КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АКУСТИЧНОЮ НЕВРИНОМОЮ РАДЮХІРУРГІЧНИМ МЕТОДОМ

  • А. Ю. Мініна ГУ “Інститут отоларингології ім.проф. А.І. Коломійченка НАМИ України”, Київ, Україна
Ключові слова: акустична невринома, стереотак- сична радіохірургія, лікування, стан слуху й рівноваги.

Анотація

Резюме. В статті представлено результати дослід­ження ефективності лікування хворих на акустичну не­вриному (АН) радіохірургічним методом на основі контролю пухлиного росту за допомогою МРТ діагностики, змін імунологічних показників та частоти виникнення побічних явищ після лікування. Проаналізовано дані спостереження 24 хворих на АН з 2010 по 2014 роки.

Через рік після стереотаксичної радіохірургії за дани­ми МРТ виявлено зменшення пухлини в розмірах у 18 (75 %) хворих, у 5 (20,8 %) вона залишилася без змін. Через рік після лікування функція звуковосприятия була збере­жена в 62,5 % випадків, при цьому до лікування слух був збережений у 70,8 % хворих. Результати проведених іму­нологічних досліджень частково підтверджують резуль­тати контролю росту пухлини за даними знімків МРТ діаг­ностики. Практична відсутність стимуляції імунної систе­ми хворого тканинними антигенами і зниження рівня цито- кінів і імуноглобулінів через рік після опромінення свідчить про значний регрес пухлини і (чи) її відсутність.

Посилання

1. Бережная Н.М. Иммунология и иммунотерапия злокачественных новообразований //Журн.практ.врачаю-1997.-№4.-с 11-14
2. Золотова С.В., Никонова Н.Г. Стереотаксическая радиохирургия у больных с невриномами слухового нерва/ Вестник нейрохирургии., 2009. с 55- 60
3. Мельников О.Ф., Борисенко О.Н., Шамрай Е.О. Иммунологические тесты в диагностике акустической невриномы / Журнал вушних, носових та горлових хвороб., 2005. №>2 с.
4. Мельников О.Ф. Иммунологический аспекты генеза хронического тонзиллита и регуляции функциональной активности небных миндалин. Автореф.дис.д-ра мед.наук. —К., 1981.- 294с
5. Bedavanija A.,Brieger J.,Lehr H.-A.Association of proliferative activity and size in acoustic neuroma implications for timing of surgery /ZJ.Neurosurg.-2003.-Vol.98,N24 - P.807-811
6. Chee G.H.,Nedzelski J.M., Rowed D.Acoustic neuroma surgery:the results of long-term hearing preservation Z/Otol. Neurolog.- 2003.-Vol.24.-P.672-676
7. FriedmanW.A.,Foote K.D. Linear accelerator-based radio-surgery for vestibular schwannoma // Neurosurg. Focus. - 2003. - Vol. 14, № 5 . PE2
8. Grosh S.,GiannotaS.,Management of vestibular schwannoma // Combined Modality Therapy of central Nervous System Tumors/ Eds Z. Petrovich et al. -2007
9. Karpinos M.,Ten B. S./Zeck O. Treatment of acoustic neuroma stereotactic radiosurgery vs.microsurgery Z/Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phis.-2002.-Vol54, N>5.-P.1410-1421
10. Linskey M.E.,Lunsford L.D., Flickinger J.C. Tumor control after stereotactic radiosurgery in neurofibromatosis patients with bilateral acoustic tumors/ZNeurosurg.-1992.-Vol.3, N25 .- P.829-839
11. Niranjian A., Lunsford L.D., Flickinger J.C. Dose reduction improves hearing preservation rates after intracanalicular acoustic tumor radiosurgery/ZNerosurg.-1999.-Vol 45 N2I.-P. 753-765
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Мініна, А. Ю. (2014). КЛІНІЧНІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З АКУСТИЧНОЮ НЕВРИНОМОЮ РАДЮХІРУРГІЧНИМ МЕТОДОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 1(79), 96-99. https://doi.org/10.32345/USMYJ.79(1).2014.96-99