ШИЗОФРЕНІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ

  • Х.С. Живаго Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
  • Н.В. Коляденко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
  • В. Є. Казмірчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
  • Д. В. Мальцев Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Ключові слова: шизофренія, нейровірусна інфекція

Анотація

   Можна вважати доведеною наявність особливої клінічної форми шизофреноподібного психозу, спричи­неного нейровірусною інфекцією. Це робить необхідним обов’язкове поглиблене соматичне, патопсихологічне та імунологічне обстеження пацієнтів.

            Проведення ЕЕГ-дослідження та МРТ дозволяє не лише об’єктивно підтвердити наявність органічного ура­ження головного мозку нейровірусного генезу, але й знач­но уточнити прогноз протікання захворювання, що має значення для лікувально-реабілітаційної тактики та профі­лактичних заходів.

           Клінічними маркерами нейровірусної інфекції при шизофреноподібній клінічній картині, за нашими спосте­реженнями, можна вважати:

           епіданамнез (перенесене респіраторне захворюван­ня, хронічні інфекції, реакції з боку лімфатичних вузлів, субфебрильна температура, щеплення, перебування на південних курортах, куріння - в тому числі пасивне - тютюну і маріхуани, сімейний епіданамнез);

            надмірна немотивована тяга до води, водних процедур;

            збереженість логіки мислення та критичності до зах­ворювання, повільне формування дефекту, що при пато­психологічному обстеженні проявляється, зокрема, пра­вильним вирішенням методик класифікації та виключен­ня, розумінням переносного змісту прислів’їв, змісту гумористичних малюнків тощо;

            невираженість аутизму та абулії: прагнення до спілку­вання, намагання адекватної соціалізації, професійної і творчої реалізації особистості;

            головний біль, метеолабільність, підвищена втомлю­ваність;

            погане перенесення антипсихотиків (виражені побічні реакції, низький терапевтичний ефект або на­явність терапевтичної резистентності) при позитивному ефекті противірусних, судинних, заспокійливих, деяких протиепілептичних (фінлепсин) препаратів;

            серед препаратів антипсихотичної дії, що все ж таки є необхідними в комплексному лікуванні нейровірусних ши- зофреноподібних психозів, за нашимим спостереженнями, найкраще переносяться хворими і дають найбільший тера­певтичний ефект такі препарати, як еглонілта сероквель.

             Незважаючи на інвалідизуючий вплив нейро- вірусів, що викликають шизофреноподібну симптомати­ку, такі хворі при правильній лікувально-реабілітаційній тактиці мають значний шанс до професійної самореалі- зації, що треба взяти до уваги при складанні МСЕК індив­ідуальних програм реабілітації пацієнтів.

              Важливість диференційної діагностики нейровірус­них психозів для правильного обрання тактики лікування та реабілітації, що має прогностичне значення щодо соці­алізації таких пацієнтів, робить необхідним як поширення імунологічних знань серед лікарів-психіатрів, так і віддзер­калення даної патології в МКХ, а також розвиток відповід­ної лабораторно-інструментальної діагностичної бази.

              Новітні наукові відкриття щодо патогенної ролі вірусів підтверджують необхідність розвитку методології медицини на основі класичного трихотомічного розуміння людини.

Рецензент: д.мед.н., професор Напреєнко О.К.

Посилання

Авдеев Д.А. Психические заболевания: православный взгляд / Православие и современность. Свято-Михайловские чтения, 2008, часть 2-я, с. 21-50.
Драннік Г.Н. Клінічна імунологія та алергологія: Навч. посібник. - Одеса, 1999. - 604 с.
Ей А. Шизофренія. Нариси клініки та психопатології: Пер. з фр. - К, 1998. - 388 с.
Казмірчук В. Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія і алергологія. Вінниця, 2006. - 528 с.
Клинические разборы в психиатрической практике / под ред. А.Г.Гофмана. - М., 2006. - 704 с.
Критская В.П., Мелешко Т.К. Патопсихологический синдром шизофренического дефекта /Журнал "Психиатрия” №2 (38), 2009.
Ойфа А. И. Мозг и вирусы (Вирусогенетическая гипотеза происхождения психических заболеваний). - РАМН, 2010. -Psychiatiy.ru.
Психиатрия: Справочник практического врача / подред. А.Г.Гофмана. - М., 2006. — 592 с.
Шизофрения: мулътидисциплинарное исследование / под ред. А.В. Снежневского. - М., 1972.
Экзогенно-органические психические заболевания / под ред. А. С. Тиганова. - М., 2005
Duncan Double. The limits of psychiatry / British Medical Journal 2002; 324, 900—904.
Else Guthrie. Medically unexplained symptoms in primary care / Advances In Psychiatric Treatment 2008; 14: 432-440.
Glen O. Gabbard. A neurobiologically informed perspective on psychotherapy / British Journal ofPsychiatry 2000; 177, 117-122.
Glen O. Gabbard, M.D. and Jerald Kay, M.D. The Fate o f Integrated Treatment: Whatever Happened to the Biopsychosocial Psychiatrist? / American Journal of Psychiatry 2001; 158:1956-1963.
Jeffrey A. Cielsa, M. A., JohnE. Roberts, Ph. D. Meta-Analysis of the Relationship Between HIV Infection and Risk for Depressive Disorders / American Journal of Psychiatry 2001; 158: 725-730.
Jiri Modestin, M.D.; Andreas Huber, M.D.; Engin Satirli, M.D. ets. Long-Term Course of Schizophrenic Illness: Bleuler’s Study Reconsidered / American Journal o f Psychiatry 2003; 160:2202—2208.
J.-Р. Chabannes (Saint-Egreve), В. Antoniol (Bordeaux), T. Bottai (Martigues), ets. Chronicite et strategies therapeutiques /Nervure 2001-AvRiL; томе XIV, З, pp. 14-18.
Matthew Hotopf Michael Wadsworth, Simon Wessely. Is “somatisation ” a defense against the acknowledgment of psychiatric disorder? / Journal of Psychosomatic Research 2001, 50, 119-124.
Michael Phelan и Grant Blair. Medical history¬taking in psychiatry / Advances in Psychietric Treatment 2008; vol. 14, 229-334.
Randolph M. Nesse. Evolutionary biology’: a basic sci¬ence for psychiatry / World Psychiatry 2002; February l,p. 7—9.
Rona Moss-Moris and Keith J. Petrie. Discriminating between chronic fatigue syndrome and depression: a cognitive analysis /Psychological Medicine 2001; 31, 469- 479.
Ronald C. Kessler Current issues in psychiatric epidemiology’ /Current Opinion in Psychiatry 2002; 15:181- 186.
Silke Bachmann, M.D.; Christina Bottmer, M.A.; Johannes Shnfder, M.D. Neurological Soft Signs in First- Episode Schizophrenia: A Folllow-Up Study / American Journal of Psychiatry 2005; 162: 2337—2343.
Steve Brown, Hazel Inskip and Brian Barraclough, Causes of the excess mortality of schizophrenia / British journal of psychiatry 2000; 177:212217.
Yutaka Ono, MD, Yuki Satsumi, MD, Yoshiharu Kim ets. Schizophrenia: Is it time to replace the term? /Psychiatry and Clinical Neurosciences 1999, 53, 335-341.
Опубліковано
2010-03-29
Як цитувати
Живаго, Х., Коляденко , Н., Казмірчук , В. Є., & Мальцев , Д. В. (2010). ШИЗОФРЕНІЯ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 45-49. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/278