ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ПОХІДНОГО АРИЛАЛІФАТИЧНИХ АМІНОСПИРТІВ

  • М. Л. Дронова ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМИ України”, м. Київ, Україна
  • З. С. Суворова ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМИ України”, м. Київ, Україна
  • А. В. Цикоза ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМИ України”, м. Київ, Україна
  • Н. О. Вринчану ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМИ України”, м. Київ, Україна
Ключові слова: антимікробна активність, резистентність, похідні арилаліфатичних аміноспиртів

Анотація

Резюме. Похідні 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенокси-3-(П-алкіл)-2-пропанолу є новим класом сполук з антимікробними властивостями, що здатні пригнічувати ріст та розмноження як бактерій, так і грибів. Однією з найбільш перспективних є сполука КВМ-194, у попередніх дослідженнях виявлено широ­кий спектр її активності по відношенню до планктонних мікроорганізмів та біоплівок. Метою нашої роботи було дослідити можливість розвитку резистентності у бактерій та грибів до дії сполуки КВМ-194. У експериментах були використані тест-штами Staphylococcus aureus і Candida albicans. Мікроорганізми вирощували на щільному поживному середовищі у присутності субінгібуючої концент­рації сполуки. Чутливість бактерій і грибів до КВМ-194 та офіцинальних антимікробних препаратів визначали кожні 5 пасажів. Антимікробну активність похідного 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенокси- 3-(І\1-алкіл)-2-пропанолу досліджували методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі, чут­ливість бактерій та грибів до дії офіцинальних препаратів визначали диско-дифузійним методом. От­римані дані свідчать про відсутність достовірних змін МІК сполуки по відношенню до S. aureus та С. albicans протягом 20 пасажів. Дослідження активності офіцинальних препаратів показали, що чут­ливість С. albicans до клотримазолу не змінювалася в умовах експерименту, а антифунгальні засоби класу полієнів (ністатин та амфотерицин В) проявляють навіть дещо більш виразну інгібуючу дію. Не виявлено змін чутливості золотистого стафілококу, вирощеного у присутності КВМ-194, до таких антибіотиків як левофлоксацин, оксацилін, кліндаміцин та еритроміцин. Таким чином отримані резуль­тати свідчать про повільний розвиток резистентності бактерій та грибів до КВМ-194, а також відсутність перехресної стійкості між сполукою та офіцинальними антимікробними препаратами.

Посилання

1. Emerging Antibiotics: Will We Have What We Need? [Елект¬ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.medscape.com/ viewarticle/715971
2. De Souza Mendes C. U. Pipeline of known chemical classes of antibiotics / De Souza Mendes C.U., De Souza Antunes AM. // Antibiotics. — 2013. — № 2. — P. 500-534.
3. Митюк І. В. Антибактеріальна активність нових похідних алкоксиамінопропанолів / І.В. Митюк, З.С. Суворова, Г.С. Сірик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини”], (21-22 вересня 2012 р.). — Львів, 2012. — С. 102-103.
4. Суворова 3. С. Вплив похідних алкоксіамінопропанолу на формування біоплівок грамнегативними бактеріями / З.С. Суво-рова // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2013. — № 1. — С. 78-83
5. Дронова М. Л. Чутливість мікоплазм до похідних арилаліфатичних аміноспиртів / М.Л. Дронова, КС. Коробкова, Н.О. Вринчану, І. П. Токовенко // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2013. — N2 4-5 — С. 48-51.
6. Дронова М. Л. Чувствительность биопленок Staphylococcus aureus к действию производных арилалифатических аминоспиртов / М. Л. Дронова // Universum: Медицина и фармакология : электрон, научи, журн. — 2015. —N2 2. [Елект-ронний ресурс]. — Режим доступу: http://7universum.com/ru/ med/archive/item/1932.
7. Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: Метод, рекомендації // Волянський Ю.Л., Гриценко І.С., Широбоков В.П., Дубініна Н.В. та ін. — Київ, 2004. — 38 с.
8. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам: Методические указания МУК 4.2.1890-04 // Клин, микробиол. и антимикроб, химиотерап. — 2004. - Т.6, N2 4. - С. 306-359.
9. Method for the determination of broth dilution minimum Inhibitory concentrations of antifungal agents for yeasts: EUCAST definitive document EDef 7.2 Revision. — 21 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eucast.org/flleadmin/src/ media/PDFs/EUCASTffiles/AFST/EUCAST_EDef_7_2_revision.pdf
10. Method for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts: Approved Guideline — NCCLS Document M44-A // National Committee for Clinical Laboratory Standards. Pennsylvania, 2008. — V.24, N2 15. - 36 p.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Дронова, М. Л., Суворова, З. С., Цикоза, А. В., & Вринчану, Н. О. (2015). ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ПОХІДНОГО АРИЛАЛІФАТИЧНИХ АМІНОСПИРТІВ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 92-95. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/367
Розділ
Фармація, промислова фармація