МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ У ЩУРІВ 24-МІСЯЧНОГО ВІКУ ТА ЙОГО ПЕРЕБУДОВА НА 14 ДОБУ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

  • В. А. Міськів ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ, Україна
Ключові слова: підшлункова залоза, гемомікроциркуляторного русло, панкреатичний острівець

Анотація

Резюме. У нормах капілярів висрального типу вістеляються фенестровані ендотеліоцитами, які лежать на невравномерній товщині базової мембрани, а їх люменальна поверхня формує пальцеобразние випачування в просвіт сосудів.
На 14 сутках розвитку експериментального сахарного діабету змінюються строєння гемомікроциркуля- торного русу панкреатичних островів у крисі 24-місячного віку проявляються зменшення діаметра просвіти мікрососудів артеріального учасника гемомік-циркуляторного русла (р <0,05). Цитоплазма ендотеліальних клеток формує "вервичкообразні" ділянки за рахунок наявності великої кількості фенестру, і, завдяки цьому, уточнення з виростами на люменальних поверхнях, через що четко визначають світлі та темні ендотеліоцити. Просвіт венозних структур гемомікроциркуляторного русла розширюється.

Посилання

1. А.с. на раціоналізаторську пропозицію. Спосіб моделювання цукрового діабету в експерименті / ВА.Левицький, О.Я.Жу- раківська, В.А.Міськів. —№ 1/2585; поданої5.01.09; визн. рац. 12.02.09.
2. Боровкова О. С. Питання патогенезу діабетичних ангіо- патій / О.С. Боровкова, А. Б. Іфтодій // Буковинський медичний вісник. - 2006. - Т. 10. -№> 2. - С. 132-135.
3. Багарин В. И. Сахарный диабет и его поздние осложнения // В. И. Багарин, Л. А. Сыдыкова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2010. — № 11. — С. 95—96.
4. Пат. № 62966. Україна, МПК 51 А 61 В 10/00. Спосіб моделювання цукрового діабету 1-го типу у тварин різного віку / В.А. Левицький, О.Я. Жураківська, В.А. Міськів, Л.М. Заяць, Р.Б. Петрів, Ю.М. Якимів, Б.М. Кіщук, Р.З. Гнатюк; заявка № и 201101566 ; заявл. 11.02.2011 ; опубл. 20.09.2011, Бюл. № 18. — 6 с.
5. Тронько М.Д. Епідеміологія цукрового діабету в Україні/ Тронько М.Д., Чернобров А.Д. //Здоров’я України 2005 №18 с.15
6. Aldhahi W. Inflammation and the Endothelium in Diabetes / W. Aldhahi, O. Hamdy // Current Diabetes Reports. — 2003. — № 3. — P. 293—298.
7. Peschke E. “Classical” and “new” diabetogens-comparison of their effects on isolated rat pancreatic islets in vitro / E. Peschke // — Cell Mol Life Sci 2000, 57 (1).- 156-164.
8. Screening for associated autoimmunity in type 1 diabetes mellitus with respect to diabetes control / M. Pr6zny, J. H>krha, Z. Limanovd [et al.] //Physiol. Res. - 2005. - № 54. - P. 41-48.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Міськів, В. А. (2014). МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ У ЩУРІВ 24-МІСЯЧНОГО ВІКУ ТА ЙОГО ПЕРЕБУДОВА НА 14 ДОБУ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 47-49. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/405