РІВЕНЬ ВІТАМІНУ D3 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ

  • М.Б. Удван Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Н.М. Кобиляк Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Ю.І. Комісаренко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Ключові слова: вітамін D3 цукровий діабет типу 2, неалкогольна жирова хвороба печінки.

Анотація

Актуальність. Останнім часом як один з чинників розвитку цукрового діабету типу 2 (ЦД2) і метаболічного синдрому (МС) розглядають дефіцит вітаміну D3 (холекальциферолу), що сприяє посиленню інсулінорезистентності та зниженню секреції інсуліну в організмі. Найбільш виражений дефіцит вітаміну D спостерігається в осіб, що страждають на морбідне ожиріння. Метою  даного дослідження було оцінити забезпеченість організму вітаміном D3 у пацієнтів з цукровим діабетом типу 2 (ЦД2) в залежності від наявності неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП).

Матеріали та методи: В дослідження включений 69 хворий з ЦД2. НАЖХП діагностували за допомогою УЗД печінки. Всі пацієнти розділені нами на 2 групи. Контрольну групу склали 29 пацієнта з ЦД2 без НАЖХП. В основну групу увійшли хворі з ЦД 2 та супутньою НАЖХП (n=39). Для оцінки відмінності кількісних показників використовували t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок. При аналізі якісних змінних застосовували критерій ч2. Рівень значущості вважали достовірним при p <0,05.

Результати:  Згідно отриманих результатів, ми відмітили статистично достовірно нижчий рівень 25(ОН)D3 у хворих з НАЖХП проти із пацієнтами контрольної групи (28,25±12,67 проти 19,9±8,67 нг/мл; р=0,002). Також наявність супутньої НАЖХП у пацієнтів із ЦД2 асоційована з більш вираженим порушеннями метаболізму 25(ОН)D3. В пацієнтів основної групи дефіцит вітаміну 25(ОН)D3, який визначається, згідно сучасних рекомендацій, при зниженні його рівня нижче 20нг/мл, констатовано у 73,5% хворих, що статистично достовірно вище в порівнянні із групою контролю, де дефіцит ми відмітили у 26,5% обстежених (р=0,014).

Висновки: Наше дослідження продемонструвало, що у хворих з цукровим діабетом типу 2 та НАЖХП спостерігається статистично достовірно нижчий рівень 25(ОН)D3 в порівнянні із пацієнтами контрольної групи.

Опубліковано
2018-09-14
Як цитувати
Удван , М., Кобиляк , Н., & Комісаренко , Ю. (2018). РІВЕНЬ ВІТАМІНУ D3 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЯВНОСТІ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (3-4(108), 29-33. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/18