ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПУСТИМОЇ ДОБОВОЇ ДОЗИ ПІНОКСАДЕНУ, ПІКОКСІСТРОБІНУ ТА ТРІНЕКСАПАК-ЕТИЛУ ДЛЯ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ ТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

  • А. В. Благая Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: пестициди, нормування, допустима добова доза, піноксаден, пікоксістробін, трінексапак-етил

Анотація

  1. Проведений аналіз токсичних властивостей дослід­жуваних пестицидів на організм лабораторних тварин доз­волив встановити інтегральний клас небезпечності даних речовин: для піноксадену - II клас (лімітуючий критерій - ембріотоксична дія), пікоксістробіну - II клас (лімітую­чий критерій - інгаляційна токсичність), трінексапак-ети­лу- III клас небезпечності (лімітуючий критерій - інгаля­ційна токсичність).
  2. Виконані дослідження дали змогу встановити на­явність інгаляційної токсичності від слабкої у трінексапак- етилу до помірної у пікоксістробіну, що є лімітуючим кри­терієм шкідливості для цих речовин. Для піноксадену лімітуючим критерієм є показник “ембріотоксичність”, який був врахований при обґрунтуванні ДДД речовини.
  3. Визначені найменші підпорогові дози для пінокса­дену (3 мг/кг м.т. в експерименті з вивчення ембріоток­сичності і тератогенності на щурах), пікоксістробіну (1,5 мг/кг м.т.; 1-річний експеримент на собаках) і трі- нексапак-етилу (3,87 мг/кг м.т.; 2-річний експеримент на щурах).
  4. Встановлені коефіцієнти запасу для піноксадену (500, з урахуванням даних хронічного експерименту на щурах), пікоксістробіну (100) і трінексапак-етилу (1000, наявність тератогенного впливу у експериментах з вив­чення ембріотоксичності і тератогенності на кролях)

Обґрунтовані величини ДДД досліджуваних речо­вин для людини на рівні 0,005 мг/кг маси тіла для пінокса­дену, 0,01 мг/кг м.т. - пікоксістробіну, 0,004 мг/кг м.т - трінексапак-етилу, затверджені відповідними Постанова­ми Головного державного санітарного лікаря України.

Посилання

1. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: № 4263-87. - [Утв. 13.03.87]. - К.: М-во здравоохранения УССР, 1988. -212 с.
2. Проданчук Н.Г. К проблеме использования величин допустимой суточной дозы при установлении гигиенических нормативов пестицидов в продуктах питания и объектах окружающей среды / Н.Г. Проданчук, А.Е. Подрушняк, В.Д. Чмиль // Современные проблемы токсикологии. - 2002. - № 2. - С. 51-55.
3. Проданчук Н.Г. Современные проблемы комплексного токсиколого-гигиенического регламентирования пестицидов / Н.Г. Проданчук, Е.И. Спыну // Современ¬ные проблемы токсикологии. - 2000. -№ 1. - С. 3-5
4. Спыну Е.И. Экотоксикологические принципы в проблеме ДСД/Е.И. Спыну, Р.Е. Сова // Тез. доп. Із ’їзду токсикологів України, 11-13 жовтня 2001 р., Київ.- Київ, 2001. - С. 31.
5. Проданчук Н.Г. Принципы установления интег-рального класса опасности ксенобиотиков/ Н.Г. Про¬данчук, Е.И. Спыну, А.П. Кравчук и др.// Современные проблемы токсикологии. - 2009. -№ 3-4. - С. 21 - 24.
6. Проданчук Н.Г. Алгоритмы оценки опасности пестицидов (классификация и управление)/ Н.Г. Проданчук, Е.И. Спыну, ИВ.Лепешкин, С.Г.Сергеев//Современные проблемы токсикологии. - 2003. - № 4. - С. 4 - 9.
7. Пестициди і агрохімікати. Класифікація за ступенем небезпечності: ДСанПін 8.8.1.002-98 - [Зате. 28.08.98] // 36. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. -Київ, 2000. -Т. 9. -
Ч. 1. - С. 249-266.
8. Швартау В.В. // Гербіциди, т.2 Основи регуляції фітотоксичності та фізико-хімічні і біологічні властивості. - Київ - Логос - 2009.
9. Trinexapac-ethyl [Електронний ресурс]: сайт “trinexapac-ethyl data sheet ” / Index of Ester and Salt Derivatives of Compendium of Pesticide Common Names. -
Текст, і графіч. дані. - London, UK: Justis Publishing Limited:, 2006 -. Режим доступу: http://
www.alanwood.net/ pesticides/derivatives/trinexapac- ethyl.html (дата звернення: 17.05.10). - Назва з екрана.
10. Trinexapac-ethyl. Proposed Regulatory Decision Document /Pest Management Regulatory Agency of Canada. - PRDD. — May, 2001. - p. 74
11. Trinexapac-ethyl [Електронний ресурс]: сайт “ 141 _trinexapac_ethyl.pdf ” /Pesticides safety Directorate of Department for Environment, Food and Rural Affairs. - Текст, і графіч. дані. - York, UK: Mallard House:, 1995 - Режим доступу: http://www.pesticides.gov.uk/psd_pdfs/ Evaluations/141 _ trinexapac_ethyl.pdf (дата звернення: 17.05.10). - Назва з екрана.
12. trinexapac-ethyl (Ref: CGA 163935) [Електронний ресурс]: сайт “trinexapac-ethyl” / Agriculture & Environment Research Unit of University of Hertfordshire. Текст, і графіч. дані. - Herthfordshire: Footprints, 1992. -. - Режим доступу: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/ Reports/672.htm (дата звернення: 17.05.10). — Назва з екрана.
13.Ospray Clipless [Електронний ресурс]: сайт “Ospray_Clipless_MSDS.pdf ” / SHA document “National Code ofPractice for the Preparation ofMaterial Safety Data Sheets” 2nd Edition [NOHSC:2001(2003)]. Текст, і графіч. дані. - Sydney,AU: Kilford & Kilford Pty Ltd, September, 2009. - Режим доступу: http://
www.ospray.com.au/msds/images/stories/Regulants/ Ospray_Clipless_MSDS.pdf (дата звернення: 17.05.10). - Назва з екрана.
14. Acceptable daily intakes for agricultural and veterinary chemicals [Електроннийресурс]: сайт “ ADI- report-july 11 .pdf ” / The Office of Chemical Safety & Environmental Health Office of Health Protection. Department of Health and Ageing. Australian Govenment Текст, і графіч. дані. - Sydney,AU: Commonwealth of Australia, June, 2011. - Режим доступу: http:// www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/ E8F4D2F95D 616584 CA25 73D 700770C2A/$File/ADI- report-julyll.pdf (дата звернення: 20.08.11). - Назва з екрана.
15. Pinoxaden (Ref: NOA 407855) [Електронний ре¬сурс]: сайт “Pinoxaden” / Agriculture & Environment Research Unit of University of Hertfordshire. Текст, і графіч. дані. - Herthfordshire: Footprints, 2006 -. - Ре¬жим доступу: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/ ReportsZ528.htm (дата звернення: 17.05.10). - Назва з екрана.
16. Conditional registration ofpinoxaden./ United States Environmental Protection Agency. - Washington, D.C. - July, 2005. -P.27
17. Evaluation of the new active pinoxaden in the product Axial 100EC selective herbicide./ Australian Pesticides & Veterinary Medicines Authority. - Canberra, Australia. - May, 2006. - P. 17-19
18. Review reportfor the active substancepicoxystrobin/ European Commission. Health & Consumer Protection Directorate-General. SANCO/10196/2003-Final. - 3, June 2003.-P. 27
Опубліковано
2011-10-06
Як цитувати
Благая, А. В. (2011). ОБҐРУНТУВАННЯ ДОПУСТИМОЇ ДОБОВОЇ ДОЗИ ПІНОКСАДЕНУ, ПІКОКСІСТРОБІНУ ТА ТРІНЕКСАПАК-ЕТИЛУ ДЛЯ ЛЮДИНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ ТОКСИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 22-29. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/313