РІВЕНЬ ЛІПІДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ Arg389Gly ГЕНУ ^-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ ТА Т393С ГЕНУ а-СУБОДИНИЦІ G-БІЛКУ

  • Ірина Дудченко Сумський державний університет, м. Суми, Україна
Ключові слова: поліморфізм генів, G-білок, p^-адренорецептор, ліпіди крові

Анотація

Захворюваність на артеріальну гіпертензію (АГ) з кожним роком зростає, водночас, збільшуються й випад­ки ускладненого її перебігу. Це обумовлено наявністю су­путніх факторів ризику, особливо ожиріння [1]. Заданими Української асоціації кардіологів (2012) у 46% пацієнтів з АГ спостерігають супутнє ожиріння, у 67% - підвищення рівня загального холестерину крові (ЗХС), у 25% - низький вміст холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХЛ11ВЩ), майже у 20% - підвищений вміст тригліцеридів (ТГ) [2]. Відомо, що у хворих на АГ дуже часто спостері­гається супутня ішемічна хвороба серця (ІХС), ризик про­яву якої залежить від наявності дисліпідемії [3]. У свою чер­гу, все більше даних з’являється і щодо впливу генетичних факторів на клінічні прояви АГ та ожиріння, у тому числі й на рівень ліпідів плазми крові та індекс атерогенності (ІА). До них належать дослідження поліморфізмів Arg389Gly гену Pj-адренорецепторів (ADR|1) таТ393С а-субодиниці G-білку (GNAS1) [4,5]. Даною проблемою займались такі науковці, якВ.І. EstradaVelasko et al. (2013), L.S. Pescatello et al. (2009) [1, 6]. В Україні визначенням залежності рівня ліпідів плазми крові та ІА від поліморфізму Arg389Gly гену ADRPjy хворих на АГ займалась Л.П. Сидорчук (2009) [7]. Визначенням вищеназваної залежності від поліморфізму Т393С гену GNAS1 не проводилось.

Отже, дослідження рівня ЗХС, ТГ, ліпопротеїдів та ІА у хворих на АГ з різною масою тіла, як факторів, що усклад­нюють її перебіг, є актуальним.

Посилання

1. The GNAS 393 Т>С Polymorphism and the Blood Pressure Response Immediately Following Aerobic Exercise Among Men with Elevated Blood Pressure / L.S. Pescatello, B.E. Blancharda, G.J. Tson- galisd [et al.] // Vascular Disease Prevention. — 2009. - №> 6. - P. 56-64.
2. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги “Артеріальна гіпертензія”. — 2012.
3. Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) / Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report // Circulation. — 2002. — Vol. 106, №> 25. - P. 3143-3421.
4. Association between beta-adrenergic receptor polymorphisms and their G-protein-coupled receptors with body mass index and obesity in women: a report from the NHLBI-sponsored WISE study /
S.G. Terra, S.P. McGorrey, R. Wu [et al.] // Int. J. Obes. (bond). — 2005. - Vol. 29, №> 7. - P. 74 5. The CC genotype of the GNAS T393C polymorphism is associated with obesity and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome / S. Hahn, U.H. Frey, W. Siffert [et al.] // Eur.
J. Endocrinol. - 2006. - № 155. - P. 763-770.
6. IRS1, TCF7L2, ADRB1, PPARG, and HHEX polymorphism associated with atherogenic risk in Mexican population [Електрон¬ний ресурс] / В.I. Estrada-Velasco, M. Cruz, V. MadridMarina [et al.] // BioMed Research International. — 2013. — Режим доступу до журналу: http://dx.doi.org/10.1155/2013/39452 — Назва з екрану.
7. Сидорчук Л.П. Комплексне лікування хворих на артеріаль¬ну гіпертензію з урахування поліморфізму генів: дис. на здобут¬тя наук, ступеня доктора мед. наук: спец. 14.01.11 “Кардіоло¬гія” / Сидорчук Лариса Петрівна; Буковинський державний ме¬дичний університет. — Чернівці, 2009. — 546 с.
8. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілак-тики та лікування артеріальної гіпертензії: посіб. до національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. — [3-тє вид., випр. і доп.] — К: Ін-т кардіології АМН України, 2004. — 85 с.
9. Guidelines for the Management of Arterial Hypertension 2007. The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / ESC and ESH Committee // J. Hypertension. — 2007. - Vol. 25. -P. 1105—1187.
10. Association between obesity and a polymorphism in the beta(l)- adrenoreceptor gene (Gly389Arg ADRel) in Caucasian women /
I. J. Dionne, M.J. Garant, A.A. Nolan [et al.] // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. - 2002. - Vol. 26, N2 5. - P. 633-639.
11. Піонова ОМ. Додаткові маркери кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням / ОМ. Піонова, ОМ. Ковальова // Експериментальна і клінічна ме¬дицина. — 2012. — № 2. — С. 79—84.
12. Удовиченко М.М. Особливості перебігу серцевої недо-статності у хворих на цукровий діабет2-го типу в залежності від поліморфізму гена бетаї-адренорецепторів: автореферат дис.... канд. мед. наук: 14.01.02-внутрішні хвороби / М. М. Удо¬виченко; Харк. нац. мед. ун-т. — X.: [б.в.], 2012. — 20 с.
Як цитувати
Дудченко , І. (1). РІВЕНЬ ЛІПІДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ Arg389Gly ГЕНУ ^-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ ТА Т393С ГЕНУ а-СУБОДИНИЦІ G-БІЛКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 25-28. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/290