ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ З НЕЙРОГЕННИМИ РОЗЛАДАМИ СЕЧОВИПУСКАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦІЇ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ

  • Тамара Годлевська Одеский національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Ключові слова: гіперактивний сечовий міхур, урофлоуметрія, енурез, психоемоційний статус, динамічна електронейростимуляція

Анотація

Вираженість ступеня уродинамічних роз­ладів сечового міхура має пряму лінійну залежність від індексу тривожності пацієнтів (RI = 0,9963). Включення процедур ДЕНС дозволяє досягти ефекту у вигляді нор­малізації кпініко-уродинамічних показників і поліпшен­ня психоемоційного статусу.

Посилання

1. Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Гаджиева З.К. Расстройства мочеиспускания. — М.: Литтерра, 2006. — 208 с.
2. Вишневский Е.Л., Лоран О.Б., Вишневский А.Л. Клиническая оценка расстройств мочеиспускания. — М.: Терра, 2001. — 96 с.
3. Джавад — Заде М.Д., Державин В.М., Вишневский Е.Л. Нейро-генные дисфункции мочевого пузыря. — М.: Медицина, 1989. — 382 с.
4. Зоркий С. Н. Нейрогенный мочевой пузырь у детей. Воз-можности фармакотерапии / С. Н. Зоркий, Т. Н. Гусарова, С. А. Борисова // Лечащий врач. — 2009. — А? 1. — С. 37—44.
5. Майданник В. Г. Стан активності центральної нервової системи у дітей з різними клінічними формами енурезу / В.Г. Май-данник, І. О. Мітюряева, Т. Д. Клець // Перинатология и педиат¬рия. - 2007. - Т. 29, - Koi. - С. 61-64.
6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая природа и возрастная динамика / А.М. Прихо¬жан. — М.; Воронеж, 2000. — 304 с.
7. Тэммл Р. Тест тревожности / Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. — М., 1992.
8. Эффективность динамической электронейростимуляции в лечении детей с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря и энурезом / М. А. Хан, П. П. Бобровницкий, Е. В. Новикова [и др.] // Рефлексотерапия и мануальная терапия в XXI веке: Между- нар. конгресс: материалы. — М., 2006. — С. 379—381.
9. Garnett S. Clinical aspects of the overactive bladder and detrusor overactivity / S. Garnett, P. Abrams // Scand. J. Urol. Nephrol. — 2002. — N 210, Suppl. - P. 65—71.
10. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents. Report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society / T. Neveus, A. Von Gontard, P. Hoebeke [et al.] // Neurourol. Urodyn. — 2007. - Vol. 26 (1). -P. 90—102.9
Як цитувати
Годлевська , Т. (1). ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ З НЕЙРОГЕННИМИ РОЗЛАДАМИ СЕЧОВИПУСКАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦІЇ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 21-24. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/263