ОСОБЛИВОСТІ ДОЛАЮЧОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

  • Г. Науменко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: лейоміома матки, психоемоційний стан, копінг-стратегі, тип ставлення до хвороби, гістеректомія, соціальна реабілітація

Анотація

Дана стаття висвітлює особливості збігається поведінки хворих з лейоміомою матки в післяопераційний період.Імеющіеся в літературі дані про психоемоційному стані жінок після гістеректомії свідчать про різноманітність цих станів - від психологічного благополуччя до глибокої психічної дезадаптації. Тому подальше вивчення психосоматичного статусу, індивідуальних особливостей особистості хворих з міомою матки з різними варіантами клінічного перебігу дозволить оптимізувати лікувальний процес, поставити завдання для розробки психотерапевтичного впливу з метою поліпшення якості соціальної реадаптації жінок, які страждають цим заболеваніем.В умовах пристосування до хвороби як загрози фізичному , особистісному і соціальному благополуччю, пацієнтом починаються дії, спрямовані на оволодіння важкою ситуацією - механізми подолання стресу (або копінг-механізми), що визначають успішність або неуспішність адаптації. Вивчення і корекція копінг-Стартегия у конкретної особистості жінки з лейоміомою матки (можливо і груп) може допомогти в профілактиці і лікуванні захворювань.

Посилання

1. Айламазян Э. К. Влияние оперативного лечения на качество жизни гинекологических болъных/Э. К. Ай¬ламазян, И. Ю. Васильева //Журн. акушерства и жене, болезней. - 2003. - № 3. - С. 4-8.
2. Буянова С. Н. Современные представления об этио-логии, патогенезе и морфогенезе миомы матки / С.Н. Буя-нова, М. В. Мгелиашвили, С. А. Петракова //Рос. вестн. акушера-гинеколога. - 2008. -№ 6. - С. 45-51.
3. Володин Б. Ю. Психотерапия и психологическая реабилитация больных миомой матки после оператив¬ного вмешательства / Б. Ю. Володин // Диагностика и лечение онкологических заболеваний основных локали — заций : межрегион, сб. науч, трудов / под ред. Е. П. Ку¬ликова. - Рязань : Узорочье, 2006. - С. 70- 72.
4. Вознесенская Т. Г. Эмоциональный стресс и про-филактика его последствий / Т. Г. Вознесенская //Нейро news. - 2008. -№ 2. - С. 36-40.
5. Кулагина Н. В. Миома матки: иммунологическая и психосоматическая концепция развития, индивидуаль¬ный прогноз и тактика ведения : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.01, 14.00.46/Н. В. Кулагина. - СПб, 2008. - 49 с.
6. Локшин В. Н. Влияние заболеваний репродуктив¬ной системы на качество жизни женщин /В. Н. Лок¬шин, А. А. Петренко, Н. Е. Арефьева //Рос. вестн. акушера- гинеколога. - 2005. № I. - С. 52-55.
7. Новиков В.В., Володин Б.Ю. 1Ісихотерапевтичес— кий контакт/В. В. Новиков, Б. Ю. Володин//Материа¬лы науч, конф., посвящ. 60-летию основания Рязан. гос. мед. ун-та / под общ. ред. В. Г. Макаровой. - Рязань,
2004. - Ч. 1. - С. 52-54. 71
8. Особенности личности же и щи пре продукт ив но¬го возраста после хирургического лечения миомы мат¬ки/Е. Б. Терешкина, И. С. Бокша, О. К. Савушкина, Г.Ш. Бурбаева //Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2001. -№ 7. - С. 51-53.
9. Психосоматические взаимоотношения и перспек¬тивы психотерапии и психологической реабилитации у больных миомой матки/Б. Ю. Володин, Д. С. Петров, С.С. Петров, В. В. Новиков //Актуальные вопросы психиа¬трии и наркологи : сб. науч, статей. - Рязань : РязГМУ,
2005. - Вып. 2. - С. 12-15. 72
10. Свірідова В. В. Порівняльна характеристика психо-емоційного стану жінок, які перенесли оперативні втру¬чання на внутрішніх статевих органах /В.В. Свірідова // Мед. психология. - 2009. -№ 1. - С. 82-88.
11. Эмоциональный стресс в этиологии и патогенезе психических и психосоматических заболеваний/Н.Е. Ба- чериков, М. П. Воронцов, П. Е. Петрюк, А. Я. Цыганенко. - Харьков : Основа, 1995. - 273 с.
12. Differences in the psychological status ofhysterectomy and non-hysterectomy women/H. F. Mackinger, A. H. Graf, E. Keck[et al.]//Wien Klin. Wochenschr. - 2001. - Vol. 113, № 23/24. - P. 954-959.
13. Lazarus, R., Volkmann S. Stress, Appraisal and Coping. N.Y., 1984. - 348c.
14. Lazarus, R.S. Emotion and Adaptation. N.Y., Oxford University Press, 1991-58c.
Як цитувати
Науменко , Г. (1). ОСОБЛИВОСТІ ДОЛАЮЧОЇ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 87-91. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/474