СТРУКТУРНІ ЗМІНИ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРКИ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ

  • О. В. Маліков Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: опік, мозкова речовина нирки, світлова та електронна мікроскопія

Анотація

Резюме. У статті представлено структурні зміни мозкової речовини нирки при експериментальній опі­ковій травмі шкіри у щурів за умов застосування внутрішньовенної інфузїї колоїдно-гіперосмолярного роз­чину. З'ясовано, що лактопротеїн із сорбітолом діє як протектор і має мембранопластичний вплив на структуру органа. Можливість візуалізувати шляхи надходження і розповсюдження продуктів біохімічних перетворень компонентів лактопротеїну з сорбітолом у мозковій речовині нирок через “протікання” і “проникнення” дозволяє уточнити дію локалізованих у плазмі патогенних чинників поліорганної дисфункції, яка є головною складовою опікової хвороби. В зміцненні гістогематичного бар’єру в мозковій речовині нирок при опіковій хворобі важливу роль відіграє інфузія лактопротеїну з сорбітолом, який виявив не тільки мембранопластичний ефект, але й здатність депонуватися в інтерстииїї мозкової речовини нирок. Ці дві складові властивостей лактопротеїну з сорбітолом є базовими для пояснення морфологічних проявів його довготривалої дії. Одержані результати є своєрідним контролем і необхідні для інтерпретації у співставленні з даними, які повинні бути отримані при дослідженні змін структурних компонентів мозко­вої речовини нирки за умов застосування інфузії інших комбінованих гіперосмолярних розчинів.

Посилання

1. Влияние внутривенной инфузии лактопротеина-С на структурные изменения эндокринных клеток коркового веще¬ства надпочечников и тимуса при экспериментальной ожого¬вой болезни у крыс / И.В. Гунас, Э.В. Черкасов, И.В. Дзевульская,
А.И. Ковальчук // Клиническая и экспериментальная морфоло¬гия. - № 2 (10). - 2014. - С. 32-38.
2. Динаміка змін рівня ендогенної інтоксикації в організмі щурів протягом місяця після опіку шкіри ІІ-ІІІ ступеня площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекція інфузійними розчинами лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% / Гунас І. В., Кон- драцький Б. О., Нурметова І. К. [та ін.] // Український морфоло-гічний альманах. — 2012. — Т. 10, № 4. — С. 29-34.
3. Инфузионная терапия у пациентов хирургического про-филя / А.Л. Маленко, М.В. Коровкин, В.И. Залюбовский [и др.] // Укр. хіміотерапевт. журн. — 2008. — №1-2 (22). — С. 47-49.
4. Морфологическая характеристика гистогематических барьеров в органах нейроиммуноэндокринной системы при ин-фузионной терапии ожоговой болезни комбинированными ги-перосмолярными растворами / И.В. Дзевульская, И.В. Гунас, Э.В. Черкасов, А.И. Ковальчук // Хирургия. Восточная Европа. — 2014. - №2 (10). - С. 113-124.
5. Обгрунтування розробки білкового-сольового препарату “Лактопротеїн з сорбітолом” / Б.О. Кондрацький, М.В. Мин- дюк, М.И. Винарчик [та ін.] // Український журнал гематології та трансфузіології. — 2004. — №2(4). — С. 43-47.
6. Опікова травма та її наслідки / Г.П. Козинець, С.В. Слєса- ренко, О.М. Сорокіна [та ін.]. // Дніпропетровськ: Преса України, 2008. - 224 с.
7. Трансфузійний препарат “Лактопротеїн з сорбітолом” — фармакотоксикологічна характеристика / Б.О. Кондрацький, М.В. Миндюк, М.И. Винарчик [та ін.] // Український журнал гема-тології та трансфузіології. — 2004. — №4 (4). — С. 36-39.
8. Ультраструктура кровеносных сосудов органов нейро-иммуноэндокринной системы при экспериментальной ожого¬вой болезни у крыс и ее инфузионной терапии комбинированны¬ми гиперосмолярными растворами / Э.В. Черкасов,
A. И. Ковальчук, И.В. Дзевульская // Журнал Гродненского госу-дарственного медицинского университета. — 2015. — № 1. — С. 68-72.
9. Ультраструктурные трансформации межклеточного ве-щества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов /
B. Г. Черкасов, И.В. Гунас, А.И. Ковальчук [и др.] / Клінічна анато¬мія та оперативна хірургія. — 2015. — Т. 14, № 1(51). —
C. 37-44.
10. Черкасов Е.В. Селективність автофагії в епітеліорети- кулоцитах тимуса та її роль у клітинному виживанні і клітинній смерті в тимусі при опіковій хворобі / Е.В. Черкасов // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. — 2012. — вип. 43. - С. 122-126.
11. Рathophysiology of burns / М. Keck, D. Herdon, L.-P. Komolz [et al.] // Wien Med. Wochenschr. - 2009. - Vol. 159. - P. 327-336.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Маліков, О. В. (2015). СТРУКТУРНІ ЗМІНИ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРКИ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ТРАВМІ ШКІРИ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФУЗІЇ ЛАКТОПРОТЕЇНУ З СОРБІТОЛОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 12-18. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/267