ЛАТЕРАЛЬНІ КАПІЛЯРНІ СИЛИ В ЖИВИХ СИСТЕМАХ

  • Оксана Покотило Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: латеральні капілярні сили, нанокапіляри, судини, кровообіг

Анотація

В оглядовій статті узагальнено дані літератури і дослідження авторів стосовно ролі капілярів в живих системах. Експериментальне підтвердження ролі природних наноструктур і механізмів їх функціонування зумовить більш глибоке розуміння фізіологічних закономірностей діяльності органів і перебіг обмінних процесів, які лежать в основі існування всього живого. Експериментальне підтвердження ролі латеральних капілярних сил в кровообігу необхідно, оскільки це призведе до більшого розуміння суті фізіологічних і біохімічних процесів в судинах, мікроциркуляції в функціонуванні організму, а також вплив на ці процеси наночастинок.

Посилання

7. Воно С., Кондо С. Молекулярна теорія поверхневого на¬тягу в рідинах. — М.: МУЛ, 1963. — 292 с.
2. Глінко В. М. Роль капілярів у протіканні природних на- нопроцесів / В. М. Глінко, І. С.Чекман, А. М. Пузиренко, Н.О. Гор¬чакова // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2012. - Ко 4. - С. 5—8.
3. Гомонай В. І. Фізична та колоїдна хімія / В. І. Гомонай. — Вінниця: Нова Книга, 2007. — 496 с.
4. Егорова Т. А. Основы биотехнологии / Т. А. Егорова, Е. А. Живухина, С. М. Клунова. — М.: Изд-во Гревцова, 2010. — 256 с.
5. Єщенко В. О. Загальне землеробство / [В.О. Єщенко, П.Г. Ко-питно, В. П. Опришко та ін.]. — К: Вища освіта, 2004. — 348 с.
6. Зав ’янський Л. Ю. Робота електростатичних сил ендо¬телію капілярів та еритроцитів / Л. Ю. Зав ’янський, К. Б. Ти- мочко, М. В. Шаплавський [та ін. ] // Клін. та експерим. патол. — 2004. - Т. III, №> 1. -С. 28—32.
7. Измайлова В. Н. Поверхностные явления в белковых си¬стемах / В. Н. Измайлова, Г. И. Ямпольская, Б. Д. Сумм. — М.: МУЛ, 1988. - 239 с.
8. Михасев Г. И. Биомеханика / Г. И. Михасев, А. В. Чигарев, А. В. Борисов. — М.: Изд-во Гревцова, 2010. — 284 с.
9. Мороз А. С. Фізична та колоїдна хімія / А. С. Мороз,
A. Г. Ковальова. — Львів: Світ, 1994. — 270 с.
10. Мороз А. С. Біофізична та колоїдна хімія / [А. С. Мороз, Л. И. Яворська, Д. Д. Луцевич та ін.]. — Вінниця: Нова Книга, 2007. - 600 с.
11. Москаленко В. Ф. Наукові основи наномедицини, нано- фармакології та нанофармації / В. Ф. Москаленко, В. М. Лісовий, І. С. Чекман [та ін.] // Вісн. Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. — 2009. - Ко 2. - С. 17—31.
12. Островська Л. Ю. Капілярні властивості мікро- та на-ноструктурних плівок вуглецю / Л. Ю. Островська // Фізика і хімія твердого тіла. — 2007. — Т. 8, № 2. — Є. 357—365.
13. Островська Л. Ю.Дослідження змочуваності плівок AIIIN в залежності від ступеня йонності та полярності поверхні / Л. Ю. Островська, В. Г. Дейбук, А. В. Возний // Фізика і хімія твердого тіла. — 2005 — Т. 6, № 4 — Є. 649—655.
14. Островська Л. Ю.Зміни змочування кластерних плівок ТіО2 при відпалі та ультрафіолетовому опроміненні / Л.Ю. Ост¬ровська, А. П. Дементьев // Фізика і хімія твердого тіла. — 2005. — Т. 6, Ко 1. - С. 39—45.
15. Оура К. Введение в физику поверхности / [К. Оура,
B. Г. Лифшиц, А. А. Саранин и др.]. — М.: Наука, 2006. — 490 с.
16. Русанов А. И. Удивительный мир наноструктур / А.И. Ру-санов // Журн. общей химии. — 2002. — Т. 72, № 4. — С. 532—549.
17. Фадеев А.С., Левачев С.М., Ямпольская Г.П., та ін. Свой¬ства монослоев коллагена, сформированных на границе фаз вода/ воздух. Влияние pH и ионной силы субфазы / А.С. Фадеев,
C. М. Левачев, Г. П. Ямпольская [и др] // Коллоидн. журн. — 1999. — Т. 61, Ко 4. - С. 558—566.
18. Харрис П. Д. Мир материалов и технологий. Углерод¬ные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы XXI века / П. Д. Харрис. — М.: Техносфера, 2003. — 345 с.
19. Чекман I. С. Нанофармакологія /1. С. Чекман. — К: Зад¬руга, 2011. - 424 с.
20. Чекман I. С. Природні наноструктури та наномеханіз- ми /1. С. Чекман, П. В. Сімонов. — К.: Задруга, 2012. — 104 с.
21. Чекман I. С. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. Монографія / [I. С. Чекман, 3. Р. Ульберг, В. О. Маланчук та ін.]. —
К.: Поліграф плюс, 2012. — 328 с.
22. Шаплавсъкий М. В. Біоінертизація як біологічна функція: Основи теорії і практика / М. В. Шаплавсъкий. — Чернівці: Прут, 1996. - 184 с.
23. Шаплавсъкий М. В. Електрорушійна сила судин крові / [М. В. Шаплавсъкий, Л. Ю. Зав’янський, М. Ю. Коломоєць та ін.]. // Бук. мед. вісник. — 2003. — Т. 7, № 3. — С. 3—7.
24. Aranovich G. L. The role of adsorption compression in nanocapillarity / G. L. Aranovich, M. D. Donohue // Journal of Colloid and Interface Science. — 2005. — Vol. 292, N 1. — P. 202—209.
25. Boisseau P. Nanoscience. N anobiotechnology and nanobiology / P. Boisseau, P. Houdy, M. Lahmany. — Berlin, Heidelberg: Spinger, 2010. — 1200 p.
26. Danov K. D. Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field / K. D. Danov, P. A. Kralchevsky // Journal Colloid Interface Science. — 2013. — Vol. 405, N 1. - P. 278—290.
27. Extrand С. W. Experimental measurement offerees and energies associated with capillary rise in a vertical tube / C. W. Extrand, S. I. Moon // Journal Colloid Interface Science. — 2013. — Vol. 407, N 1. — P. 488-492.
28. Kralchevsky P. A. Lateral forces acting between particles in liquid films or lipid membranes / P. A. Kralchevsky // Advances in Biophysics. — 1997. — Vol. 34. — P. 25—39.
29. Kralchevsky P. A., Nagayama K. Capillary interactions between particles bound to interfaces, liquid films and biomembranes / P.A. Kralchevsky, K. Nagayama // Advances in Colloid and Interface Science. - 2004. - Vol. 85. - P. 145-192.
30. Oberrleither H. Nanophysiology: fact or fiction / H. Ober- rleither // Pflugers Archiv. — 2008. — Vol. 1, N 456. — P. 1—2.
31. Zarate N. V. Effect of relative humidity on onset of capillary forces for rough surfaces / N. V. Zarate, A. J. Harrison, J. D. Litster, S. P. Beaudoin // Journal of Colloid and Interface Science. — 2013. — Vol. 411, N 1 - P. 265—272.
Як цитувати
Покотило , О. (1). ЛАТЕРАЛЬНІ КАПІЛЯРНІ СИЛИ В ЖИВИХ СИСТЕМАХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(81), 109-112. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/309