ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СТАРОДАВНІ ЧАСИ

  • Володимир Короленко Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації
Ключові слова: охорона здоров'я, дерматовенерологічна допомога, давня Месопотамія, давній Єгипет, давня Індія, давня Греція, давній Рим, доколумбова Америка

Анотація

в статті розглянуті елементи організації системи охорони здоров'я і, зокрема, дерматовенерологічної допомоги в провідних країнах стародавнього світу. Показані основні етапи розвитку державної регламентації лікування.

Посилання

1. Верхротсъкий С.А. Історія медицини: Навчальний посібник./Верхратсъкий С.А., Заблудовсъкий П.Ю. — 4-е вид., виправлене ідоповнене. — К: Вища школа, 1991. — 431 с.
2. Геродот. Історії в дев'яти книгах/ Переклад А.Білецького./Геродот. — К.: Наукова думка, 1993. 576с.
3. Ковнер С.Г. История древней медицины (Очерки истории медицины) /Ковнер С.Г. — К: Университет Св.Владимира, 1878-1888. — 430с
4. Крамер С.Н. История начинается в Шумере /Кра¬мер С.Н. — М.: Наука, 1965. — 257 с.
5. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптималь¬ної системи охорони здоров'я. Український контекст / Москаленко В.Ф. — К.: Книга Плюс, 2008. — 320с.
6. Сорокина Т.С. История медицины :учеб. для сту-дентов вузов, обучающихся по мед. спец. / Г. С. Сороки¬на. — 4-е изд., стер. — М.: ACADEMA, 2005. — 559с.
7. Степаненко В.І. Етапи розвитку дерматології/ Дерматологія, венерологія. Підручник/Заред. В.І. Сте- паненка. — К: КІМ, 2012. — 848с.
8. Biggs R.D. Medicine, Surgery, and Public Health in Ancient Mesopotamia / Biggs R.D. / Civilizations of the Ancient Near East, edited by lack M. Sasson, New York: Charles Scribner's Sons, 1995. —P.1911-1924
9. Lambert W. G. The Gula Hymn ofBullutsa-rabi / Lambert W. G./Оrientalia 1967. — Vol.36. P. 105—132
10. The Papyrus Ebers. Translated from the German version by Cyril P. Bryan. — London, 1930. — 168pp
Як цитувати
Короленко, В. (1). ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СТАРОДАВНІ ЧАСИ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(1), 113-117. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/488