СКРИНІНГ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ВИЗНАЧЕННЯМ ГЛІКОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Лев Приступим Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, глікований гемоглобін, скринінг, програмні продукти

Анотація

Створено спеціальний програмний продукт за допомогою якого за результатами визначення глюкози капілярної крові формується контингент осіб які підлягають визначенню гликированного гемоглобіну з метою діагностики цукрового діабету 2 типу.

Посилання

1. Всемирная организация здравоохранения, 61-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Женева, 18 января 2007 года, 61/225(WHA42/1989/REC/1).
2. Дедов И.И. Сахарный диабет: развитие технологий в диагностике, лечении и профилактике(пленарная лекция) // Са¬харный диабет. — 2010. — №3. — С.6-13. 
3. Королев В.А., Досикова Г.В. Клиническое значение опре¬деления гликированного гемоглобина//Международный эндокри¬нологический журнал. —2009. — №4(22) http://www.mif-ua.com/ archive/article/9485.
4. Манъковский Б.Н. Скрининг и своевременная диагности¬ка сахарного диабета —залог успешной профилактики диабе¬тических осложнений. http://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2013_03/ 23.pdf.
5. Морган М. Java2. Руководство разработчика./Пер. с англ.: Уч. пособие — М.: “Вильямс”, 2000. — 720 с.
6. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторин¬ної (спеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 2 типу. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1118 від 21 грудня 2012 року. Київ 2012. — 115с.
7. Технологии программирования на Java 2 (в З томах). Х.М. Дейтел, ПДж. Дейтел, С.И. Сантри. — Вином, 2003.
8. Эккель Б. Философия Java — Спб.: Питер, 2001.- 880с.
9. Mostafa S. A.,. Davies М. J,. Webb Det al. The potential impact of using glycated haemoglobin as the preferred diagnostic tool for detecting Type 2 diabetes mellitus //Diabetic Medicine. — 2010. — V. 27. - №7. - P. 762—769.
10. Use of Glycated Haemoglobin(HbAlc) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus Abbreviated Report of a WHO Consultation WHO/ NMH/CHP/CPM/11.1. World Health Organization 2011.
Як цитувати
Приступим , Л. (1). СКРИНІНГ ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ВИЗНАЧЕННЯМ ГЛІКОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 59-62. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/298