МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН КОН’ЮНКТИВИ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ “СУХОГО ОКА” В ПЕРІМЕНОПАУЗІ

  • О. В. Антоненко Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Р. Л. Скрипник Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м.Київ, Україна
  • Н. А. Тихончук Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, Україна
  • О. В. Юрченко Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Е. Кавецького НАНУ, м. Київ, Україна
Ключові слова: гормональна дисфункція, синдром “сухого ока”, морфологічне, імуноцитохімічне дослідження, келихоподібні клітини

Анотація

Резюме. Зміни гормонального статусу у жінок в перименопаузі займають окреме місце серед численних офтальмологічних і системних захворювань, які призводять до розвитку синдрому сухого ока (ССД). В Україні поширеність ССД серед жінок, старше 40 років становить 57,3%. Виділяють постоваріектоміческій (ПОЕС) і клімактеричний (КС) синдроми. Виникає дефіцит статевих стероїдів впливає на функціонування слізних, мейбомієвих залоз, а також келихоподібнихклітин кон'юнктиви, що лежить в основі патогенезу ССД у жінок в перименопаузі і призводить до морфологічних і іммуноцітохіміческіе порушень в структурах, які беруть участь у формуванні слізної плівки.
Обстежуваним 27 жінкам з КС і ПОЕС виконання морфологічний іммуноцітохіміческіе дослідження. Виявлено зменшення розмірів епітеліоцитів, відсутність їх латерального з'єднання, поява клітин з ознаками дистрофічних процесів і зменшення кількості келихоподібних клітин, зникнення з ядер клітин рецепторів стероїдних гормонів.
Дослідження особливостей морфологічного і фенотипова складу клітин кон'юнктиви хворих ССД на тлі гормональної дисфункції доцільно для визначення лікувальної тактики та підвищення якості життя цієї категорії пацієнток.

Посилання

1. Аветисов С. Э. Офтальмология: Национальное руководство. / Под редакцией С. Э. Аветисова и др. // -М.: “ГЭОТАР- Медиа” - 2008. - С. 388-399.
2. Астахов Ю. С., Рикс И. А., Ткаченко Н. В. Методические указания по обследованию глазной поверхности. Методическое пособие. ” М., 2012. С. 4-13.
3. Бржеский В. В. Заболевания слезного аппарата. /
B. В. Бржеский, Ю. С. Астахов, Н. Ю. Кузнецова. // Пособие для практикующих врачей: 2-е изд. , испр. и доп. — СПб. : “Изд-во Н-Л”. -2009. - 108 с.
4. Вихляева Е. М. Руководство по эндокринной гинекологии. / Под ред. Е. М. Вихляевой. // М. : Медицинское информационное агентство. — 1997. — С. 768.
5. Гурова 3. Г. Пути совершенствования медико-социальной помощи женщинам перименопаузального возраста : диссертация кандидата медицинских наук. / 3. Г. Гурова. М. -2006. - Р. 130с : ил.
6. Егоров Е. А. Рациональная фармакотерапия в офтальмологи. /под редакцией Е. А. Егорова. // М. , Изд- во “Литтерра”. - 2004. - С. 270-275.
7. Егорова Г. Б., А. А. Федоров, Т. С. Митичкина Возможности метода импрессионной цитологии в диагностике и оценке эффективности медикаментозной коррекции синдрома сухого глаза при ношении контактных линз.// Вестник офтальмологии, №> 1, 2012. С. 34-36.
8. Жабоедов Г. Д., Кіреєв В. В. Синдром “сухого ока”: сучасний стан проблеми. // Офтальмологический журнал, N2 5 2005,
C. 4-14.
9. Мірович Д. Ю. Імунологічні аспекти лікування клімактерічного синдрому / Д. Ю. Мірович, В. П. Квашенко, Ю. П. Богослав // Актуальні проблеми акушерства і гінекології та медичної генетики, збірник наукових праць. — 2002. - вип 7. — С. 250-253.
10. Пасечникова Н. В. Результаты скринингового эпидемио-логического исследования (DE-Screen) распространенности синдрома сухого глаза среди женщин старше 40 лет в Украине. / Н. В. Пасечникова, Г. И. Дрожжина, В. А. Науменко, [ и др. ]. // Офтальмологический журнал. — 2009. — N26, -С. 68-76.
11. Татарчук Т. Ф. Эндокринная гинекология (клинические очерки) Половые стероидные гормоны и иммунная система. / Т.Ф. Татарчук, В. П. Чернышов, А. О. Исламова. // Киев. — 2003, глава 9.
12. Яроцький М. Є. Профілактика і корекція системних по-рушень у жінок х хірургічною менопаузою: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. /
M. Є. Яроцький. К. -2005. -С. 1-22.
13. Jerzy Szaflik Anna М. Ambroziak Diagnostyka zespoiu suchego oka w praktyce okulistycznej, 2007, S. 15-25.
14. Lemp M.A. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on Clinical Trials in Dry Eyes.// CLAO J. -1995.- Oct. — Vol. 21.-N24.-P. 221-232.
15. Schaumberg D.A. Progress on the Epidemiology of Dry Eye Syndrome ./ D.A. Schaumberg. // The Ocular Surface.-2005. — Jan.- Vol. 3.- Suppl 1.- P. Sill.
16. Schirra F. Dry eye and sex hormones: part 2. / F. Schirra,
N. Knop, E. Knop. // Ophthalmologe. — 2009 -Nov.- Vol. 106.-N211.-965.
17. Piera Versura. Menopause and dry eye. A possible relati-onship./ Piera Versura, Emilio C. Campos // Gynecological Endocrinology.- 2005 — May. — Vol.20- N25. —C. 289-298.
18. Matsui S. Associations of estrogen and testosterone with insulin resistance in pre- and postmenopausal women with and without hormone therapy./ Matsui, Yasui T, Tani A, [etc.]. // Int J Endocrinol Metab. -2013. - Spring.-Vol.ll. - М>2.-Р.65-70.
19. Schirra F. Using LIPCOF (lid-parallel conjunctival fold) for assessing the degree of dry eye, it is essential to observe the exact position of that specific fold. / F. Schirra, H. НцЬ, C. Kienecker. // Adv Exp Med Biol. - 1998. - Vol. 438. - P. 853-858.
20. Schaumberg DA. Prevalence of dry eye syndrome among US women./ DA Schaumberg, DA Sullivan , JE Buring [ etc. ]. // Am J Ophthalmol.- 2003 - Aug.-Vol.136- N22. -C.318-326.
21. Stern Michael E. Inflammation in Dry Eye. / Michael E. Stern, Stephen C. Pflugfelder // The Ocular Surface.- 2004.- April.- Vol. 2.- Issue 2.-P. 124-130.
22. Lopin Eli. Impression Cytology: Recent Advances and Applications in Dry Eye Disease. / Eli Lopin. Tatiana Deveney, Penny A. Asbell // The Ocular Surface.-2009,- April.- Vol. 7- Issue 2.- P.93-110.
23. Murube J. Biopsy of the conjunctiva in dry eye patients establishes a correlation between squamous metaplasia and dry eye clinical severity. / J. Murube, L. Rivas. // Eur J Ophthalmol.-2003. — Vol. 13.-№3. -P.246-256.
24. Fuchsjager-Mayrl G. Identification of estrogen and progesterone receptor mRNA expression in the conjunctiva of premenopausal women./ Fuchsjager-Mayrl G, J. Nepp, C. Schneeberger, [ etc. ]. // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2004,— Vol. 43,— P. 2841-2844;
25. Spelsberg H. Detection of Oestrogen receptors (ER) б and в in conjunctiva, lacrimal gland, and tarsal plates. / H. Spelsberg, M. Klueppel, T.Reinhard, [ etc ]. // Eye.-2004. — Vol. 18. — P. 729-733.
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Антоненко, О. В., Скрипник, Р. Л., Тихончук, Н. А., & Юрченко, О. В. (2014). МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН КОН’ЮНКТИВИ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ “СУХОГО ОКА” В ПЕРІМЕНОПАУЗІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 57-60. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/436