ПРОГНОСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕРІВ ПЕРЕКІСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ЗМІН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У РАЗІ ЕКСПОЗИЦІЇ СВИНЦЕМ

  • Максим Володій Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: щитоподібна залоза, свинець, перекісне окислення, показники

Анотація

наведені певні структурні зміни щитоподібної залози та лабораторні показники оксидативного стресу у працівників, експонованих свинцем. Встановлено виснаження ферментів антиоксидантної захисту, з'ясована їх залежність від вмісту свинцю в крові працівників. Визначено порогові рівні показників, які вивчаються в за-лежно від вмісту свинцю в крові.

Посилання

7. Етитейн Е.В.Ультразвуковое исследдование щитовид¬ной железы/ Етитейн Е.В., Матящук С.И.// Атлас — руковод¬ство. — Киев: КВІЦ, 2004. — 382 с.
2. Зависимость между содержанием металлов и интен-сивностью окислительного стресса в организме/ С.И.Красиков, [и др.] // Гигиена и санитария. — 2010. — № 6. — С.44—47.
3. Костюк В.А. Простой и чувствительный метод опре¬деления активности супероксиддисмутазы, основанный на ре¬акции окисления кверцетина / Костюк В.А., Потапович А.И., Ковалева Ж.В./ Вопр. мед. хим.- 1990.-Ж 36 (2). — С. 88—91.
4. Лабораторные методы исследования в клинике. Спра¬вочник/ Под. ред. В.В. Меньшикова. — М.: Медицина, 1987. —368 с.
5. Митьков В.В. Практическое руководство по ультразву¬ковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика// Мить¬ков В.В.-М.: Издательский дом Видар-М, 2005. — 720 с.
6. Пластунов Б А.Токсичність свинцю на фоні йододефіциту та профілактичні ефекти калію йодиду та пектину / БА.Пласту- нов, С.Т. Зуб // Практична медицина.— 2008. —Т. 14, № 6.-С.29—36.
Як цитувати
Володій , М. (1). ПРОГНОСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛ МАРКЕРІВ ПЕРЕКІСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА ЗМІН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У РАЗІ ЕКСПОЗИЦІЇ СВИНЦЕМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 33-37. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/292