ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ ТА ЙОГО ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

  • Т.М. Черенько Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
  • Ю.Л. Гелетюк Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Ключові слова: гострий ішемічний інсульт, індекс Бартел, артеріальна гіпертензія, варіабельність артеріального тиску.

Анотація

Мета - вивчити зв’язок  функціонального відновлення хворих з гострим  ішемічним інсультом та артеріальною гіпертензією (АГ) з показниками добового моніторингу артеріального тиску (АТ) та його варіабельністю.

Матеріали і методи. Обстежено 150 пацієнтів з первинним ішемічним інсультом та наявністю артеріальної гіпертензії в анамнезі: 74 (49,3%) жінок та 76 (50,7%) чоловіків з середнім віком 67,4±0,7 років. Неврологічний дефіцит оцінювали за шкалою NIHSS, функціональні наслідки - за індексом Бартел. Діагноз АГ встановлено на основі результатів клінічного, інструментального обстеження та медичної документації. Застосовували добовий моніторинг АТ з моменту госпіталізації і через кожні 4 години протягом 6 днів гострого періоду інсульту. Вивчали середнє значення САТ, ДАТ, максимальні значення САТ і ДАТ, варіабельність АТ (SD), оцінену для САТ і ДАТ. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми статистичного аналізу IBM SPSS Statistics Base v.22.

Результати. Ступінь функціонального відновлення хворих з анамнезом АГ в гострому періоді інсульту достовірно корелював з тяжкістю АГ (r=0,351), її тривалістю (r=0,426) та ступенем тяжкості неврологічного дефіциту при  виписці зі стаціонару: r=0,739, p=0,001. Найбільш значущі зв’язки показників добового моніторингу АТ і функціональної залежності в кінці гострого періоду встановлено: між SD САТ та  індексом Бартел  на 1 добу, 1-3 добу та 1-6 добу :  r=-0,427, r=-0,551 та r=-0,515, відповідно; SD ДАТ достовірно корелював лише в проміжок з  1 по 3 добу (r=0,55). За допомогою однофакторного регресійного аналізу встановлено залежність ступеня функціонального дефекту хворих в гострому періоді інсульту при виписці від варіабельності систолічного АТ на 1-3 добу, R2=0,304.

Висновки. Ефективність функціонального відновлення залежить від варіабельності систолічного АТ за період 1-3 доби після інсульту.

Опубліковано
2018-09-14
Як цитувати
Черенько , Т., & Гелетюк , Ю. (2018). ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ ТА ЙОГО ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(105), 11-16. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/3