В ПОШУКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ КОНТАГІОЗНОГО МОЛЮСКА У ДІТЕЙ

  • Вікторія Терещенко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: шкірна інфекція, дитина, метод лікування, імпульсний лазер

Анотація

У статті представлені відомості про контагіозний молюск і розглянута необхідність раціо­нального вибору терапевтичного лікування контагіозного молюска у дітей. Контагіозний молюск - вірусна заразна шкірна інфекція, збудником якої є вірус контагіозного молюска, і яка проявляється розро­станням шкіри у вигляді дрібних кулястих щільних вузликів тілесного кольору. Знання про дане захворю­вання в практиці лікаря необхідно, оскільки хвороба є не тільки однією з пятидесяти найбільш пошире­них захворювань у всьому світі, але і частіше вражає дітей у вій] від одного до десяти років. До того ж щорічно виникає від двох до десяти відсотків нових випадків інфікування у дітей. Такій кількості пошире­ності сприяє механізм передачі збудника, що у дітей являє собою - контактний механізм. Отже, хвороба - висококонтагіозна, проте не є небезпечною, оскільки не призводить до важких чи фатальних усклад­нень. Організм здатен самостійно побороти прояви вірусу протягом двох - шести місяців завдяки актив­ному функціонуванню імунної системи. Вчасно проведене лікування попереджає подальше самозараження, а також запобігає розвитку рецидивів та поширення інфекції. Головна мета лікування це - видалення м’якої центральної частини кожного вузликового елементу шкірного висипу, після чого вони розсмоктуються. Незважаючи на наявність достатньої кількості методів лікування контагіозного молюска, не існує єдиної думки лікарів з тактики лікування. Більшість способів лікування контагіозного молюска має недоліки. Це особливо необхідно враховувати при лікуванні дітей, оскільки, терапевтичні процедури, використовувані при лікуванні даної хвороби, можуть сприяти розвитку несприятливих психологічних і фізіологічних ре­акцій дитячого організму. Однак одноразове застосування імпульсного лазера (PDL) з піковою довжиною хвилі 580-590 нм, дає не тільки швидкий позитивний ефект, але і є безпечним при лікуванні контагіозного молюска, оскільки викликає менше почуття страху у дітей та є менш болісним.

Посилання

1. Дерматология: атлас-справочник. — Т. Фицпатрик, Р. Джонсон, К Вулф, М. Полано, Д. Сюрмонд. — Перевод с английского канд. мед. наук Э.А. Антуха, Т.Г. Горлиной, Е.Е. Жаркова, И.В. Журавлева, М. В. Замерграда, канд. биол. наук Л. М. Качаловой, А.Ю. Лаврова Д-В. Левина канд. мед. наукДД. Проценко, Н.А. Тимониной, О. В. Удовиченко, С. Л. Феданова, Н. А. Федоровой, канд. мед. наук В.Ю. Халатова Д-В. Харазишвили, канд. мед. наук А. М. Цейтлина. — С. 655-656.
2. Клипинина И.В. Некоторые особенности восприятия и переживания боли детьми: взгляд психолога //Рус. мед. журн. — 2007. — 9 с.
3. Кожные и венерические болезни /В.П. Адаскевич, В.М. Козин. —М.:Мед. лит., 2006. - С. 177.
4. Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. К58 в 4-х томах т. — Т. 1/Под ред. Ю.К Скрипкина — М.: Медицина, 1995. — С. 502 -503.
5. Кожные и венерические болезни: учебник. — Скрипкин Ю.К, Кубанова А.А., Акимов В/Г. — М.: ГЭОТАР-Медиа 2009. - С. 235-236.
6. Литовка В.К, Журило И.П., Веселый С.В., Латышов КВ., Иноземцев И.Н., Литовка Е.В., Бурцева Т.О., Донецкий национальный медицинский уни¬верситет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница, г. До¬нецк. — Контагиозний моллюск в практике детского хирурга - Журнал “Здоро¬вье ребенка” 3 (46) 2013.
7. Токарчук Н.І., Скакун З.А.: Оптимізація медикаментозного лікування кон-тагіозного молюска у дітей. УДК: 617.77_006 393_053.
8. A comparative study of 10% КОН solution and 5% imiquimod cream for the treatment of Molluscum contagiosum in the pediatric age group / Chathra N, Sukumar D, Bhat PM, Kishore BN, Martis J, Kamath G, Srinath MK, Monteiro R. Indian Dermatol Online J. 2015 Mar-Apr;6(2):75-80.
9. Aquatic Sports Dermatoses: Clinical Presentation and Treatment Guidelines. Jonathan S. Leventhal and Brook E. TlouganJNYU School of Medicine, Department of Dermatology New York, NY, USA.
10. Associate Professor Tokuya Оті, MD PhD and Seiji Kawana: Recalcitrant molluscum contagiosum successfully treated with the pulsed dye laser. — Laser Ther.-2013; 22(1): 51-54.
11. Can B, Topaloglu F, Kavala M, Turkoglu Z, Zindanci I, Sudogan S. Treatment of pediatric molluscum contagiosum with 10% potassium hydroxide solution. J Dermatolog Treat. 2014 Jun;25(3):246-8.
12. Der Hautarzt. Besonderheiten der topischen Behandlung im Kindesalter. — Sabine Werfel, Kerstin Boeck, Dietrich Abeck, Johannes Ring. — March 1998, Volume 49, Issue 3, pp. 170-175.
13. Epidemiology of molluscum contagiosum in children: a systematic review. -Cochrane Institute of Primary Care and Public Health, Cardiff University, Cardiff, UK. 2014 Apr;31(2):130-6.
14. Farhana Muzaffar, Farzana Faiz. Comparison of 5% potassium hydroxide with 10% potassium hydroxide solution in treatment of molluscum contagiosum: A comparative study. Journal of Pakistan Association of Dermatologists. 2014;24 (4): 337-341.
15. Hay JR, Johns NE, Williams HC, et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions. J Invest Dermatol. 2014; 134 (6):1527-1534.
16. P. Schoenlaub, P. Plantin /Verrures et molluscums contagiosums: mise au point pratique /Arch Pediatr; 7; 1103-10 /Переклад з французької — Ю. М. Богда-нов, кафедра педіатрії ФПК північного медуніверсітета, м.Архангельськ.
17. Rajouria ЕА, Amatya A, Karn D Comparative Study of 5 % Potassium Hydroxide Solution Versus 0.05% Tretinoin Cream for Molluscum Contagiosum in Children: an article. — 2011.
18. Romiti R, Ribeiro AP, Romiti N. Evaluation of the effectiveness of 5%> potassium hydroxide for the treatment of molluscum contagiosum. Pediatr Dermatol. 2000;17:495.
19. Separating Fact from Fiction in Molluscum Contagiosu: a review / By Jessica Hsu, MD and Vynnis Tom, MD.
20. Simonart T, De Maertelaer V. (2008) Curettage treatment for molluscum contagiosum: a follow-up survey study.British Journal of Dermatology 159 (5):1144-1147.
21. Treatment of pediatric molluscum contagiosum with 10% potassium hydroxide solution. CanB, Topaloplu F, Kavala M, Turkoglu Z, Zindancol, Sudogan
S. J Dermatolog Treat. 2014 Jun;25(3):246-8.
22. UemakD, AkkurtMZ, Kacar SD, Sula B, AricaM. Comparative study of 5%> and 2.5%) potassium hydroxide solution for molluscum contagiosum in children.Cutan Ocul Toxicol. 2014 Mar;33(l):54-9.
REFERENCES
1. Dermatologia: atlas-spravochnik. — T. Fitspatrik, R. Dzonson, K. Vulf, M. Polano, D. Sjurmond — Perevod s anglijskogo kand. med nauk EA. Antucha, T.G. Gorlynoj, E.E. *arkova, I.V *uravleva, M.V Zamergrada, kand biol nauk LM. Kachalovoj, A. Ju. Lavrova D. V Levina kand med. nauk D.D. Protsenko, N.A. Timoninoj, О. V. Udovichenko, S.L. Fedanova, N. A. Fedorovoj, kand med. nayk V Ju. Chalatova D.V Charazischvili, kand med nauk AM. Tsejtlina. — S. 655-656.
2. Klipinina N. V. Nekotorie osobennosti vosprijatija і perezivanija boli det’mi: vzgljadpsichologa //Rus. med zurn. — 2007. — 9 s.
3. Koznie і venericheskie bolezni / VP. Adaskevich, VM. Kozin. —M.: Med. lit., 2006. -S. 177
4. Koznie і venericheskie bolezni. Rukovodstvo dlja vrachej. K58 v 4-ch tomach t. —T. 1/Podred Ju.K. Skripkina —M.:Medicina 1995. — S. 502 -503. 
5. Koznie і venericheskie bolezni: uchebnik. — Skripkin Ju.K., Kubanova A.A., Akimov V.G. -M.: GEOTAR -Media, 2009. - S.235-236.
6. Litovka V.K., *urilo I.P., Veselij S.V., Latishov K.V., Inozemtsev Y.N., Litovka E.V., Burtseva T.O., Donetskij natsional’nij meditsinskij universitet im. M. Gor’kogo, Oblastnaja detskaja klinitseskaja bol’nitsa, g. Donetsk — Kontagioznij molljusk v praktike detskogo chirurga. -Китаї “Zdorov’e rebenka” 3 (46) 2013.
7. Tokartsuk N.I., Skakun Z.A.: Optimizatsija medikamentoznogo likuvannja kontagioznogo moljuska и ditej. UDK:617.77_006.393_053.
8. A comparative study of 10% KOH solution and 5% imiquimod cream for the treatment of Molluscum contagiosum in the pediatric age group / Chathra N, Sukumar D, Bhat RM, Kishore BN, Martis J, Kamath G, Srinath MK, Monteiro R. Indian Dermatol Online J. 2015 Mar-Apr;6(2):75-80.
9. Aquatic Sports Dermatoses: Clinical Presentation and Treatment Guidelines. Jonathan S. Leventhal and Brook E. TlouganNYU School of Medicine, Department of Dermatology New York, NY, USA.
10. Associate Professor Tokuya Оті, MD PhD and Seiji Kawana: Recalcitrant molluscum contagiosum successfully treated with the pulsed dye laser. — Laser Ther.-2013; 22(1): 51-54.
11. CanB, TopalogluF, KavalaM, TurkogluZ, Zindancil, SudoganS. Treatment of pediatric molluscum contagiosum with 10% potassium hydroxide solution. J Dermatolog Treat. 2014 Jun;25(3):246-8.
12. Der Hautarzt. Besonderheiten der topischen Behandlung im Kindesalter. — Sabine Werfel, Kerstin Boeck, Dietrich Abeck, Johannes Ring. — March 1998, Volume 49, Issue 3, pp. 170-175.13.
13. Epidemiology of molluscum contagiosum in children: a systematic review. -Cochrane Institute of Primary Care and Public Health, Cardiff University, Cardiff, UK. 2014 Apr;31(2): 130-6.
14. Farhana Muzaffar, Farzana Faiz. Comparison of 5% potassium hydroxide with 10% potassium hydroxide solution in treatment of molluscum contagiosum: A comparative study. Journal of Pakistan Association of Dermatologists. 2014;24 (4): 337-341.
15. Hay JR, Johns NE, Williams HC, et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions. J Invest Dermatol. 2014; 134 (6):1527-1534.
16. P. Schoenlaub, P. Plantin /Verrures et molluscums contagiosums: mise au point pratique /Arch Pediatr; 7; 1103-10 /Pereklad z francuzkoji — Ju. M. Bohdanov, kafedra pediatriji FPK pivniunoho meduniversiteta, m.Arxanhelsk.
17. Rajouria EA, Amatya A, Karn D Comparative Study of 5 % Potassium Hydroxide Solution Versus 0.05% Tretinoin Cream for Molluscum Contagiosum in Children: an article. — 2011.
18. Romiti R, Ribeiro AP, Romiti N. Evaluation of the effectiveness of 5%> potassium hydroxide for the treatment of molluscum contagiosum. Pediatr Dermatol. 2000;l 7:495.
19. Separating Fact from Fiction in Molluscum Contagiosu: a review / By Jessica Hsu, MD and Vynnis Tom, MD.
20. Simonart T, De Maertelaer V. (2008) Curettage treatment for molluscum contagiosum: a follow-up survey study.British Journal of Dermatology 159 (5):1144-1147.
21. Treatment of pediatric molluscum contagiosum with 10% potassium hydroxide solution. Can B, Topaloplu F, Kavala M, Turkoglu Z, Zindanco 1, Sudogan S. J Dermatolog Treat. 2014 Jun;25(3):246-8.
22. U3makD, AkkurtMZ, Kacar SD, SulaB, AricaM. Comparative study of 5%> and 2.5%) potassium hydroxide solution for molluscum contagiosum in children.Cutan Ocul Toxicol. 2014 Mar;33(l):54-9.
Як цитувати
Терещенко , В. (1). В ПОШУКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ КОНТАГІОЗНОГО МОЛЮСКА У ДІТЕЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(91), 95-98. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/202