ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРИБЕРЕЖНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЗА ЕКОЛОГО-ГІГІЄНИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

  • О.Л. Мітіна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: рекреація, рекреаційне навантаження, біоіндикація, комплексний моніторинг, оксиметрія, гранулометричний аналіз

Анотація

Резюме: Стаття присвячена проблемі вивчення санітарно-екологічного стану рекреаційних зон. Авто­ром на підставі результатів емпіричного дослідження розроблена схема комплексної оцінки санітарно- екологічного стану прибережних рекреаційних зон, яка дасть можливість формування технічних вис­новків про відповідність санітарного стану рекреаційних зон вимогам Міжнародної програми “Блакитний прапор". Ця схема пропонує аналіз рекреаційного навантаження та соціологічне опитуван­ня рекреантів за проблемою якості середи, також вивчення найважливіших показників морської води, донного осаду, забруднення пляжного піску побутовими залишками та постановку експериментів по біоіндикації з використанням типових представників прибережних рекреаційних зон. Статистична об­робка отриманих результатів показала, що найбільш виражені відмінності за показниками загальної зваженої речовини і твердих побутових відходів у районі пляжу Омега у порівнянні з пляжами Північної сторони міста, тоді як кореляція найбільш виражена між показниками загальної зваженої речовини і вмістом кисню в морській воді (г = -0,965), також загальною зваженою речовиною і кількістю сміття на пляжі (г = 0,753). Між рекреаційним навантаженням і кількістю твердих побутових відходів був виявлений зворотній зв’язок (г = -0,702). Можна припустити, що така тенденція пов’язана з більш якісним прибиран­ням популярних пляжів і комунальним захистом менш відвідуємих територій. У теперешній час закриття пляжних зон здійснюється на базі мікробіологічної характеристики води, тоді як стан піску та компоненти його забруднення не враховуються. Таким чином, тільки комплексна оцінка санітарно- екологічного стану прибережної середи, разом із піском, водою та донним осадом, може стати базою для регламентації відвідування пляжів і надання рекреаційним зонам певного статусу. Диференціювання пляжів за якістю середи має не тільки велике екологічне та санітарне значення, але й може слугувати важливим економічним стимулом розвитку прибережних зон.

Посилання

1. Галушкіна Т.П. Еколого-збалансовані пріоритети роз¬витку територій: концептуальні засади та організаційні меха¬нізми [Текст]: монографія / Т.П. Галушкина, Л.М. Грановсъка — Одеса: ІПРЕЕМ ПАНУ, 2009. - 372 с.
2. Дроздов А.В. Основы экологического туризма [Текст]: учеб пособие / А.В. Дроздов— М.: Гардарики, 2005. — 271 с.
3. Игнатенко А.Н. Рекреационные территориальные
системы: научные основы развития и функционирования
[Текст]: учеб.пособие. — Черновцы, 2011. — 188 с.
4. Квартальное В.А. Туризм и отраслевые системы [Текст] / Под ред. В.А. Квартальнова — М.: Финансы и статис¬тика, 2003. — 314 с.
5. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020року. Схвалено КМ України від 17.11.2007 / Відомості Верховної Ради України. — Офіц. вид. — К: ВВР, 2007. - № 880. - 87 с.
6. Николаенко Д.В. Рекреационная география [Текст]: учеб, пособие для студ. ВУЗов / Д.В. Николаенко — М.: Владос, 2011.- 288с - ISBN 5-691-00683-5.
7. Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного при-родокористування в Україні [Текст]: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко та ін. — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. — 250 с.
8. Blue Flag Programme. Режим доступу http:// www. blueflag, org/
9. Mac Cool S. F. Tourism, recreation and systainability, linking culture and environment. — Walling Fordt: CABI Int., 2010.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Мітіна, О. (2015). ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПРИБЕРЕЖНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ЗА ЕКОЛОГО-ГІГІЄНИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 37-40. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/188