АНТИОКИСЛЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛІ(3-АМІНОПРОПІЛ)СИЛОКСАНУ З ІОНАМИ МІДІ (II)

  • М. А. Сташкевич Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Л. В. Гайова Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • О. В. Стеченко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Л. Ф. Осінська Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
Ключові слова: антирадикальна активність, антиокислювальна активність, комплекс полі(3-аміноп- ропіл)силоксану з іонами міді (II)

Анотація

Резюме. Стаття присвячена пошуку нових біологічних властивостей комплексу полі(3-амінопропіл)си- локсану з іонами міді (II), для якого раніше була встановлена висока антимікробна активність по відношен­ню до штамів, які викликають виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. Актуальність вибору саме мідьвмісного комплексу, як об’єкта досліджень, обумовлена тим, що мідь відіграє важливу роль в різно­манітних метаболічних процесах в організмі людини: біологічного окислення, синтезу макроергічних спо­лук, утворення білків сполучної тканини, обміну заліза. Мідь (II) є кофактором ферментів, що відіграють важливу роль у захисті організму від активних форм кисню - супероксиддисмутази (СОД), церулоплазміни (ЦП), ксантиноксидази, аскорбатоксидази та ін. Таким чином, сполуки міді захищають клітини живих організмів від окислювального стресу, активації вільнорадикального окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків, особливо в біомембранах. В роботі вивчено антиокислювальну активність комплексу полі(3-амінопропіл)силоксану з іонами міді (II) (Си2*-ПАПС) в модельних системах з використанням ліпосом яєчного жовтку та антирадикальну активність цього комплексу по інгібуванню відновлення п-нітротет- разолію хлористого аніон-радикалом, який генерується фотохімічною системою. Встановлено, що утво­рення малонового діальдегіда з ліпосом яєчного фосфатидилхоліну при внесенні в модельну систему досліджуваного препарату міді - Си2* - ПАПС достовірно знижується. Механізм антиокислювальної актив­ності препарату може бути пов’язаний із інгібуванням утворення органічних радикалів, переводом пере­кисі в стабільні продукти окислення: спирти, альдегіди, кетони, або зміною структурної організації суб­страту, що гальмує окислення. Отримані авторами результати свідчать про антиокислювальну та антирадикальну активність комплексу Си2*-ПАПС. Так, цей комплекс інгібував окислення фосфоліпідів в модельних системах та виявляв антирадикальну активність (до 80% в порівнянні з іонолом та приблизно 60 % в порівнянні з церулоплазміном). Одержані дані підтверджують доцільність подальшого доклінічного скрінингу поверхневого комплексу полі(3-амінопропіл)силоксану з іонами міді (II).

Посилання

1. Губский Ю.Н, Кузьменко А.И., Волошенюк Т.Г. Комплекс Си2+, как ингибитор свободного окисления металлов // Укр. біохім. журн. - 1993. - Т. 65, №1. - С. 83-88.
2. Менъщикова Е.Б.. Зенков НК Антиоксиданты и ингибиторы радикальных окислительных процессов // Успехи совр. биол. - 1993. - Т. ИЗ. - С. 442-455.
3. Лысенко Д.Л., Кузьменко АН. Металлокомплексный катализ обрыва цепей окисления сульфоксидов // VTI Нефтехим. Симпоз. (Киев, октябрь 1990г.). - Тез. докл. — М.: Наука, 1990. — С. 269.
4. Григорьева А.С., Крисс Е.Е., Лазур С.П., Михаловский С.В., Портнягина В.А., Мохорт Н.А., КарпВ.К. Баркова И.С., Кочаровский Б.А., Криворучко Р.А., Миндюк М.В. Каталитическая активность комплексов меди (II) с карбоксифенил-амино- пиримидинами (против овоспалитель-ными препаратами) в модельных реакциях оксидазного и каталазного типа. — Сбор-ник Института физической химии им. Л.В. Писаржевского АН УССР, Киев, 1977. - С. 7-14.
5. Terada P.S., Leff J.A., Guidot D.N. Metals inhibit riboflavin-catalyzed generation of superoxide anion in vitro. // Inflammation. - 1990. - E 14, № 2. - P. 217-221.
6. Чурилова И.В.. Зиновьев E.B., Парамонов Б.А. Препарат эритроцитарный СОД “Эрисод”: влияние на уровень обо-жжённых в состоянии ожогового шока. // Биол. Экспер. биологии и медицины. — 2002. — Т.134, №11. — С. 528-531.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Сташкевич, М. А., Гайова, Л. В., Стеченко, О. В., & Осінська, Л. Ф. (2015). АНТИОКИСЛЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНЕВОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛІ(3-АМІНОПРОПІЛ)СИЛОКСАНУ З ІОНАМИ МІДІ (II). Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 96-99. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/370
Розділ
Фармація, промислова фармація