АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПЛИВУ МОДИФІКОВАНИХ МІКРОПРИЗМ ФРЕНЕЛЯ НА БІНОКУЛЯРНІ ФУНКЦІЇ ТА СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ ЗІР У ДІТЕЙ

  • В.Б. Мелліна Національна медична академія післядипломноїосвіти імені П.Л. Шулика, м. Київ
Ключові слова: Ключеві слова: традиційна призма, призми Френеля “Press-On™ Prism”, набір КК-42, рельєфна лінза, ор- топтичне лікування, мікропризмові окуляри, косоокість.

Анотація

Резюме. Призматичні лінзи використовуються у офтальмології для лікування порушень бінокулярних функцій уже понад 100 років. Лише з 2006 року, завдяки винаходу вітчизняних науковців, в Україні пред­ставлено та вдосконалено в офтальмологічну практику нову модифіковану мікропризму Френеля. Ме­тою роботи є вивчення впливу мікропризм Френеля на бінокулярні функції та стереоскопічний зір у здорових пацієнтів з різною гостротою зору від 0,1 до 1,0. В обстеженні взяли участь діти віком від 5-ти до 17 років з нормальними бінокулярними функціями. Загальна кількість пацієнтів 250 чоловік з них 110 хлопчика та 140 дівчат. В експерименті тестувались мікропризми силою Л5, ДЮ, А14, А18, А20, А24, А28, АЗО. Результат обстеження вказує на те, що лише з А24 (сумарна величина 48А) почало виникати порушення бінокулярного зору. Отже, мікропризми силою до А20 (сумарна сила 40А) можна використовувати в оф­тальмології для лікування порушень бінокулярного зору. У ЗО дітей, що тестувалися на стереопсис, з А14 відбулось порушення повного стереопсису, але воно було незначним і на АЗО склало 180 кутових секунд. Отриманий результат не заперечує використання призм для розвитку стереоскопічного зору.

Посилання

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие / Аветисов Э.С. — М., Медицина, 1977. — 312 с.
2. Аветисов Э.С. Диплоптическое лечение косоглазия: ме¬тод. Рекомендации / сост.: Аветисов Э.С., Кащенко Т. П., Тарас- цев М. М., Дашян С. Б.. — М., 1987. — 20с.
3. Кащенко Т.П. Использование призм для развития фузии и бинокулярного зрения // I итоговая научно-практ. конф, оф¬тальмологов г. Москвы: матер, конф. М., 1965. — С. 192-194
4. Антонов Е.Е..Микропризмы: оптические параметры и контроль / Антонов Е.Е,Крючин А.А., Минглей Фу, Петров В.В., Шанойло С.М., Цзы Чунь Ле.-Национальная академия наук Укра¬ины Институт проблем регистрации информации. Киев,2014. — С. 52-64., С. 142-146.
5. Дымшиц ЛА. Основы офтальмологии детского возраста / Л.А. Дымшиц. — Ленинградское отделение., Медицина, 1970 — 451 с.
6. КащенкоТ.П. Метод коррекции зрения с помощью элас¬тичных Френелевских призм / Кащенко Т.П., Чернышева С.Г, Роземблюм Ю.З., Петренко А.Е., Капранова А.С. // Методичес¬кие рекомендации. — М. — 1999. — Московский научно-исследова¬тельский институт глазных болезней им. Гельмгольца. — С.22.
7. Кащенко Т.П. Применение призматических линз в оф¬тальмологии / Кащенко Т.П., Чернышова С.Г, Розенблюм Ю.З. и др. // Вестник оптометрии. — 2005. — №1. — С.22-25.
8. Клюка И.В. Эффективность ортопто-хирурго-ортоп- тического лечения содружественного неаккомодационного ко¬соглазия с малым углом отклонения / Клюка И. В., Сердюченко ВИ. // Тез. докл. первой Всесоюз. конф, по вопросам детской оф¬тальмологии, 21-23 апр. 1976 г. — М., 1976. — 4.2. — С. 217—218.
9. Розенблюм Ю.З. Оптометрия / Ю.З. Розенблюм. — М., Медицина, 1991. — с. 35—37, с. 42—43, с. 97.
10. Патент 25549 України, А61В 3/08. Пристрій для діаг¬ностики косоокості: Петров В.В., Сергієнко М.М., Риков С.О., Шанойло С.М., Шевколенко М.В., Крючин А.А., Антонов С.С.; ІПРІ НАН України.-и200704035, Заявл. 12.04.2007, Опубл. 10.08.2007, Бюл. №12.
11. Патент 46750 України, А61В 3/08. Мікропризмова
лінза комбінованої дії. Петров В.В., Крючин А.А., Риков С.О., Сергієнко М.М., Антонов Є.Є., Мелліна В.Б., Шанойло С.М., Шев¬коленко М.В. ІПРІ ПАН України. — и200904525, Заявл.
07.05.2009, Опубл. 11.01.2010, Бюл. №2.
12. Шевколенко М.В. Діагностика та планування хірургічно¬го лікування співдружньої ізотропії з малими кутами: авто- реф. дис. на здобуття ступеня канд. мед. наук / М.В. Шевколен¬ко. — Київ, 2011. — 21 с.
13. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / ДХьюбел. — М.: Мир, 1990. — с. 152-160
14. Fells Р. A New Thereutic Device / P.Fells // First Congress of the Int. Strabismological Association, London. — 1971, p.183—189.
15. Veronneau-Troutman S. Fresnel Prisms and Their Effects on Visual Acuity and Binocularity / S. Veronneau-Troutman // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. - 1978. - Vol. 78. - P. 610-653.
Як цитувати
Мелліна , В. (1). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПЛИВУ МОДИФІКОВАНИХ МІКРОПРИЗМ ФРЕНЕЛЯ НА БІНОКУЛЯРНІ ФУНКЦІЇ ТА СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ ЗІР У ДІТЕЙ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 52-57. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/339