ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ МОКСОНІДИНУ НА РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТІНКИ СОННИХ АРТЕРІЙ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

  • Ірина Зубко ДУ “Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України”, м. Дніпропетровськ, Україна
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, лікування, метаболічні фактори

Анотація

Одним із значущих факторів кардіоваскуляр- ного ризику є метаболічний синдром (МС), що супро­воджується змінами в ліпідному профілі, супутніми порушеннями вуглеводного обміну, схильністю до над­мірної ваги та прогресуванням атеросклеротичних про­цесів у судинах, що призводить до підвищення вірогід­ності виникнення важких і навіть фатальних ускладнень артеріальної гіпертензії (АГ) [5]. Виявлення в клінічній практиці пацієнтів із МС є важливим заходом, тому що практично всі його компоненти піддаються модифікації за допомогою як медикаментозних, так і немедикамен- тозних заходів корекції [8,9]. Однак, як правило, такі пацієн­ти потребують раннього призначення комбінованої анти- гіпертензивної терапії в склад якої в останній час все частіше входять препарати центральної дії останнього покоління [1,7]. До представників лікарських засобів цієї групи належить препарат моксонідин. Цей препарат відповідає всім вимогам, що пред’являються до анти- гіпертензивних препаратів для лікування АГ, особливо у осіб з метаболічними порушеннями. Діючи на імідазолі- нові рецептори моксонідин нормалізує центральний симпатичний тонус, і тому відразу впливає на декілька ланок патогенезу МС. Доведено, що він не тільки знижує AT, але і позитивно впливає на вуглеводний та ліпідний обмін [1,6]. Вплив моксонідину на судинну стінку сонних артерій залишається діскутабельним.

Посилання

7. Давыдова И. В. Центральные симпатолитики в лечении артериальной гипертензии: нереализованные подходы к приме¬нению / И. В. Давыдова // Артериальная гипертензия. — 2011. — №4 (18). - С. 114—123.
2. Куликов В. П. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний / В. П. Куликов. 1-е изд. -М.: ООО Фирма “СТРОМ", 2007. - 512 с.
3. Настанова та клінічний протокол надання медичної до-помоги “Артеріальна гіпертензія". — Київ: ДУ ННЦ “Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска", 2012. — 129 с.
4. Патент №57777 А Україна, МПК А61В8/00 Спосіб оцін¬ки судинного ремоделювання при артеріальній гіпертензії / Хар¬ченко О. А., Романенко С. В., Коваль О. А., Аносова Н. П., Зубко І. М. (Україна). -№ 201010395; Заяв. 26.08.2010; Опубл. 10.03.2010. Бюл. №5.
5. Структура факторов риска, поражений органов-мише- ней и метаболических изменений у больных артериальной ги¬пертензией в различных возрастных группа / С.А. Бойцов [и др.] // Кардиология. - 2009. - №4. С. 19-24.
6. Характер дислипидемий, ремоделирование миокарда и сонных артерий у пациентов молодого возраста с эссенциаль¬ной артериальной гипертензией / И.Б Базина [и др] // Клиничес¬кая медиина. — 2007. — № 6. — С. 42—44.
7. Combination therapy in hypertension / A. H. Gradman, J. N. Basile, B. L. Carter et al. // J Am Soc Hypertens. — 2010. — V. 4. — P. 42-50.
8. Hypertension primer. The essentials of high blood pressure. Basic science, population science, and clinical management/ L. Joseph, Jr. Izzo. — 2012. — 593 p.
9. Metabolic syndrome, organ damage and cardiovascular disease in treated hypertensive patients. The ERICHTA study / J Navarro [et al.] //Blood Press. - 2007. - V. 16. - P. 20-27.
Як цитувати
Зубко , І. (1). ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ З ВКЛЮЧЕННЯМ МОКСОНІДИНУ НА РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТІНКИ СОННИХ АРТЕРІЙ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 29-32. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/291