КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НСУ-АСОЦІЙОВАННОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО СТАДІЇ

  • А. Безродна Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: НСУ-інфекція, цироз печінки, стадії тяжкості за Чайлд-П'ю, клінічні симптоми, динаміка лабораторних показників

Анотація

В статті наведені результати вивчення особ­ливостей клініко-лабораторного перебігу ИОУ-асоційо- ваного цирозу печінки в залежності від його стадії. За результатами аналізу отриманих даних встановлено, що у 39% хворих захворювання вперше виявлялось на стадії сформованого ЦП; зі зростанням класу ЦП частіше ви­являються основні клінічні симптоми та синдроми; зни­ження рівня тромбоцитів та еритроцитів нижче норми, підвищення ШОЕ може свідчити про ступінь тяжкості ИОУ-асоційованого ЦП, на відміну від кількості лейко­цитів. Також виявлено, що вираженість цитолітичного синдрому та рівень загального білку не корелює з тяжкіс­тю захворювання, а достовірне зниження альбуміну та ПТІ, зростання показників пігментного обміну характерне для збільшення класу ЦП.

Посилання

1. World HealthOrganization. Hepatitis С. Fact Sheet N. 164.
Revised July, 2012[электронныйресурс]. Режим доступа: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fsl64/en/index.html
2. S Zaltron, A Spinetti, L Biasi, C Baiguera. F Castelli. Chronic HCV infection: epidemiological and clinical relevance //BMC Infect Dis. - 2012. - 12 (Suppl 2). -p. 2.
3. Kiyosawa K, Umemura T, Ichijo T, et al. Hepatocellular carcinoma: recent trends in Japan // Gastroenterology. - 2004. - 127(Suppl 1). -p. 17-26.
4. Болезни печени и желчевыводящих путей: Руко-водство для врачей /Под ред. В. Т. Ивашкина. — 2-е изд. — М.: Изд. дом "М-Вести", 2005. —536с.
5. Голубовская О.А. Изменение васкуляризации па-ренхимы печени у больных вирусным гепатитом С, по данным ультразвукового исследования //Сучасна гаст-роентерологія. — 2008р. — №5 (43). — с. 54-56.
Як цитувати
Безродна , А. (1). КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НСУ-АСОЦІЙОВАННОГО ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО СТАДІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 41-44. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/453