ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОНОРСТВА У СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ

  • С.В. Тарасенко Медичний інститут Сумського державного університету м. Суми, Україна
  • В.А. Сміянов Медичний інститут Сумського державного університету м. Суми, Україна
  • А.О. Масленко Медичний інститут Сумського державного університету м. Суми, Україна
Ключові слова: передумови, донорство, якість, рівні

Анотація

Резюме. У дослідженні для оцінки зв'язків між кількістю донорів та об'єму крові, який був отриманий від них у Сумській області впродовж 2005-2013 рр., застосовували метод аналізу рядів динаміки та кореляцій­ний аналіз. Базою дослідження слугували дані звітності Сумської обласної станції переливання крові та ТОВ «СОЦСК». Виявлено, що збільшення кількості донорів у Сумському регіоні не викликає збільшення об'єму крові, отриманої від донорів (коефіцієнт рангової кореляції Спірмена дорівнює 0,58; 0,31 середня похибка, коефіцієнт достовірності - 1,87). Виділено у системі передумов, що забезпечують якість до­норства, три рівні: системний, сервісний, мережений. На системному рівні передумов, що забезпечують якість донорства, недостатньо опрацьованими є питання створення національного реєстру донорів, прийняття законодавчих актів у сфері стандартизації процесів донорства, відсутня комунікаційна стратегія з забезпечення якості донорства. На сервісному рівні потребує вдосконалення організація обслуговування донорів та підвищення достатності оснащення. Мережевий рівень представлений не­достатньою кількістю донорів і потребує покращення їх якісно-структурного складу. Для побудови сис­теми управління якістю донорства у Сумському регіоні необхідним є розвиток передумов на трьох рівнях: системному, сервісному та мереженому, що надасть можливість цілеспрямовано підтримувати визначену у стандартах якість процесів донорства.

Посилання

1. Бабаева Л. Донорство крови не теряет актуальности
в Швейцарии и мире / Л. Бабаева - ' Наша газета. 19.06.2013 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://
imr.nashagazeta.ch'news 15766
2. Буркитбаев Ж. К. Результати реализации Программы
по совершенствованию Службы крови Республики Казахстан на 2008-2010 годы в Центре крови г. Астана / Ж.К. Буркитбаев, Ж.Н. Алиева [Електронний ресурс] — Режим доступу: spct.kz/
burkitbaev_alieva.doc.
3. Гудзенко О.П. Служба крові України: проблеми, шляхи вирішення О.П. Гудзенко, В.Л. Новак, Є.Д. Мороз Матеріали ювілейної науково-практичної конференції "Актуальні пробле¬ми гематології і трансфузійної медицини". - Львів, 2010. - С. 16-20.
4. Донорська кров - крапля життя чи біологічна зброя?
‘‘Медичний світ " - 03.07.2013 р. - [Електронний ресурс] - Ре¬жим доступу: http://medsvit.org/articles/1/307/donorska-krov—
kraplya-zhittya-chi-b-olog-chna-zbroya/.
5. Жибург Е. Б. Управление качеством в службе крови / Е.Б. Жибург / - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// w w w. transfusion. г и/do с/2004-09-03-2. htm!.
6. Закон України від 23.06.1995 р. № 239 '95-ВР "Про до¬норство крові та її компонентів" [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/239/95.
7. Зарубин М.В. Актуальность создания системы ме¬
неджмента качества в учреждениях службы переливания крови на примере Иркутской областной станции переливания крови / М.В. Зарубин / Материалы научно-практической конференции "Бизнес-образование как инструмент
устойчивого развития экономики". - С 118-122. -
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.huk.irk.ru/ И Ь г аг у/sb or пік И /zar ubin.pdf
8. Как обеспечить безопасность донорской крови? -
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://
www.vereke.skus. ее ru/issledovaniya/.
9. К стопроцентному добровольному донорству крови. Глобальная стратегия действий, ВОЗ. 2011 г. - 140 с.
10. Первое региональное совещание директоров служб пе¬
реливания крови стран Европы / Европейское региональное бюро ВОЗ Копенгаген, 2007. 39 с.
11. Перехрестенко П.М. Моніторинг показників причин браку консервованої крові та її компонентів П.М. Перехрес¬тенко, Л.В. Назарчук // Український журал. гематології та трансфузіології. - 2009. - № 6. - С 13-18.
12. Руководство по оптимальному использованию крови
2010 - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://
www.optimalhlooduse.eu s і tes/opt і mal blooduse. eu /fi 1 e s/ EU%200ptimal%20blood use manual_RU.pdf
13. Системы качества для безопасности крови. Памятка для национальных программ по безопасности крови, ВОЗ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.who.int/ bloodsafety: quality • Aide-MemoireQSRu. pdf? иа=1
14. Шевченко В.П. Сучасні тенденції г гемотрансфузїйній терапії при гострих шлунково-кишкових кровотечах / В.П. Шевченко, .1.0. Масленке, Ю.В. Щербініна Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 253.
15. Asgedom, R. Certification for Quality Blood servicese / R.
Asgedom // Eritrean news. - 13 nov. 2010. - http://
www.eritreacompass.com/eritrean-news/60-national-dewelopment/ 452-certification-forquality-blood-services.html - 06/01 2011.
13.Quality Management Project for Blood Transfusion Services. Enhancing the safety of the global blood supply. Information sheet. - http://www.who.int/bloodsafety/quality/en/ - 02.01.2011.
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Тарасенко, С., Сміянов, В., & Масленко , А. (2015). ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОНОРСТВА У СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 51-55. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/206