОМБІНАЦІЇ З КОРВІТИНОМ

  • Альона Марущак Асистент кафедри патофізіології, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Україна
  • Юрій Роговий Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Україна
  • Тетяна Савчук Кандидат медичних наук, асистент кафедри фізіології, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Україна
Ключові слова: Артеріальна гіпертензія, раміприл, кандесартан, корвітин, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист

Анотація

На сьогоднішній день артеріальна гіпертензія (АГ) - найпоширеніше серцево-судинне захворювання, яке є найбільш частою причиною інвалідизації населення внаслідок високого ризику розвитку таких ускладнень, як серцева недостатність, ішемічна хвороба серця, інсульт. Постійно триває пошук нових препаратів, які не тільки знижують артеріальний тиск, а володіють політропними ефектами. На першому місці стоїть кардіопротекція, яка ґрунтується на засадах постійного контролю за оксигенацією міокарда і процесами метаболізму. Останнім часом увагу дослідників привертають біофлавоноїди, а саме корвітин, який проявив антиоксидантні, протиапоптичні, протизапальні властивості. Питання впливу корвітину в комбінованій терапії з гіпотензивними препаратами при лікуванні артеріальної гіпертензії вивчено недостатньо, що визначає актуальність і мету нашого дослідження. Матеріали та методи. Дослідження проведено на спонтанно-гіпертензованих щурах серії SHR. Тварин поділили на 12 груп спостереження. Дослідним групам тварин серії SHR вводили раміприл в дозі 5 мг/кг, кандесартан 4 мг/кг і корвітин 50 мг/кг, а також проводили комбіновану терапію: раміприл і корвітин, кандесартан і корвітин. Препарати вводили протягом 7 днів. Стан проокисно-антиоксидантної системи в серці, печінці і нирках оцінювали за рівнем малонового альдегіду (МА) і дієнових кон’югатів (ДК) на тлі активності ферментів антиоксидантного захисту: супероксиддимутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГПО), каталази (КТ). Результати дослідження. Монотерапія раміприлом поглиблювала патологічний процес в досліджуваних структурах (нирки, серце, печінка) і викликала зниження рівня ферментів антиоксидантного захисту при незмінному рівні малонового альдегіду і дієнових кон’югатів. Лікування кандесартаном продемонструвало більш позитивну динаміку в зниженні рівня продуктів пероксидації і активації супероксиддисмутази (СОД), дещо зростав рівень каталази (КТ) і незмінною залишалась активність глутатіонпероксидази (ГПО). Комбінована терапія з корвітином значно змінила показники проокисно-антиоксидантного гомеостазу в бік зростання активності ферментів каталази і супероксиддисмутази на тлі суттєвого зниження рівня продуктів вільнорадикального окиснення. Найбільш виражена позитивна динаміка відмічена в міокарді лівого шлуночка і нирках при комбінованій терапії кандесартаном і корвітином. Висновки. Застосування корвітину в комбінації з гіпотензивними препаратами продемонструвало протекторний вплив на всі показники проокисно-антиоксидантної системи. Позитивна динаміка при комбінованій терапії пов'язана не тільки зі зниженням артеріального тиску, але і з плейотропними ефектами корвітину.

Посилання

Барна О.М., Базилевич А.Я. (2012). Універсальні протективні властивості раміприлу: від сповільнення розвитку цукрового діабету до життєзберігаючих властивостей. Ліки України , 9(165), 26-30.
Гапонова Т.И., Кобеляцкий Ю.Ю., Панченко Г.В. (2015). Роль корвитина и латрена в профилактике и терапии реперфузионного синдрома при реконструктивных операциях у пациентов с хронической ишемией нижних конечностей. Медицина неотложных состояний, 2(65), 88-92
Гуревич М.А, Кузьменко Н.А. (2017). Поражение сердца при артериальной гипертензии. Методы воздействия на гипертензию и сократительную дисфункцию (2017). Consilium Medicum, 19 (1): 88–92.
Жаринова В. Ю., Парасюк Е. И., Самоць И. А. (2016) Возможности повышения эффективности антигипертензивной терапии: роль донаторов оксида азо¬та. Здоров’я України, 1 (44), 45–46.
Жиляєв, С. О., Штриголь, С. Ю. (2013). Церебропротективна активність корвітину та ліпофлавону при комбінації гострої алкогольної інтоксикації та черепно-мозкової травми в експерименті. Питання експериментальної та клінічної медицини, 17(1), 93-103.
Журавлева Д.А. (2009) Модели артериальной гипертензии. Спонтанно-гипертензивные крысы, Кунсткамера, 15(6), 721-722.
Земляний, Я. В. (2014). Динаміка структурно-функціональних змін серця та рівнів GDF 15 і NTproBNP на тлі терапії кандесартаном і раміприлом у хворих на серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії. Запорож. мед. журн., 2, 13-17.
Магаляс В.М., Міхєєв А.О., Роговий Ю.Є. та ін. (2001). Сучасні методи експериментальних та клінічних досліджень централь¬ної науково-дослідної лабораторіїї Буковинської державної медичної академії, Чернівці, 42 с.
Мойбенко А. А., Пархоменко А. Н. (2015). Эффективность водорастворимой формы кверцетина (Корвитина) при лечении острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST. – Режим доступа: http://health-ua.com/article/671.html.
Пархоменко А.Н., Кожухов С.Н. (2014). Результаты открытого рандомизированного исследования по изучению переносимости и эффективности препарата Корвитин у пациентов с застойной сердечной недостаточностью и систолической дисфункцией левого желудочка. Український медичний часопис, 4 (102), VII/VIII 2014
Толпаров Г. В. (2016) Влияние блокаторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы на функциональное состояние правого желудочка при инфаркте миокарда передней стенки левого желудочка. Кубанский научный медицинский вестник, 3 (158), 126-129.
Чистик Т. (2018). Корвитин — важный компонент комплексной терапии острых и хронических ишемических заболеваний головного мезга. Международный неврологический журнал, 6(100).
Bartekova M., Radosinska J., Pancza D., Barancik M., Ravingerova T. (2016) Cardioprotective effects of quercetin against ischemia-reperfusion injury are age-depen-dent. Physiol. Res; 65 (Suppl. 1): S101-S107.
Chen X, Li H, Wang Z, Zhou Q, Chen S, Yang B, Yin D, He H, He M. (2020) Quercetin protects the vascular endothelium against iron overload damages via ROS/ADMA/DDAHⅡ/eNOS/NO pathway.Eur J Pharmacol. Feb 5;868:172885. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.172885. Epub 2019 Dec 20.
Douros A, Kauffmann W, Bronder E, Klimpel A, Garbe E, Kreutz R. ( 2013) Ramipril-induced liver injury: case report and review of the literature. Am J Hypertens, Sep;26(9):1070-5. doi: 10.1093/ajh/hpt090. Epub 2013 Jun 8.
Forner D, Kulai T, Arnason T, E Gruchy S, MacLeod M. (2017) Ramipril-associated cholestasis in the setting of recurrent drug-induced liver injury. Gastroenterol Hepatol Bed Bench.;10(2):143–6.
Fusi F, Trezza A, Tramaglino M, Sgaragli G, Saponara S, Spiga O. (2020) The beneficial health effects of flavonoids on the cardiovascular system: Focus on 18. K+ channels.Pharmacol Res. Jan 7;152:104625. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104625. [Epub ahead of print] Review.
Khanal MK, Dhungana RR, Bhandari P, Gurung Y, Paudel KN. (2017) Prevalence, associated factors, awareness, treatment, and control of hypertension: Findings from a cross sectional study conducted as a part of a community based intervention trial in Surkhet, Mid-western region of Nepal. PLoS One. 12(10):e0185806. doi: 10.1371/journal.pone.0185806.
Monika Barteková et al. (2015) quercetin improves postischemic recoveryof heart function in doxorubicin-treated rats and prevents doxorubicin-induced matrix metalloproteinase-2 activation and apoptosis induction, Int. J. Mol. Sci.16 (4), 8168-8185.
Oyagbemi AA, Omobowale TO, Ola-Davies OE, Asenuga ER, Ajibade TO, Adejumobi OA, Arojojoye OA, Afolabi JM, Ogunpolu BS, Falayi OO, Hassan FO, Ochigbo GO, Saba AB, Adedapo AA, Yakubu A. (2018) Quercetin attenuates hypertension induced by sodium fluoride via reduction in oxidative stress and modulation of HSP 70/ERK/PPARγ signaling pathways. Biofactors. Sep;44(5):465-479. doi: 10.1002/biof.1445. Epub 2018 Sep 1.
Sheik Uduman MS, Reddy RB, Punuru P, Chakka G, Karunakaran G (2016) Protective Role of Ramipril and Candesartan against Myocardial Ischemic Reperfusion Injury: A Biochemical and Transmission Electron Microscopical Study. Adv Pharmacol Sci. 2016:4608979. doi: 10.1155/2016/4608979.
Vrolijk MF, van Essen H, Opperhuizen A, Bast A, Janssen BJ. (2019). Haemodynamic effects of the flavonoid quercetin in rats revisited. Br J Pharmacol. Dec 26. doi: 10.1111/bph.14955.
Опубліковано
2020-07-07
Як цитувати
Марущак , А., Роговий , Ю., & Савчук , Т. (2020). ЗМІНИ ПРООКИСНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ЩУРІВ СЕРІЇ SHR ПРИ ЛІКУВАННІ ГІПОТЕНЗИВНИМИ ПРЕПАРАТАМИ (РАМІПРИЛОМ І КАНДЕСАРТАНОМ) В КОМБІНАЦІЇ З КОРВІТИНОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 115(1), 27-36. https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(115).2020.27-36