АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: РЕМІСІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • Є. А. Шапочка Друге стаціонарне відділення ОКЗ ЛОР ЛОДКНД / Кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
  • О. С. Фітькало Друге стаціонарне відділення ОКЗ ЛОР ЛОДКНД / Кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Ключові слова: алкогольна залежність, алкоголізм, ремісія, тверезість, реабілітаційні заходи

Анотація

Резюме: проблема алкогольної залежності гостро стоїть і обговорюється серед представників медич­них професій, очільників держави та широких верств населення вже достатньо тривалий час. У роботі розглянуто теоретичні напрацювання використання психологічних чинників ремісії в алкозалежних пацієнтів, проаналізовано наукові підходи для розробки ефективної програми реабілітації, яка б допо­могла досягнути довготривалої і якісної ремісії серед хворих на алкогольну залежність.

Посилання

1. Актуальні тенденції поширення залежності від пси¬хоактивных речовин в Україні: щорічний аналітичний огляд. /
І.В.Лінський, М.В. Голубчиков, О.І.Мінко та ін. — Харків — вип.З. — 2006. - 46 с.
2. Бараненко О.В. Параметри якості життя в осіб з алко-гольною залежністю після ліквідації проявів синдрому відміни та на етапі становлення ремісії. / О.В.Бараненко // Український вісник психоневрології. — 2006. — Т.14, вип.2. — С. 47-49.
3. Ваисов С.Б. Наркотическая и алкогольная зависи-мость. Практическое руководство по реабилитации детей и подростков. — СПб.: Наука и техника, 2008. — 205 с.
4. Вирватись з пастки. / під.ред. А. Додзюк, В.Камєцький. — Львів: Ініціатива, 1996. — 201 с.
5. Возний Д.В. Особливості когнітивної сфери чоловіків, хворих на алкогольну залежність. / Д.В.Возний // Архів психі¬атрії. - 2013. - №>3. - С. 87-89.
6. Дунаев А.Г. Индивидуально-психологические особенности личности больных хроническим алкоголизмом с различной длитель¬ностью психотерапевтической ремиссии: автореф. на соискание учен.степени канд.психолог, наук. — Ростов-на-Дону, 2006. — 21 с.
7. Животовська Л.В. Профілактика рецидивів при алко-гольній залежності на етапі становлення ремісії / Л.ВЖиво- товська // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — т.1, вип.З. - С. 110-114.
8. Завьялов В.Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости. — Новосибирск: Наука, 1988. — 198 с.
9. Зобин М. Л. Отклик на комментарии А.Г. Гофмана к статье ВД. Менделевича «лечение как влечение, бред как бред» / М. Л. Зобин // Вопросы наркологии. — 2011. — №6. — 110-115 с.
10. Зріз наркологічної ситуації в Україні (дані 2010 року).
— Київ, 2011. — 22 с.
И. Киткина ТА. Типология ремиссий у больных опиум¬ной наркоманией / ТА. Киткина // Сб. : Мат.межд.конф. — 1993.
- С.312.
12. Клод Штайнер. Лечение алкоголизма: магия высшей практической психологии. — 2004. — 205 с.
13. Миронова Н.В. Психологическая адаптация и самоак-туализация у мужчин с алкогольной зависимостью на разных стадиях ремиссии / Н.В. Миронова / Историческая и социальная образовательная мысль. — 2013. — М3. — С.19-23.
14. Назаров О.Ю. Типология ресурсов социальной адап-тации больных алкоголизмом. Режим доступу: http://
www.new si te.chorus-nnsu.ru/pages/e-library/vestnik_soc/ 99990201_West_soc_2006_l(5)/35.pdf
15. Противорецидивная и поддерживающая терапия наркотической зависимости: методические рекомендации / составитель Т.В Пак. — Павлоград, 2010. — 23 с.
16. Рыбакова Ю.В. Алкогольная анозогнозия: методика оценки и взаимосвязь с клиническими и психосоциальными характеристиками больных: автореф. дис. на соисканиие учен, степени канд. мед. наук. — Санкт-Петербург, 2012. — 20 с.
17. Слободянюк ПМ. Оцінка ефективності застосування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності / ПМ. Слободянюк // Українській вісник психоневрології. — 2011. — Т.19. - Вип. 3. - С. 68-71.
18. Фітькало О.С. Моніторинг поширеності розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед населення м.Львова та Львівської області / О.С.Фітькало // Медична освіта. — 2013. — № 3. — С. 105-108.
19. Фітькало О.С. Прогнозування стійкості ремісій у хворих, залежних від опіоїдів, на різних стадіях проти рецидивного лікування. / О.С. Фітькало // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2010. — №3. — С. 56-59.
20. Шараневич І.О. Підтримуюча сенсибілізуюча терапія при залежності від алкоголю в період становлення та стабілізації терапевтичної ремісії / І.О.Шараневич // Довженківські читання: лікування та реабілітація осіб, залежних від психоак-тивних речовин: матеріали VII української науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів. — Харків: ТОВ «ВП Плеяда», 2006. — С. 31-33.
21. Шипов С. О трезвости в России / О.Шипов. — 1959. — 135 с.
22. Gorski Terence Т. Passages through recovery. An action plan for preventing Relapse.- Minnesota. — 1989. — 176 p.
23. What works in alcohol use desorders? // Advances in Psychiatric Treatment.- 2006. — Vol. 12. — P.2014-2015.
Опубліковано
2015-06-12
Як цитувати
Шапочка, Є. А., & Фітькало, О. С. (2015). АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: РЕМІСІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Український науково-медичний молодіжний журнал, 2(88), 110-113. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/373