ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ У ХВОРИХ ІЗ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ

  • Ю.В. Ковбаснюк Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: фібриляція передсердь, ожиріння, холтерівське моніторування ЕКГ, варіабельність серцевого ритму

Анотація

Резюме. У роботі проведено обстеження хворих з найпоширенішим порушенням серцевого ритму - фібриляцією передсердь та розподілення на групи в залежності від ІМТ. Усім хворим проводили добове холтерівське моніторування ЕКГ. Згідно з отриманими даними у хворих з фібриляцією передсердь відмічається взаємозв’язок між ІМТ та кількістю випадків передсердної ектопії та пароксизмів пробіжок. Отримані результати свідчать про збільшення кількості та тривалості пауз більше 2 секунд, зниження циркадних коливань ЧСС у всіх хворих із фібриляцією передсердь, а також про погіршення показників із збільшенням ступеню ожиріння. Установлено чітку тенденцію до подовження інтервалу QT як в групі пацієнтів з ІМТ>30кг/м2, так і у хворих з ІМТ<23 кг/м2.

Посилання

2012 focused update of the ESC Guidelines for the
management of atrial fibrillation. An update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation // Eur. Heart J — 2012— Vol. 33.- P. 2719—2747.
2. John Camm A. ACC/AHA/ESC Guidelines for Ambulatory Electrocardiography: executive summary and recommendations // Circulation. - 1999. - Vol. 100. - P. 886-893
3. Sacco R., Kasner S., Broderic J. et al. An Updated Definition of Stroke for the 21st Century. A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. http://stroke. ahajournals. org/content/early/ 2013/05/ 07/STR.0b013e318296aeca
4. Ватутин H.T. Эктопическая активность миокарда как фактор риска возникновения рецидивов фибрилляции предсер¬дий/ Н.Т.Ватутин, Н.В.Калинкина, А.Н.РНевелек // Укр. кардіол. журн — 2010— № 1— С. 46—50.
5. Вашакидзе З.С. Холтеровское мониторирование ЭКГ у больных с пароксизмальной и персистирующей формой фибри- ляции предсердий / З.С.Вашакидзе / Проблеми безперервної ме¬дичної освіти та науки: наук.-практ. журн.// Харків, мед. акад, післядиплом. освіти. — Харків: Планета-Принт, — 2011. — N 2. — С. 77-80
6. Дедов Д.В. Влияние электромеханического ремоделиро¬вания сердца на развитие фибрилляции предсердий у больных ИБС и артериальной гипертонией/ Д.В Дедов., А.П. Иванов, И.А. Эльгардт // Рос. кардиол. журн — 2011— Хз 4— С. 13—18.
7. Сичов О.С. Діагностика та лікування фібриляції перед¬сердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асо¬ціації кардіологів України / О.С. Сичов, В.М. Коваленко, Г.В. Дзяк [та ін.].— К, 2014— 167 с.
8. Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии / Под ред. ВИ. Коваленко — К: Морион, 2008— 1424 с
9. Кушнир ГМ. Особенности холтеровского мониториро¬вания ЭКГ в неврологической практике / ГМ. Кушнир, А.А. Мик- ляев, Н.Н. Микляева, А.А. Коробова // Український неврологічний журнал: наук.-практ. вид./ Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — Київ: ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”, 2011. - N 3. - С. 41-48.
10. Соловьян А.Н. Частота и длительность пароксизмов фибрилляции предсердий: взаимосвязь структурных и элект-рофизиологических характеристик сердца // Укр. кардіол. журн.- 2012— X? 3.- С. 55—62.
11. Сычев О.С. Немые инфаркты головного мозга; опреде¬ление, клиническое значение, прогноз и взаимосвязь с фибрилля¬цией предсердий / О.С.Сычев, АА.Бородай, Э.С.Бородай // Аритмологія— 2014— № 3 (И).— С. 26-37
Опубліковано
2015-09-24
Як цитувати
Ковбаснюк , Ю. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ У ХВОРИХ ІЗ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(89), 91-94. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/227