ХВИЛЬОВІ, КОРПУСКУЛЯРНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАТЕРІАЛІВ

  • І. С. Чекман Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: нанонаука, наноматеріали, хвильові, корпускулярні властивості, нанофармакологія

Анотація

Резюме. В статті узагальнені дані літератури та результати власних досліджень з вивчення хвильо­вих, корпускулярних та фармакологічних властивостей нанорозмірних структур. Розв’язанню и]єї про­блеми велику увагу приділяють учені світу з метою більш широко застосування наноматеріалів у прак­тичній діяльності людини. Важливим є відкриття нових хвильових властивостей наночастинок. Автор статті висловлює ідею: зі зменшенням розмірів речовин більшу роль відіграють хвильові властивості наноматеріалів. Більш сильно виражені хвильові властивості у наноструктурах над корпускулярними зумовлює значну зміну їх фізико-хімічних характеристик та підвищення біологічної активності. Вислов­лена у статті ідея, на сьогодні, поки-що не підтверджена теоретичними чи експериментальними дос­лідженнями, вимагаючи для цього об’єднання зусиль учених різних сфер наукової діяльності. Необхідні всебічні, міждисциплінарні дослідження у цьому напрямку так як тільки на стику наук можна отримати нові фундаментальні відкриття.

Посилання

1. Абрамов Н. В., Багацкая А. Н., Белякова Л. А. и соавт. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, эко-логии // под ред.: А. П. Шпака, В. Ф. Чехуна ; сост.: П. П. Борбик, В. В. Туров. - К.: Наук, думка, 2011. - 444 с.
2. Азаренков Н.А., Береснев АД., Погребняк А.Д., Колесников ДА. Наноструктурные покрытия и наноматериалы. — Москва: Книжый дом «Либроком», 2012. — 368 с.
3. Вакарчук І.О. Квантова механіка. — 4-е видання, доповнене. — Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. — 872 с.
4. Больцев А.Н., Бабенко Н.Н., Баевская Ю.А., Бондарович
H. А., Останков М.В., Челомбитъко О.В., Дубрава Т.Б., Клочков В.К, Кавок Н.С., Малюкин Ю.В. Способность наночастиц на основе ортованадатов к идентификации in vitro и ингибиции in vivo стволовых раковых клеток. Наносистемы, наноматериа¬лы, нанотехнологии. 2013, 11(4), 729—739.
5. Борбик П.П., Боробець С.В., Турелик М.П., Чехун В.Ф., Шпак А.П. Біофункцфоналізація наноматеріалів і нанокомпо- зитів. — К: Наукова думка, 2011. — 289 с.
6. Дорошенко А. М. Протианемічна активність суб¬станції наночастинок заліза за умов перорального введення щурам / А. М. Дорошенко, Л. С. Рєзніченко, С. М. Дибкова, Т. Б. Брузіна, А. О. Маранов, 3. Р. Ульберг, I. С. Чекман // Фармаколо¬гія та лікарська токсикологія. — 2014. — Т. 39, № 3. — С. 12—19.
7. Демиховский В.Я., Вугальтер Г.А. Физика квантовых низкорозмерных структур. М.: Лотос. — 2000. — 250 с.
8. Дорошенко А. М. Вплив наночастинок заліза на діяльність серця та стан гемодинаміки кролів при внутрішньовенному введенні в гострому експерименті / А. М. Дорошенко / / Лікарська справа. — 2014. — Т. 1128, № 5—6. — С. 139—146.
9. Екимов А. И., Онущенко А. А. Квантовый размерный эффект в трехмерных микрокристаллах полупроводников// Письма в ЖЭТФ. - 1981. - Т. 34. - С. 363-366.
10. Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М. Квантова механика. Нерелятивистическая теория. Теоретическая физика. — М.: Физмат- лит, 2008. — Т. 3. — 800 с.
11. Люльман Б., Люльман А Квантова биохимия. —М.: Мир, 1965. — 654 с
12. Минаев Б.П. Об электронных механизмах биоактивации молекулярного кислорода // Укр. биохим. журн. — 2009. — Т. 81, №>3. - С. 3—28.
13. Мовчан Б.А. Электронно-лучевая гибридная нанотехнология осаждения неорганических материалов в вакууме // Актуальные проблемы современного материаловедения. — К: Изд. Академпериодика, 2008. — Т. 1. — С. 227—247.
14. Патон Б.С., Москаленко В.Ф., Мовчан Б.О., Чекман І.С. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти // Вісн. НАН України. — 2009. — №6. — С. 18-26.
15. Погребняк АД., Шпак А.П., Азаренков Н.А., Береснев В.М. Структура и свойства твердых и сверхтвердых нанокомпозитных покрытий // Успехи физических наук. — 2009. — Т.179, №>1. - С. 35— 64.
16. Поплавко Ю.М., Борисов О.В., Якименко О.І. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка. К: НТУУ “КПІ”, навчальний посібник. — 2012. — 300 с.
17. Прискока А.О. Вплив колоїдного розчину наночастинок срібла на показники кардіо- та гемодинаміки у кролів / А.О. Прискока // Лікарська справа. — 2014, №> 5-6. — С. 146—150.
18. Прискока А.О. Патент України на корисну модель: Застосування субстанції наночастинок срібла як протимікробного засобу внутрішньовенного введення в умовах генералізованої інфекції / Прискока А.О., Рєзніченко Л.С., Ульберг З.Р., Чекман
I. С. - № и 2014 13860, заявл. 24.12.2014.
19. Рагуля А.В., Скороход В.В. Консолидированные наност-руктурные материалы. — К: Паукова думка, 2007. — 374 с.
20. Рєзніченко Л. С., Руденко А.В., Сімонов П. В., Ульберг З.Р., Чекман І.С. та ін. Ефективність дії наночастинок міді до збудників інфекційно-запальних процесів різної локалізації // Вісник фармації. — 2012. — № 3 (71). — С. 75—78.
21. Сімонов П. В. Вплив колоїдного розчину наночастинок міді на діяльність серця та показники системної гемодинаміки у кролів / П. В. Сімонов // Лікарська справа. — 2013. - №> 5. - С 110-115.
22. Скороход ВВ., Уварова IB., Рагуля АВ. Фізико-хімічна кінетики в наноструктурних системах — К: Академперіодика, 2001. — 179 с.
23. Уайтсайде Д., Эйглер Д, Андрее Р. и соавт. Нанотех-нология в ближайшем десятилетии: Прогноз направления ис-следований. — М.: Мир, 2002. — 292 с.
24. Уварова I.B., Максименко В.Б., Ярмола ТМ. Наноматеріали та їх використання у медичних виробах: навч. посіб. — К.: КІМ, 2013. — 172 с.
25. Уварова І.В., Горбик П.П., Горобець С.В., Іващенко
О.А., Улъянчич Н.В. Наноматеріали медичного призначення. — Київ, Науково-виробниче підприємство «Видавництво
“Наукова думка’’ НАН України», 2014. — 415 с.
26. Хокинг С. Краткая история вселенной (пер. с англ.). — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2010. — 503 с.
27. Чекман І.С. Нанофармакологія — К: Задруга, 2011. — 424 с.
28. Чекман І.С. Квантова фармакологія. — Київ, Наково-ви- робниче підприємство «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2012. — 181 с.
29. Чекман І.С. Хвильові властивості наночастинок: погляд на проблему // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2013. — №5-6. — С. 5-8.
30. Чекман І.С., Дорошенко А.М. Клініко-фармакологічні властивості наночастинок заліза // Укр. мед. часопис. — 2010. — №3(77). - С. 24—27.
31. Чекман І.С., Маланчук В.О., Рибачук А.В. Основи наноме- дицини. — К: Лотос, 2011. — 250 с.
32. Чекман І. С., Сімонов П.В. Природні наноструктури та наномеханізми. — К: Задруга, 2012. — 104 с.
33. Чекман І.С., Ульберг З.Р. Маланчук В.О., Горчакова Н.О., Зупанець І А. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація. — К: Пол-іграф плюс, 2012. — 328 с.
34. Чекман І.С., Мінаєв Б.П., Небесна Т.Ю., Горчакова Н.О. і співав. Синтез нових типів наночастинок срібла і золота з вико-ристанням синтетичних гумінових речовин // Журнал НАМИ України. - 2013. - Т. 18, №4. - С. 451-460.
35. ПІірінян А. С., Макара В. А. Актуальні проблеми нанома-теріалів і нанотехнологій // Наносистеми, наноматеріяли, на- нотехнології. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2010. - Т. 8, № 2. - С. 223—269.
36. Azam A., Ahmed A. S., OvesM. et al. Size-dependent antimicrobial properties of CuO nanoparticles against Gram-positive and -negative bacterial strains // Int. J. Nanomedicine. — 2012. — Vol. 7. — P. 3527—3535.
3 7. Awschalom D.D., Flattu М.Е., Samarth N. Spintronics // Sci. Am. - 2002. - Vol. 286, № 6. - P. 6&-73.
38. Bhushan B., Fuchs H. Applied scanning probe methods XIII. Biomimetics and industrial applications. — Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. — 238 p.
39. Chekman I. S. Simonov P. V Structure and function of biological membranes: the impact of nanoparticles // Int. J. Phys. Pathophys. - 2012. - Vol. 3, № 2. - P. 187-208.
40. Di Ventra M. Evoy S., Heflin R. Introduction to nanoscale science and technology // New York: SpringerScience, 2004. — 632 p.
41. Hirn S., Semmler-Behnke M., Schleh C. et al. Particle size-dependent and surface charge-dependent biodistribution of gold nanoparticles after intravenous administration // Eur. J. Pharm. Biopharm. - 2011. - Vol. 77, № 3. - P. 407-416.
42. Gliga A. R., Skoglund S., Wallinder I. O. et al. Size-dependent cytotoxicity of silver nanoparticles in human lung cells: the role of cellular uptake, agglomeration and Ag release // Part. Fibre Toxicol. - 2014. - Vol. 11. - P. 11.
43. Goltsev A.N., Chelombitko O.V, Babenko N.N., Gayevskaya YuA., Dubrava T.G., Bondarovich N.O., Ostankov M.V, Dimitrov A.Yu., Klochkov V.K., Kavok N.S., Malyukin Yu.V Functional activity of Ehrlich carcinoma cancer stem cells after treatment by orthovanadate- based nanoparticles. Annals of oncology. 2014; 25(4):iv569
44. Ivask A., Kurvet I., Kasemets K. et al. Size-dependent toxicity of silver nanoparticles to bacteria, yeast, algae, crustaceans and mammalian cells in vitro //PLoS One. — 2014. — Vol. 9, № 7. — P. ЄІ02108.
45. Minaev B.F., Minaeva VA.. Spindependent binding of dioxygen to heme and charge transfer mechanism of spinorbit coupling enhancement // Ukrainica Bioorganica Acta. — 2008. — T. 2. — C. 56-64.
46. Reisner D. E. Bionanotechnology. Global prospects. — London, New York: CRC Press, 2009. — 359 p.
47. Thompson D. Michael Faraday's recognition of ruby gold: the birth of modern nanotechnology. His 1857 lecture to the royal society in London // Gold Bulletin. — 2007. — V.40, 4. — P. 267—269.
48. Ziese M., Thornton M.J. Spin electronics; lecture notes in physics. — Berlin: Springer, 2001. — 493 p.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Чекман, І. С. (2015). ХВИЛЬОВІ, КОРПУСКУЛЯРНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОМАТЕРІАЛІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 85-91. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/366
Розділ
Фармація, промислова фармація