ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА

  • M.A. Овдій Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • В.М. Коршак Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • Є.В. Костюченко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • К.М. Соломаха Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
  • М.І. Перепелиця Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Ключові слова: Ключові слова: фізична підготовленість, якість життя, студентська молодь.

Анотація

Резюме. Серед причин, що погіршують фізичну підготовленість і якість життя студентської мо-лодежі, пильної уваги сьогодні заслуговують: недолік знань в проблемах розпізнавання і пред-оповіді ризиків для здоров'я, малорухливий і не-здоровий спосіб життя. Вивчено фізична підготов-лінь і якість життя студентської молоді. Встановлено, що структурний фундамент фізичної підготовленості відповідає середньому рівню, фун¬кціональний потенціал - нижче середнього і вимагає мо¬тіваціі для самокорекції. Студенти з надмірною масою тіла мають істотно менші показники фізичного та психічного компонента здоров'я і це знижує якість їхнього життя.

Посилання

1. Гумений В.С., Лошицкая ТИ. Комплексный контроль физической подготовлености студентов политехнических ВУ¬Зов. - 2003. - 35 с.
2. Мудрик В., Олійник М. Приходько І, Ашанін В. Аналіз проблемної ситуації щодо впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України// Теорія і методика фізичного виховання. — 2002. — № 2 — 3. — с. 16-18.
3. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы определения состава тела человека. М.: Наука, 2006. — 248 с.
4. Басанець Л.М., Іванова О.І., Проценко В.В. // Педагогічні нау¬ки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — С. 126-132.
5. Comparative associations of adiposity measures with cardiometabolic risk burden in asymptomatic subjects / Dervaux N, Wubuli M, Megnien JL, Chironi G, Simon A // Atherosclerosis. — 2008. — Vol. 201. - P. 413-417.
6. Wildman R.P. The obese without cardiometabolic risk factor clustering and the normal weight with cardiometabolic risk factor clu¬stering: prevalence and correlates of 2 phenotypes among the US popu¬lation (NHANES1999-2004)/ Wildman RP, Muntner P, Reynolds К [et al.] //Arch Intern Med. - 2008. - Vol. 168. - P. 1617-1624.
7. Effects of dietary weight loss on sympathetic activity and cardiac risk factors associated with the metabolic syndrome / Straznicky NE, Lambert EA, Lambert GW, Masuo K, Esler MD, Nestel PJ. // J Clin Endocrinol Metab. - 2005. - Vol. 90. - P. 5998-6005.
8. Drazner M.H., Dries D.L., Peshock R.M. et al. Left ventricular hypertrophy is more prevalent in blacks than whites in the general population: the Dallas Heart Study // Hypertension. — 2005. — Vol. 46. — P. 124-129.
9. Thomas E, Bean K., Pannier B. et al. Cardiovascular mortality in overweight subjects. The key role of associated risk factors // Hypertension. — 2005. Vol. 46. — P. 654-663.
10. Harmancey R., Wilson C.R., Taegtmeyer H. Adaptation and maladaptation of the heart in obesity // Hypertension. — 2008. — Vol. 52(2). - P. 181
11. Здоровье—21,Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ.Европейская серия по дос¬тижению здоровья для всех. -Мб,- 1999. — С. 293 — 305.
12. Нивик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине, — С.-Петербург. Издательский Дом “Нева”;М: “ОЛМА-ПРЕСС” Звездный мир, 2002. — 320 с.
13. Литвинов А.Г. Дмитриева Т.Н. Оценка качества жизни подростков с психосоматическими расстройствами в процес¬се комплексной терапии //Социальная и клиническая психиат¬рия. - 2004. - До 2. - С. 39 - 43.
14. Шевченко Ю.Л. Концепция исследования качества жиз¬ни в здравоохранении России// Исследование качества жизни в медицине. Материалы научной конференции. — С.-Петербург. — 2000. - С. 3-22.
Як цитувати
Овдій M., Коршак , В., Костюченко , Є., Соломаха , К., & Перепелиця , М. (1). ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ І ЯКІСТЬ життя СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ ТІЛА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(86), 66-69. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/342