ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГІТОМВУМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТНОЇ І КОМБІНОВАНИХ СХЕМ ТЕРАПІЇ

  • В. Ходан Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"
Ключові слова: психоемоційний стан, корекція, лікування, діти, аскорутин, тіотриазолін, позитивна психологічна корекція

Анотація

Дослідження включало динамічне спостереження змін психоемоційного стану 120 дітей з хронічним холецістохолангітов. Встановлено, що при застосуванні стандартної терапії рівень самопочуття і активності пацієнтів краще востанав- Лівану в умовах впровадження комплексного лікування з тіотриазоліном і аскорбіновою кислотою, рутином в поєднанні з техніками позитивної психотерапії. Після застосування стандартної терапії показники активності були значно нижче. Впровадження комплексного лікування з тіотриазоліном і аскорбіновою кислотою, рутином в поєднанні з техніками позитивної психотерапії відзначалося поліпшення настрою пацієнтів, середні показники за даним критерієм були вище, ніж до моменту лікування. Відзначаємо, що психоемоційні стану у дітей із захворюванням на хронічний холецистохолангит за методикою САН значно поліпшувалися після застосування комплексного лікування з аскорбіновою кислотою, рутином в поєднанні з техніками позитивної психотерапії. Введення в процеси реабілітації дітей з біліарної патологією психотерапевтичних практик позитивно вплинуло на динаміку одужання пацієнтів і вимагає подальшого методичного та практичного вдосконалення, враховуючи специфіку перебігу захворювання.

Посилання

1. Ахола Т, Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия, фокусированная на решении). — СПб.: Речь, 2000. - 220с.
2. Белоусов Ю. В. Билиарная патология сегодня: этиологические аспекты и принципы коррекции /Ю. В. Белоусов, И. В. Журавлева//Современная педиатрия. — 2009. - №2(24). - С. 69- 75.
3. Волосянко А. Б. Порушення психологічного ста¬тусу у дітей з хронічним гастродуоденітом та їх корек¬ція /А. Б. Волосянко, О. В. Тимощук, М. М. Кулеша-Любі- нець//Медична психологія. — 2011. ? №1. — С. 56261.
4. Майданник В. Г. Вегетативні дисфункції у дітей /
B. Г. Майданник // Педіатрія, акушерство та гінеколо¬гія. - 1998. - №4,— С. 5-11.
5. Нейко Є. М. Хронічний холецистит /Є. М. Нейко, Н. В. С кробач // Архів клінічної медицини — 2003. — №1. —
C. 6—14.
6. Нікітіна Н. О. Діагностика вегетативної дис¬функції у дітей із захворюваннями гепатобіліарної сис¬теми /Н. О. Нікітіна // Одеський медичний журнал — 2004. - №3. (83) - С. 57-59.
7. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная пси—' хотерапия: Пер. снем. / Носсрат Пезешкиан. — 2-е и :да — ние. — М.:Институт позитивной психотерапии, 2006. — 464 с. — (серия "Позитивная психотерапия").
8. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагнос¬тика. Методики и тесты. Учебное пособие. — Самара: Изд.Дом"БАХРАХ", 1998.- 672с.
9. Словарь практического психолога/Сост. С.Ю. Голо вин. — Минск:Харвест, М: ООО "Изд-воАС Т", 2001. — 800с.
10. Степанова Н. М. Психокорекційні заходи в комп— лексному лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертен¬зією та ішемічною хворобою серця/Н. М. Степанова// Медична психологія. — 2010. ?№4. — С. 28? 35.
11. Справочник практического психолога / сост. И. Г. Малкина-Пых. — М.: Эксмо, 2008. — 848 є.
12. Щербиніна М. Б. Біліарна патологія: причини, ме — ханізми розвитку, принципи діагностики та лікування / М. Б. Щербиніна//Лікування та діагностика — 2003. — №3. - С. 25—30.
Як цитувати
Ходан, В. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГІТОМВУМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТНОЇ І КОМБІНОВАНИХ СХЕМ ТЕРАПІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 95-98. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/483