ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ОВОЧІВНИЦТВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДУ НА ОСНОВІ НОВОЇ СПОЛУКИ АМЕТОКТРАДИНУ

  • С.В. Білоус Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра гігієни харчування м. Київ, Україна
Ключові слова: триазолпіримідини, овочі, допустиме добове надходження.

Анотація

Широкий спектр застосування пестицидів, а також дво- чи трикратна обробка фунгіцидами протягом усього періоду вегетації культур, створюють реальну або потенційну загрозу впливу даних препаратів на організм людини і тварин через їх накопичення в сільськогосподарській сировині. Серед похідних три- азолпіримідинів з високою фунгіцидною активністю останнім був синтезований аметоктрадин -  нова діюча речовина (препарат Орвего, КС, ф. БАСФ СЕ, Німеччина), токсиколого-гігієнічна оцінка якої в Україні раніше не проводилась. Метою роботи була гігієнічна оцінка безпечності продуктів овочівництва при застосуванні фунгіциду Орвего, КС на основі нової сполуки аметоктрадину та обґрунтування гігієнічних нормативів для неї у цибулі, картоплі, огірках і томатах з метою збереження здоров’я споживачів даної продукції. Зразки проб досліджуваних овочів відбирали починаючи з дня обробки та через встановлені терміни протягом усього вегетаційного періоду. Визначення залишкових кількостей аметоктрадину проведено методом високоефективної рідинної хроматографії за затвердженими у встановленому порядку мето­ диками. Розрахунки константи швидкості руйнації пестициду (К), періоду напівруйнування (t0), руйну­ вання на 95 % (t95) та на 99 % (t99) здійснено за допомогою програми ЕхсеІ (версія 14.0.6023.1000, 2010р.) на персональному комп’ютері. Вивчена динаміка вмісту діючої речовини класу триазолпіримідинів аметоктрадину у продуктах овочів­ ництва (цибулі, картоплі, огірках і томатах). Математичне моделювання процесів руйнації досліджува­ ної сполуки у овочах дозволив встановити, що період напівруйнування (ф 0 аметоктрадину у цибулі складає 9,8 діб, у картоплі -  7,1 доби, в огірках - 6,9 діб, у томатах - 6,2 діб. Достовірних відмінностей у швидкості руйнації аметоктрадину в досліджуваних овочах не встановлено (р<0,05). Враховуючи отри­ мані результати, було розраховано усереднене значення ф5і0 у продуктах овочівництва -  7,5±0,7 діб, що дозволило віднести аметоктрадин до III класу небезпечності (помірно небезпечні сполуки за стійкістю у вегетуючих сільськогосподарських культурах). Доведено, що в реальних умовах агропромислового комплексу України при використанні традиційних технічних засобів, дотриманні встановлених агротехнічних і гігієнічних регламентів застосування фунгіциду Орвего, КС для захисту овочевих культур (цибуля, картопля, огірки, томати) не становить небезпеки для здоров’я населення з позиції гігієни харчування.

Опубліковано
2016-04-19
Як цитувати
Білоус , С. (2016). ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ОВОЧІВНИЦТВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДУ НА ОСНОВІ НОВОЇ СПОЛУКИ АМЕТОКТРАДИНУ. Український науково-медичний молодіжний журнал, (1(93), 10-14. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/51