ВИЩА ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

  • О.Ю. Лисенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна

Анотація

Враховуючи вище наведене стає очевидним, що ефек­тивна реалізація складного комплексу технологічних пере­творень освітньої моделі підготовки конкурентоспромож­них, цілеспрямованих та здатних до професійного вдоско­налення фармацевтичних кадрів можлива лише шляхом створення комплексної технологічної моделі ефектив­ного управління фармацевтичним сектором галузі охо­рони здоров ’я та всіма його складовими підсистемами, що забезпечить розв’язання цілого ряду організа­ційних, технічних та правових питань, а також забезпечить належне підгрунтя для успішного реформування у змісті, формах і методах неперервної освіти провізорів, з ураху­ванням найновіших світових досягнень та вітчизняних здо­бутків.  

Посилання

1. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. Се¬риков // Педагогика. - 2003. - № 10. - С. 8-14.
2. Высшая медицинская школа России и Болонский Процесс (фармацевтическое образование). Выпуск VI / Пальцев М.А., ПерфильеваГ.М., ДенисовИ.Н., Чекнев Б.М. - М.: " Издательский дом "русский врач”, 2005. - 256 с.
3. Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров ’я України: наказ МОЗ України № 838 від 18.12.2007р. Нормативний документ Міністерства охорони здоров ’я України. - Офіц. вид. - К.,2007.
4. Концепція реформування системи фармацевтичної освіти в Україні. —X: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2005. — 32 с.
5. Концепція розвитку вищої медичної освіти в Україні: наказ МОЗ України№ 522/51 від 12.09.2008р. Нормативний документ Міністерства охорони здоров ’я України. - Офіц. вид. - К.,2008.
6. Кремень В.Г. Вища освіта України і болонський процес: Навчальний посібник/В.Г. Кремень - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. -384 с.
7. Леха В.М. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні /В.М. Леха (за заг. ред). - К: Сфера, 2001. - 176 с.
8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - К.: ІІМУ, 2004. - 18 с.
9. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров ’я у сучасному світі. Монографія. - К: Книга плюс, 2008. - 320 с.
10. Москаленко В.Ф. ECTS - Інформаційний пакет 2007/2008~ECTS - Information Package 2007/2008 / На-ціональний медичний ун-т їм. О.О. Богомольця / В.Ф. Москаленко (ред.), О.П. Яворовський (уклад.). -К: Медицина, 2008. - 111 с.
11. Москаленко В.Ф. Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров ’я (аналітичний огляд) / В.Ф. Москаленко (ред.). - Т: Укрмедкнига, 2000. - 54 с.
12. Москаленко В.Ф. Вища медична освіта і Болонський процес. Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали. Частина І/В.Ф. Москаленко, О.П.Волосовець, О.П. Яворовський та ін. - К: НМУ, 2005. - 98 с.
13. Москаленко В.Ф. Вища медична освіта і Болонський процес. Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали. ЧастинаII/В.Ф.Москаленко, О.П.Волосовець, О.П.Яворовський та ін. - К: НМУ, 2005. -112 с.
14. Москаленко В.Ф. Концептуальні підходи до формування сучасної профілактичної стратегії в охороні здоров’я: від профілактики медичної до профілактики соціальної/В. Ф. Москаленко - К.: Авіцена, 2009. -240 с.
15. Москаленко В.Ф. Особливості вивчення фундамен-тальних дисциплін на фармацевтичному факультеті / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер // Теорія та методи навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. Випуск VI. - Кривий ріг: Видавничий відділ ІІМетАУ, 2010. - С. 170-173.
16. Москаленко В.Ф. Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров ’я України
/В.Ф. Москаленко, М.В. Банчук, Т.Д. Бахтєєватаін.-К.: Книга плюс, 2009. - 64 с.
17. Навчальний план підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня “спеціаліст ” кваліфікації “провізор ” у вищих навчальних закладах України IV рівня акредитації: наказ МОЗ України № 930 від 07.12.2009 р. Нормативний документ Міністерства охорони здоров’я України. - Офіц. вид. -К.,2009.
18. Назаркіна В.М.. Наукове обґрунтування аспектів управління соціально-трудовими відносинами у фарма-цевтичній галузі: Дис. канд. фармац. наук: 15.00.01 /Національна фармацевтична академія України. -X., 2002. - 212 с.
19. Немченко А. С. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення та впровадження національних стандартів належних практик GDP та GPP / А. С. Немченко, А.А. Котвіцька // Фармацевтичний журнал. - 2006. -№ 4. - С. 3-9.
20. Цехмістер Я.В. Формування соціальної відповідальності та ставлення до майбутньої професії у контексті неперервної медичної освіти / Я.В. Цехмістер // Теоретико-методичні проблеми виховання соціальної зрілості учнів шкіл-інтернатів: Науково-методичний збірник Інституту проблем виховання АПН України. - К: Інфодрук. - 2000. - С. 226-241.
21. Чайковская Е. Стратегия развития фармацевтической отрасли в условиях оптимизации социально- экономических процессов в государстве / Е. Чайковская //Фармаскоп. - 2005. —№ 6-7. - С. 18-19.
22. Черних В.П. Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: Матеріали VI Національного з’їзду фармацевтів України, 28-30 вересня 2005р., м.Харків /Національний фармацевтичний ун-т / В.П. Черних (ред.кол.). -X.: НФаУ, 2005. — 1008 с.
23. Шумаєва 0.0. Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров ’я: автореф. дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2009. - 20 с.
24. Brennan J. Standards and Quality in Higher Education / J. Brennan (Ed.) / Higher Education Policy Series 37. London: - Jessica Kingsley Publishers, 1997. - P. 34-68.
25. Pharmacy Education a Vision of the Future. A Comprehensive Collaborative Study by Pharmacy Students Worldwide of Essential Developments in Pharmacy Education/-EPSAIPSF, 1999. - 52 p.
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Лисенко, О. (2011). ВИЩА ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 18-21. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/312