ТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕНХІМИ І КРОВОНОСНОГО РУСЛА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПОКСІЇ

  • О.Є. Халло Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: Ключові слова: хронічний простатит, патогістологія, кольорова ультразвукова ангіографія.

Анотація

Резюме. Хронічна гіпоксія передміхурової залози відіграє ключову роль в розвитку чоловічого безпліддя. З метою вивчення особливостей будови паренхіми і кровоносного русла передміхурової залози при хроніч­ному простатиті, на 9 препаратах взятих від чоловіків 32-38 років, смерть яких настала не від захворю­вань сечостатевої системи, проведено патогістологічне дослідження передміхурової залози. Пато- гістологічним та методом кольорової ультразвукової ангіографії у хворих на хронічний простатит установлені виражені розлади кровообігу та структурні зміни як в паренхімі, так і стромі в передміхуро­вої залози. В одних ділянках її ацинуси розширені, у сполучнотканинних перегородках наявний набряк та лімфоцитарна інфільтрація, переважно, по ходу кровоносних судин, стінка яких нерівномірно потовще­на, а просвіт їх звужений за рахунок гіперплазії ендотеліальних клітин. Залозистий епітелій ацинусів сплощений, частково злущений у просвіт. Ядра клітин гіперхромні, цитоплазма вакуолізована. Відмічається збільшення кількості судин у ділянці вогнищ запального процесу та поблизу уретри. Епі­телій залоз кубічний або плоский. У цілому, при хронічному простатиті значно змінюється співвідношен­ня між паренхімою (56,1%) і стромою (43,9%) органа в сторону зменшення її залозистого компонента. Просвіт залоз звужений, залозистий епітелій сплощений. За даними ультразвукової діагностики, ехо- метричні параметри передміхурової залози в цих умовах достовірно зросли: ширина - до (51,7±2,5)мм, товщина - до (46,4±2,0)мм, довжина - до (33,2±1,5)мм в середньому. Удвічі зріс об’єм (49,7±1,7)смЗ та маса (51,7±2,0)г (Р<0,05) передміхурової залози. Це свідчить про розлади кровообігу в простаті, які проявля­ються артеріоспазмом та ішемізацією паренхіми периферичної зони із значним зниженням пікової систо­лічної швидкості і пікової діастолічної швидкості кровотоку та об’ємного кровотоку.

Посилання

1. Простатит / П. А. Щеплев, Л. С. Страчунский, В. В. Ра- фальский [ и др.]; под ред. П. А. Щеплевa. — M.: ИД Медпракти- ка, 2005. — 224 с.
2. Пушкарь Д. Ю. Бесплодие у мужчин / Д. Ю. Пушкарь, А. С. Сегал // Качество жизни, мед. — 2007. — № 5. — С. 47-51.
3. Пушкарь Д. Ю. Хронический простатит: что нас трево¬жит? / Д. Ю. Пушкарь, А. С. Сегал // Андрология и генитальная хирургия. — 2008. — №1. — С. 43-46.
4. Топка Е.Г. Морфофункціональна характеристика внутрі- шнъоорганного артеріального русла передміхурової залози після її сегментарної резекції / Е. Г.Топка, В. І.Великородний // Український медичний альманах. — 2008. — Т.З, №1. С. 59-60.
5. Грицуляк Б.В. Стан макро- та мікроциркуляторного рус¬ла і паренхіми яєчка у чоловіків репродуктивного віку в умовах прямої пахвинної грижі / Б.В. Ерицуляк, В.Б. Грицуляк, О.Є. Хал¬ло // Галицький лікарський вісник.- 2010. — Т.17, №1. — С. 26-27.
6. Халло О.Є. Характеристика кровоносного русла передм¬іхурової залози у чоловіків репродуктивного віку за даними коль¬орової ультразвукової ангіографії / О.Є. Халло, Б.В. Грицуляк // Збірник матеріалів науков.-прак. конференції “Морфологічні ас¬пекти мікроциркуляції в нормі та патології”, 17-18 червня 2011 р. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. — С. 175-176.
7. Усович А.К. Морфофункциональный поход к изучению предстательной железы в медицинском институте / А.К. Усо¬вич, ОД. Мяделец, Ю.В. Крылов // Здравоохранение Беларуси. — 1998. -№ 4. - С. 36-37.
8. Усович А.К. Особенности сосудистого русла предста¬тельной железы человека / А.К. Усович // Морфология. — 2000. — № 3. - С.123.
Як цитувати
Халло, О. (1). ТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЕНХІМИ І КРОВОНОСНОГО РУСЛА ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ГІПОКСІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 19-22. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/331