ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАРАТИВНОГО ПІДХОДУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  • П.В. Жебєлєва ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, м. Київ, Україна
Ключові слова: наратив, принципи, життєвий сценарій, практична психологія, конструювання ідентичності

Анотація

Резюме. Ідеї наративного підходу почали набувати популярності у 80-ті роки XX ст. З того часу в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі висвітлюються різні аспекти феномену наративу пов’язаного із ме­ханізмами осмислення життя людини. Формування і розвиток наративної психології є актуальними для психологів, психотерапевтів, соціальних педагогів, соціальних працівників та інших фахівців. Соціальна значущість діяльності практичного психолога зумовлює потребу у вивченні та застосуванні дієвих ме­тодів для формування у людини відчуття впевненості у можливості самостійного вирішення своїх про­блем. Одним із таких методів є наративний підхід, що базується на ідеї про можливість побудови людьми свого життя відповідно до історій, які вони розповідають про себе іншим і самим собі, і відповідно до історій, які розповідають про них інші. Наративний підхід полягає в залученні людини до процесу створення її життєвого сценарію, історії, до опису своєї біографії.

На основі аналізу наукової літератури з питань наративної психології автором розкрито сутність понят­тя “наратив” і визначено основні принципи наративного підходу: екстерналізація проблеми, робота в зоні найближчого розвитку, установка на реальність, необмежений за часом вплив (за допомогою практики терапевтичних листів, грамот, дипломів та ін.). Перспективними напрямами подальших досліджень є на­укове обгрунтування та розробка з урахуванням визначених принципів наративного підходу корекційно- розвивальної програми, запровадження якої у практичну психологію сприятиме розвитку впевненості та самоповаги, формулюванню бажань, планів, свідомому конструюванню ідентичності та ефективного жит­тєвого наративу.

Посилання

1. Александрова А. Л. Нарративная терапия: социально-педа-гогический аспект /А. Л. Александрова //Актуальные проблемы вос-питания и образования: Сборник научных статей /Под ред. М.Д. Го-рячева. — Самара: Самарский университет, 2005. — № 5. — С. 3-12.
2. Выготский Л. С. Собрание сочинений / Л. С. Выготский. — Т. 2. — М: Педагогика, 1982. — 504 с.
3. Дюпина О. Нарративный подход в психологии /О. Дюпина // Школьный психолог-первое сентября, 2009. — До 7. — С. 6-8.
4. Жебелева П. В. Перспективы использования нарративного метода в современной психотерапевтической практике /П. В. Жебе¬лева // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2012. — До 3. - С. 128-129.
5. Особистісний вибір: психологія відчаю та надії / Т. М. Тита-ренко. — К.: Міленіум, 2005. — 336 с.
6. Проблеми психологічної герменевтики / Н. В. Чепелєва — К: Міленіум, 2004. — 276 с.
7. Троцук И. В. Нарратив как междисциплинарный методоло-гический конструкт в современных социальных науках / И. В. Троцук / /Вестник Российского университета дружбы народов. Серия “Соци¬ология ”. - 2004. - До 6/7. - С. 56-74.
8. Турушева Ю. Б. Особенности нарративного подхода как ме¬тода изучения идентичности / Ю. Б. Турушева // Психологические исследования. — 2014. — Т. 7, До 33. - С. 6.
9. Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нар-ративную терапию/ М. Уайт. — М.: Ренезис, 2010. — 326 с.
10. Фридман Дж. Конструирование иных реальностей: Ис¬тории и рассказы как терапия / Дж. Фридман, Дж. Комбс -М.: Класс, 2001. — 368 с.
11. Butler S. Using puppets with children in narrative therapy to externalize the problem / S. Butler, J. Guterman, J. Rudes // Journal of Mental Health Counseling. — 2009. - До 31. - P. 225-233.
12. ChanC. Using Photographs in Narrative Therapy to Externalize the Problem: A Substance Abuse Case / C. Chan, K. Ngai,
C. Wong// Journal of Systemic Therapies: 2012. — До 31(2). — P. 1-20.
13. Morgan A. What is narrative therapy?: an easy-to-read introduction. / A. Morgan. — Adelaide: 2000. — p.
14. Prasko J. Therapeutic letters — changing the emotional schemas using writing letters to significant caregivers / [Prasko J., Diveky T, Mozny P, Sigmundova Z.]. // Activitas Nervosa Superior Redivira. — 2009. -До 51 (3-4).-P. 163-167.
15. SweenE. The one—minute question: What is narrative therapy? / E. Sween//Gecko. - 1998. -№> 2(3). -P. 55-67.
16. Van Wyk R. Narrative house: a metaphor for narrative therapy: tribute to Michael White. / R. van Wyk // IFE PsychologlA. - 2008. - До 16(2).-P. 294-319.
17. White M. Narrative means to therapeutic ends / M. White. D. Ep st on. — New York: Norton, 1990. — 229 p.
Опубліковано
2014-09-23
Як цитувати
Жебєлєва , П. (2014). ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАРАТИВНОГО ПІДХОДУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(82), 143-145. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/415