СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ О.А.КИСЕЛЯ: СЛАВЕТНІ СТОРІНКИ МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ

  • І.А. Свінціцький Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, ДУ “Національний інститут раку”, Київ, Україна
Ключові слова: науково-дослідна робота студентів, Клінічне товариство студентів-медиків Імператорського університету Св. Володимира, Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя, історія медицини

Анотація

Сучасне суспільство характеризується стрімким нау­ково-технічним прогресом і збільшенням сукупних знань людства. Однак, при зростанні обсягу наукової інформації відбувається швидке старіння раніше набутих знань, а іноді навіть спостерігається протиріччя з установленими дог­мами та теоріями. Все це є передумовою для збільшення потреби в спеціалістах, які здатні не лише співіснувати з навколишнім середовищем, але й освоювати це середо­вище, орієнтуватися в новому інформаційному просторі [21].

Нова концепція вищої освіти пріоритетним завданням ставить формування творчої особистості, здатної до са­морозвитку та інноваційної діяльності, тому науково-дос­лідна робота студентів є невід’ємною складовою навчаль­ного процесу, забезпечуючи формування у молоді нау­кового світогляду, оволодіння методологією і методами наукових досліджень, розвиток творчого мислення та інди­відуальних здібностей у вирішенні практичних завдань, розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, спонукаючи студентів акцен­тувати свої знання на умінні впровадження новітніх технологій в сучасне виробництво [20,27-29].

Посилання

1. 150 лет Киевскому медицинскому институту [Текст] /Е.И.Гончарук, Н.Н.Зайко, И.И.Бобрик и др. - К.: Здоров’я, 1991. - 264 с.
2. Бобрик И.И. 75 лет научного студенческого общества Киевского медицинского института [Текст] / И.И.Бобрик, В.А.Березовский // Тезисы докладов XVI научной студенческой конференции, посвященной 75-летию научного студенческого общества Киевского медицинского института. - К, 1956. - С.3-6.
3. Державний архів м. Києва. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 18. - Арк. 1.
4. Державний архів м. Києва. - Ф. Р-352. - On. 38. - Спр. 113. -Арк. 1-22.
5. Джума КА. Діяльність та перспективи розвит¬ку Медичного лінгвістичного клубу “English-speaking club” в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця [Текст] / КАДжума // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2011. - Спеціальний випуск №1. - С. 84-85.
6. Единыйустав студенческого научного общества медицинских (фармацевтических) вузов Советского Союза [Текст] - К, 1973. — 12 с.
7. Жуковский Л.И. История студенческого научного общества Киевского медицинского института [Текст] /Л.И.Жуковский // Тезисы докладов студенчес¬кой научной конференции, посвященной 110-летию со дня основания Киевского медицинского института и 70- летию Студенческого научного общества. - К, 1952. - С.11-15.
8. История Клинического общества студентов-медиков Императорского Университета Св.Владимира с 1881 по 1913 год [Текст] - К, 1913. - 32 с.
9. Коляденко В.Г. Наукова робота студентів і молодих вчених в сучасних умовах [Текст] /В.Г.Коляденко,
B. З.Нетяженко // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 1994. -№1. - С. 8-9.
10. Курченко О.В. Основні цілі та структура видання “Український науково-медичний молодіжний журнал ” [Текст] / О.В.Курченко // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 1994. -№1. - С. 5-6.
11. Левитський Л. Роль й завдання Наукового Т-ва студентів-медиків у зв ’язку з переходом на нові методи навчання [Текст] /Л.Левитський //Збірник праць членів Наукового товариства студентів-медиків при Київсь¬кому медичному інституті. Ч. 1. -К, 1925. - С. 4-5.
12. Любімов С. П’ять років Наукового Т-ва студентів- медиків при КМІ [Текст] / С.Любімов // Збірник праць членів Наукового товариства студентів-медиків при Київському медичному інституті. Ч. 3. - К, 1928. -
C. 10-15.
13. Махулько С. Як виникло наше Т-во, та що воно собою являє [Текст] / С. Махулько //Збірник праць членів Наукового товариства студентів-медиків при Київсь¬кому медичному інституті. Ч. 1. -К, 1925. - С. 6-9.
14. Москаленко В.Ф. Підготовка науково-педагогіч¬них кадрів у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця: досвід і перспективи [Текст] / В. Ф.Москаленко, В.Г.Коляденко, М.Ю.Антоненко //Нау¬ковий вісник Національного медичного університету імені О. О.Богомольця. - 2006. -№3. - С. 110-117.
15. МоскаленкоВ.Ф. Студентське наукове товариство імені О.А.Киселя: становлення, сучасність, перспективи [Текст] /В. Ф.Москаленко, В.Г.Коляденко, Я.В.Цехмістер, В.З.Нетяженко, В.В.Короленко // Український науково- медичний молодіжний журнал. - 2007. -№1-2. - С. 8-12.
16. Наукова діяльність Національного медичного ун-іверситету імені О. О.Богомольця в 2009році [Текст] // Заред. В.Ф.Москаленка. -К: КІМ, 2010. - 260 с.
17. Національний медичний університет імені О. О.Бо-гомольця в сучасній історії (2000-2010 рр.) [Текст] // Заред. В. Ф.Москаленка. - К.: Книга плюс, 2010. - 232 с.
18. Нетяженко В.З. Історичний шлях та сучасність Студентського наукового товариства імені О.А.Кисе¬ля [Текст] /В.З.Нетяженко, П.В.Лапін //Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О.Бого-мольця. - 2006. -№3. - С. 216-227.
19. Положення про Студентське наукове товари¬ство імені О.А.Киселя Національного медичного універ¬ситету імені О. О.Богомольця [Текст] //Заред. В. Ф.Мос¬каленка. -К: КІМ, 2009. — 16 с.
20. Пудова С.С. Метод проектів в організації науко¬
во-дослідної роботи студентів-медиків [Електронний ресурс] / С.С.Пудова, Б.Ф.Коваль, Г.Т.Михайлюк //Про¬блеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психо¬логія. -2010. - Випуск №26, частина 3. - Режим досту¬пу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/
2010_2 6_3Zpydova.pdf
21. Сабадишин Р. Науково-дослідна робота сту¬дентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як складова їхньої професійної компетен¬тності та конкурентоспроможності на ринку праці [Текст] / Р. Сабадишин, В.Рижковський // Нова педаго¬гічна думка. - 2011. -№1. - С. 77-81.
22. Свінціцький І.А. Морально-етичне виховання сту-дентів як новий напрям роботи студентського науко¬вого товариства: досвід Національного медичного уні¬верситету ім. О. О.Богомольця [Текст] /1.А. Свінціцький // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2010. - Том 28, №3. - С. 113-114.
23. Свінціцький І. А. Нова ера у розвитку студентсь¬кої медичної науки [Текст] /1. А. Свінціцький // Українсь¬кий науково-медичний молодіжний журнал. - 2010. - №1. - С. 55-57.
24. Свінціцький І.А. Нормативне забезпечення діяль¬ності Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя: досягнення та перспективи розвитку [Текст] /1.А. Свінціцький // Український науково-медич¬ний молодіжний журнал. - 2011. - Спеціальний випуск №1- С. 87-88.
25. Свінціцький І.А. Оптимізація інформаційного за-безпечення сучасної студентської науки в галузі меди¬цини та фармації [Текст] /1. А. Свінціцький, М. С.Криво- пустов // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2011. - Спеціальний випуск №1. — С. 88-89.
26. Свінціцький І. А. Роль студентського наукового то-вариства в підготовці науково-педагогічних кадрів у На-ціональному медичному університеті імені О. О.Богомоль¬ця [Текст] /І.А.Свінціцький // Український науково-ме¬дичний молодіжний журнал. -2010. -№1. - С. 65-66.
27. Свінціцький І.А. Роль студентського наукового товариства у формуванні інноваційного мислення у сту-дентів: досвід Національного медичного університету імені О. О.Богомольця [Текст] /1.А. Свінціцький // Україн¬ський науково-медичний молодіжний журнал. - 2011. - Спеціальний випуск №1. - С. 86-87.
28. Структура організації науково-дослідної робо¬ти студентів та молодих вчених у вищому медичному навчальному закладі [Текст]/1. Т. Гавриш, О.І. Олійник, 0.1. Бабенко та ін. //Галицькийлікарський вісник. - 2011. - №1. - С. 126-128.
29. Цехмістер Я.В. Студентська наука в Національ¬ному медичному університеті імені О.О.Богомольця: до¬сягнення і перспективи розвитку [Текст] / Я.В.Цехмі¬стер, В.З.Нетяженко, І.А. Свінціцький //Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Бого-мольця. - 2009. -№3. - С. 182-186.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Свінціцький, І. (2011). СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ О.А.КИСЕЛЯ: СЛАВЕТНІ СТОРІНКИ МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 7-17. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/311