ЗДОРОВА ПОЛІТИКА - ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО - ЗДОРОВА ЛЮДИНА

  • В Гурц Національний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Київ, Україна
Ключові слова: здорова політика, політична культура, суспільне здоров'я, здоровий спосіб життя

Анотація

Останнім часом в Україні при­діляється достатньо уваги темі збереження здоров'я гро­мадян: зменшилась кількість тютюнової та алкогольної реклами на телебаченні, відповідний закон "Про заборо­ну куріння в громадських місцях", пропагування здоро­вого способу життя тощо. На нашу думку, актуальним є дослідження взаємозв'язку сентенцій: здорова політика, здорове суспільство, здорова людина.

Посилання

1. АртюнинаГ.П., Игнатъкова С.А. О сковы медицин¬ских знаний: здоровъе, болезнъ и образ жжизни : Учебное пособие для средней школы, 3-є издание — М.: Академи¬ческий проект, 2005. — 356 с.
2. Брехман И.И. Валеология — наука о здоровъе — М., ФиС, 1990. - 314 с.
3. Васкес Э., Кресный Д. Медико-социалъные аспекты здоровъя населения: Учеб, пособие. — К.: Изд- во Европ. ун-та, 2003. — 491 с. — Библиогр.: С. 488-489.
4. Венедиктов Д.Д. Системный анализ и моделиро¬вание общественного здоровъя // Теория, методоло¬гия и практика системных исследований — М., 1984. — 216 с.
5. ВозіановО.Ф., Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Підаєв А.В. та ін. — Панорама охорони здоров'я населен¬ня України/К.: Здоров'я, 2003. — 396с.
6. Волков В.В., Корнійчук В.П., Корнійчук Л.П., Хомяк КД. Система збереження й укріплення здоров'я нації. — К: "МПЛеся", 2007. -120с.
7. Всесвітня організація охорони здоров'я. Ста¬тути Всесвіттої організації охорони здоров'я // Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. Право на охорону здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та "вропейсъкого рівня. — X., 2006. — С. 125-130.
8. Дмитриева Е.В. Социология здоровъя: методолог гические подходы и коммуникационные программы — М.: Центр, 2002. — 224 с.
9. Лехан В.М., Лакіза-Сачук Н.М., Войцехівський В.М. С тратегічні напрями розвитку охорони здоров'я в Україні/ Підзаг. редакцієюВ.М.Лехан. —К.: Сфера, 2001. —176с.
10. Маслоу А. Мотивация иличностъ: Евразия, 1999.
11. Матрос Л. Г. Социалъные аспекты и проблемы здоровъя. — М., 1992, 288с.
12. Москаленко В.Ф., Костецъкий В.В. Закони УкраШ ни про охорону здоров'я: Збірник нормативно-правових актів. — Тернотлъ: Укрмедкнига. 2004. — 464 с.
13. Москаленко В.Ф. Здоров'я населення і проблеми охорони здоров'я у світі та Європі. Стан питання та тенденції (Огляд частини 2, продовження. Початок у попереднъому номері журналу № 4 2003р) // Охорона здоров'я України. — 2004. —№1 (12). — С. 5-12. — продовж ження у наступному номері.
14. Романюк О.В. Погляд на здоров'я через призму політики //Збірник наукових працъ Всеукрашсъко'г' нау¬ково-практичної конференції. Розвиток наукової дум^ ки. - НМУ. - 2008. - С. 43—45.
Як цитувати
Гурц , В. (1). ЗДОРОВА ПОЛІТИКА - ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО - ЗДОРОВА ЛЮДИНА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 5-6. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/443