РОЛЬ ДИСТАНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У МІЖКЛІТИННИХ ВЗАЄМОДІЯХ

  • А. Водяник Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: антибіотикорезистентність, дистантний фізичний зв'язок

Анотація

Робота містить експериментальні дані про придбання антибіотикорезистентності у музейній культури Б.соІ К12 під впливом дистантной фізичної зв'язку. Культура бактерій втрачає чутливість до хлорамфеніколу протягом 18 діб не маючи безпосереднього контакту з антибіотиком. Коротко наведені можливі механізми міжклітинної комунікації. Описано зміни в культурі прокаріотів клітин на мікроскопічному рівні, які виникають у бактерій при їх адаптації до дії антибіотика

Посилання

1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія /[Адріанова Т.В., Бобир В.В., Виноград Н.О., Войцехівсь- кий В.Г.]; під ред. В.П. Широбокова - [2 вид.] - В. : Нова Книга, 2011. - 951 с.
2. Навашин СМ. Рациональная антибиотикотерапия/ НавашинС М.,Фомина И. П. —М.: Медицина, 1982 — 496с
3. Николаев Ю.А. Дистантные взаимодействия между клетками бактерий /Николаев Ю.А //Микробио¬логия. - 1992. - Т. 61 -№ 6. - С. 1066-1071.
4. Колониальная организация и межклеточная комму-никация у микроорганизмов: (Биологический ф-т Мос-ковского государственного университета им. М. В. Ло-моносова) [Електроннийресурс] / А.В. Олескин, И.В. Бот- винко, Е.А. Цавкелова - 1999. - Режим доступу http:// evolution.powernet.ru/library/colony.htm
5. Этология бактерий (Актоваяречь доктора меди-цинских наук, профессора Смирнова Станислава Гри-горьевича) [Електронний ресурс] / С.Г. Смирнов — Ре¬жим доступу http ://liga-ivanovo .narod.ru/ethologia.htm.
6. Matsuhashi М. Bacillus carbonifillus cells respond to growth-promoting physical signals from cells of homologous and heterologous bacteria/Matsuhashi M., Pankrushina A. N., Endoh K., Watanabe H, Оhshima H, TobiM., Endo S., Mano Y, HyodoM., Kaneko T., OtaniS., Yoshimura//J. Gen. Appl. Microbiol. -1996. - V.42. - IP. 315-323.
7. Matsuhashi M. Cellular signals regulating antibiotic sensitivities of bacteria /Matsuhashi M. // Microbial Drug Res. —1996. - V.2. — N. 1.— P.91-93.
Як цитувати
Водяник, А. (1). РОЛЬ ДИСТАНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У МІЖКЛІТИННИХ ВЗАЄМОДІЯХ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 11-13. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/445