САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СТРУКТУРІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

  • Катерина Юнакова Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: санітарне законодавство, санітарний нагляд, медичне право

Анотація

В роботі розглянуто структуру нормативно-правового поля України та її віддзеркалення в системі законодавчого забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України. По­казано комплекс внутрішніх взаємозв’язків в ієрархії санітарного законодавства, вивчено його загальні принципи побудови та значення для формування чіткої діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Досліджено субординаційну та внутрішньогалузеву структуризацію наявного вітчизняного норматив­но-правового поля в галузі профілактичної медицини. Встановлено ряд специфічних ознак, які формують положення санітарного законодавства в нормативно-правовому полі України. Враховуючи надзвичайну важливість правового супроводу діяльності профілактичної медицини, вивчено питання проведення широкої індексації нормативно-правових актів з метою охоплення всіх напрямків діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Посилання

7. Александрова Н.В. Нормотворча діяльність централь¬них органів виконавчої влади: деякі проблеми правового регулю¬вання // Наукові записки. — К., 2009. — Т.90: Юридичні науки. — С. 59-61.
2. Барсъкий В.Р Пормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. / Одес. нац. юрид. акад. — О., 2006. — 18 с.
3. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: теория, за-конодательство, судебная практика. — М.: НОРМА, 2004. — 223 с.
4. Бобровник С. В. Нормотворча діяльність та проблеми систематизації законодавства // Правова держава. — К., 1997. — Вип.8. - С.77-82.
5. Богачова О.В. Законотворчий процес в Україні / О.В.Бо- гачова, О.В.Зайчук, О.Л.Копиленко; за ред. В.О.Зайчука. — К: Реферат, 2006. — 421 с.
6. Богінич О. Л. Проблеми реалізації підзаконних норматив¬них актів // Правова держава. — К.,, 1996. — Вип.7. — С.108-114.
7. Богінич О. Л. Співвідношення законів та підзаконних нор-мативних актів у процесі систематизації законодавства // Правова держава. - К, 1997. - Вип.8. - С.92-96.
8. Бусуйок Д. В. До питання про види нормативно-право¬вих актів // Збірник наукових праць за результатами Міжнарод¬ної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми рефор¬мування земельних, екологічних, аграрних та господарських пра¬вовідносин в Україні” (м. Хмельницький, 14-15 трав. 2010 р.). — Хмельницький, 2010. — С. 9-11.
9. Бутрименко В.В. Застосування незареєстрованих (нечин¬них) нормативно-правових актів у правовому полі України: про¬блеми та шляхи їх подолання // Економіка. Фінанси. Право. — 2003. - №8. - С.25-27.
10. Волощук О. Т. Акти президента: проблеми визначення юридичної природи (на прикладі конституційних норм України, Росії та Франції) // Науковий вісник. — Чернівці, 2006. — Вип.ЗЗЗ: Правознавство. — С.56-60.
11. Дутка Г.І. Закон в ієрархічній системі нормативно-пра¬вових актів // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. — Чернівці, 1999. — Вип.70: Правознавство. — С.16-20.
12. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік [та ін.]; ред. М. В. Цвік; Націо¬нальна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — X.: Право, 2009. — 583 с.
13. Загальна теорія держави і права: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів освіти / М. В. Цвік [та ін.]; ред. М. В. Цвік [та ін.]; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — X.: Право, 2002. — 432 с.
14. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010 — 2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. [Електронний ресурс]. “ Режим доступу: http:// www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.
15. Збірник нормативних актів з питань охорони здоров’я / Управління охорони здоров’я Харківського міськвиконкому. Міський центр здоров ’я. — X.: Прапор. Вип. 2 / упоряд. В. Ф. Мос¬каленко [та ін.]. — [Б. м.]: [б. в.], 1996. — 88 с.
16. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы / В. Ф. Москаленко. — К: Авіцена, 2011. — 251 с.
17. Інституційні та нормотворчі аспекти адаптації на-ціональних законодавств до норм та стандартів ЄС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9 трав., 2009 р., м. Ужгород. / ДВНЗ “Ужгород, нац. ун-т”, Юрид. ф-т, Ін-т держави і права країн Європи, Ф-т міжнар. відносин, Наук, центр європ. дослідж. — Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2009. — 230 с.
18. Кагал Т. О. Нормативно-правові акти в системі зако-нодавства України // Правове регулювання економіки. — К, 2000. — Вип.1. - С.48-57.
19. Концептуальні підходи до формування сучасної профілак-тичної стратегії в охороні здоров’я: від профілактики медич¬ної до профілактики соціальної: [монографія] / В. Ф. Москален¬ко. — К: Авіцена, 2009. — 238 с.
20. Корнієць В.В. Адміністративно-правові основи відпові-дальності за правопорушення у санітарно-епідеміологічній сфері в контексті адміністративно-правової реформи в Україні: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Корнієць Вікторія Володимирівна; Класич. приват, ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 209 с.
21. Кудіна О. О. Проблема участі громадсько-політичних об’єднань у процесі політичної нормотворчості на місцевому рівні // Політологічний вісник. — К, 2009. — Вип. 39. — С. 268-277.
22. Куценко І. В. Теоретичні основи класифікації підзакон¬них нормативно-правових актів України // Правова держава. — К, 2007. - Вип. 18. - С. 505-512.
23. Медичне право в ситемі права України: навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К: Алерта, 2013. - 35 с.
24. Медичне право України: підруч. для студ. ВНЗ / С. Г. Сте- ценко [и др.]; Національна академія прокуратури України, Інсти¬тут законодавства Верховної Ради України. — К: “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 507 с.
25. Медичне право України: практикум / В. Д. Волков, Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур; Донец, нац. ун-т, Донец, нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк: Сучасний друк, 2010. — 249 с.
26. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: [моно-графія] /1. Я. Сенюта. — Л.: Астролябія, 2007. — 223 с.
27. Наказ Міністерства юстиції України “Про затверд¬ження Класифікатора галузей законодавства України” від 02.06.2004 № 43/5 [Електронний ресурс]. “ Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v43_5323-04/page
28. Основи загальної теорії права і держави: навч. посібник для студ. спец. “Правознавство” / П. М. Рабінович; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — З.вид., зі змінами й доп. — К: [б.в.], 1995. - 172 с.
29. Основи законодавства України про охорону здоров ’я. — Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. — К: Вид. Паливода А. В., 2008. — 80 с.
30. Плечій О. Юридична сила нормативно-правових актів: загальнотеоретична характеристика // Проблеми державот¬ворення і захисту прав людини в Україні. — Львів, 2003. — С.40-41.
31. Погребняк С. П. Нормативно-правові акти місцевого самоврядування як складова системи законодавства України // Проблеми удосконалення правового регулювання місцевого само-врядування в Україні. — X., 2004. — С.100-103.
32. Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного пер¬соналу за його порушення: зб. нормат.-правових актів України / Львів, нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. Кафедра соціаль¬ної медицини, економіки та організації охорони здоров ’я; Львів, обл. організація профспілки працівників охорони здоров’я Ук¬раїни / В. В. Рудень (упоряд.), Ю. В. Білий (упоряд.) — Л., 2004. — 152 с.
33. Право на охорону здоров’я у норматитивно-правових актах міжнародного та європейського рівня: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / В. Ф. Моска¬ленко [и др.]; ред. В. Ф. Москаленко; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К: [б.в.], 2006. — 295 с.
34. Правове регулювання біоетичних проблем у контексті застосування міжнародних та європейських стандартів / В. Г. Третьякова; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К: Парламентське видавництво, 2007. — 304 с.
35. Система збереження та зміцнення здоров’я нації /
B. В. Волков, В. П. Корнійчук, Л. А. Корнійчук та ін. — К: МП Леся, 2007. - 120 с.
36. Скакун О. Ф. Нормативно-правовий акт органу (поса¬дової особи) місцевого самоврядування України: загально¬теоретичні аспекти // Проблеми удосконалення правового регу¬лювання місцевого самоврядування в Україні. — X., 2004. — С. 96— 100.
37. Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник для вузов / О. Ф. Скакун; Университет внутренних дел. — X.: Фирма “Консум ”, 2000. — 704 с.
38. Солдатенко С. М. Міжнародні нормативно-правові акти та принципи верховенства права // Законодавство України та міжнародне право: (Проблеми гармонізації). — К, 1998. — Bun.4. —
C. 210-214.
39. Теорія держави та права: навч. посібник для підготов¬ки до держ. іспитів / С. П. Коталейчук. — К: КИТ, 2009. — 320 с.
Як цитувати
Юнакова , К. (1). САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В СТРУКТУРІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 11-17. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/261