ВПЛИВ ЛАПРОКСИДУ Л-303 НА СТАН НЕЙРОМЕДІАТОРІВ, РЕЦЕПТОРНИЙ АПАРАТ І СИСТЕМУ МЕДІАТОРНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ВНУТРІКЛІТИННОГО МЕТАБОЛІЗМУ

  • М.О. Кучерявченко Харківський національний медичний університет
Ключові слова: Ключові слова: ксенобіотики, медіаторний каскад, біогенні аміни, гомеостаз, мембранотропна дія.

Анотація

Резюме. Встановлено, що лапроксіду Л-303 в 1/100 ДЛ50 властиві мембранотропні ефекти, про що свідчить зниження в головному мозку і печінки активності аденілатциклази і змісту цАМФ, і пови¬шеніе активності гуанілатциклази і цГМФ. Результати дослідження стану глутамат / ГАМК метаболічної системи в печінці виявили збільшення, як глутамату, так і ГАМК, в той час як в головному мозку глутамат сні¬жался на тлі підвищення ГАМК. При дослідженні плазми крові було виявлено зниження кількості гальмівних і збуджуючих амінокислот під впливом лапроксіда в 1/100 ДЛ50, що може бути пов'язано з пови¬шеніем відновлювальних синтезів спрямованих на підтримання гомеостазу в умовах токсифікація орга¬нізма. При вивченні параметрів рецепторного зв'язування відзначалося зниження константи дисоціації і кількості місць зв'язування дофамінових і серотонінових рецепторів.
Таким чином, можна зробити висновок, що лапрок-сид Л-303 в 1/100 ДЛ50 здійснює глибоку пере-будівництво систем регуляції внутрішньоклітинного метаболізується-ма, порушуючи обмін нейромедіаторів, кінетичні характеристики параметрів рецепторного зв'язування радіолігандов на тлі пригнічення аденілатціклазного і активації гуанілатціклазного медиаторного каскада. У 1/1000 ДЛ50 лапроксід не впливав на системи регу-ляції внутрішньоклітинного метаболізму.

Посилання

1. Глозман, Ж.М. Нейропсихологическая диагностика : ка¬чественная и количественная оценка данных / Ж.М. Глозман. — Москва : Смысл, 2012. — 264 с.
2. Зайко С.Д. Определение биогенных аминов в лаборатор¬ной практике // Клинико-лабораторный консиліум. — 2009. — № 4 (29). - С. 54-60.
3. Таганович, АД. Патологическая биохимия / АД. Тагано- вич, Э.И. Олецкий, И.Л. Котович. — Москва : Бином, 2013. — 448 с.
4. Endo Y. Rapid and simple determination of histamine and poliamines / Y.Endo, Y. A. Ogura // Japan J. Pharmacol. — 1975. — №> 25. - P.610-612.
5. Slabo G. Modified screening method for repid simultaneous determination of dopamine, noradrenalin and serotonin in the brain region / G. Slabo, G.L. Kovacs, G.A. Telegdy // Acta Physiol. — 1983. — Vol. 61, №> 1-2. - P.51-57.
6. Cormana E. Purification of GABA on small columns of Dow ex 50W: Combination with a Method for Separation of Biogenic Amines / E. Cormana, C. Vomes, V.Trolin // Acta Pharm. et toxic. — 1980. - № 46. - P.235-240.
7. Bernt E., Bergmeyer H.U. Methoden der ensymatischen ana¬lyze / E. Bernt, H.U. Bergmeyer. — Berlin, 1970. —Bd.3 — S.1659-1665.
8. Цыганенко А.Я. Структурно-метаболические механиз¬мы формирования атеросклероза / А.Я. Цыганенко, В.И. Жуков, КМ. Сокол [и др.]. — Белгород: Белвитамин, 2001. — 523 с.
9. Евдокимов В.И. Влияние оксиэтилированного крилата на нейромедиаторный обмен подопытных животных в услови¬ях подострого токсикологического эксперимента / В.И. Евдо¬кимов, В.А. Телегин // Научные ведомости. — 2011. — № 4 (99), Вип. 13. - С. 132-135.
Як цитувати
Кучерявченко , М. (1). ВПЛИВ ЛАПРОКСИДУ Л-303 НА СТАН НЕЙРОМЕДІАТОРІВ, РЕЦЕПТОРНИЙ АПАРАТ І СИСТЕМУ МЕДІАТОРНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ВНУТРІКЛІТИННОГО МЕТАБОЛІЗМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 47-51. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/338