МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ В УМОВАХ КОРЕКЦІЇ ГІПОТИРЕОЗУ Ь-ТИРОКСИНОМ В КОМПЛЕКСІ З КАЛЬЦИТОНІНОМ

  • О. Остапенко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: гіпотиреоз, щури, гепатоцит, І-тироксин, кальцитонін, електронна мікроскопія

Анотація

За допомогою метода трансмісійної елект­ронної мікроскопії проведено дослідження ультраструк­тури клітин печінки щурів через 100 діб після тиреоїдек- томії. Тваринам проводилася терапія І_-тироксином у комплексі з кальцитоніном. У дослідженні з'ясовано, що тиреоїдектомія впливає на морфофункціональний стан печінки щурів. Встановлено, що застосування І_-тирокси- ну та кальцитоніну, як коригуючого фактору, призводить до мінімальних структурних змін печінки тварин.

Посилання

1. Маменко М.Е. Иодный дефицит и йоддефицит- ные заболевания: стоит ли ставить знак равенства? / М.Е. Маменко //Дитячий лікар - 2012. -№ 3-4 (16-17). - С. 5-13.
2. Звіт "Про нацюналъне дослідження взісзісивання на-селенням харчових мікронутрієнтів" - К.: Прем'єра Ме¬діа, 2004. - 64 с.
3. Болъшова О .В. main. Уроджений гіпотиреоз: су¬часні аспекти патогенезу, клініки, діагностики і ліку—' вання/О.В. Болъшова, В.А. Музъ, І.Ю. Шевченко, O.fi. Сам¬сон// Укралнсъкий терапевтичний журнал. - 2005. - №3. -С. 102-109.
4. Zimmermann М.В. Iodine-deflciency disorders / М.В. Zimmermann, P.L. Jooste, C.S. Pandav//Lancet.-2008.~ Vol.372(9645). - P.1251-1262.
5. Пилипенко В.М. Вроджений гіпотиреоз: сучасні погляди на стару проблему/В.М. Пилипенко //Ендокри¬нологія.- 2008. - Т.13, №1. - С. 151-162.
6. Патент №27821, Україна, МПК Є09В23/ 28(2006.01) Спосіб моделювання гіпотиреозу у щурів// СтеченкоЛ. О., Петренко В. А., БикП. Л., Кузян В. Р, Куф- тирева Т. П.; Національний медичний університет імені 0.0. Богомольця-№°и200708689; Заявл. 30.07.2007. Опубл.: Промислова власність. Офіційний бюлетень,-2007р.
Як цитувати
Остапенко , О. (1). МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ В УМОВАХ КОРЕКЦІЇ ГІПОТИРЕОЗУ Ь-ТИРОКСИНОМ В КОМПЛЕКСІ З КАЛЬЦИТОНІНОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 19-21. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/447