СУЧАСНІ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  • А. Пузиренко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, блокатори кальцієвих каналів, похідні дигідропіридину, амлодипін

Анотація

Ще в 1883 році про важливу роль іонів кальцію у ско­роченні серця повідомляв фізіолог S. Ringer, ay 1964 році німецький вчений Albrecht Fleckenstein вперше запропо­нував термін “антагоністи кальцію”. Проте, враховуючи блокуючу дію цих речовин на повільні кальцієві канали, більш точною назвою цієї групи лікарських засобів вва­жають “блокатори кальцієвих каналів”. Першим представ­ником блокаторів кальцієвих каналів є верапаміл, який синтезований 21 травня 1959 року F. Dengel. В 1967 році у Німеччині отриманий ще один представник даної групи - ніфедипін, а на початку 70-х років двадцятого століття в Японії-дилтіазем 

Посилання

1. Амосова Е.Н. Лечение артериальной гипертен¬зии - 2010: комментарии к основным положениям пос¬ледних (2009) рекомендаций Европейского общества кардиологов и Европейского общества гипертензии. Часть I. Консерватизм цели лечения и клиническая эф¬фективность основных классов антигипертензивных препаратов // Серце і судини. - 2010. - № 3. - С. 5-16.
2. Арсеньева К.Е. Применение амлодипина в кардиоло-гической практике //РМЖ. - 2009. -№ 17(8). - С. 610-613.
3. БеловолА.Н., Князькова И.И. Клиническая эффек¬тивность антагониста кальция амлодипина //Мистец¬тво лікування. - 2010. -№4(70). - С. 91-96.
4. Гарганеева А.А. Антагонисты кальция у пациен¬тов с высоким сердечно-сосудистым риском //Кардио¬васкулярная терапия и профилактика. - 2009. -№ 8(4). - С. 113-119.
5. Дзяк Г.В. Актуальная беседа // Сердечная недо-статочность. - 2009. -№ 2. - С. 8-9.
6. Дзяк Г.В., Ханюков А.А. Современные подходы к лечению пациентов с артериальной гипертензией и ише¬мической болезнью сердца//Здоров ’я України. - 2009. - № 20(225). - С. 33-35.
7. Ельский В.Н., Ватутин Н. Т, Калинкина Н.В. и др. Роль дисфункции эндотелия в генезе сердечно-сосудис¬тых заболеваний // Журнал АМН України. -2008. -Т. 14, № 1. - С. 51-62.
8. КазакЛ.1., Чекман1.С.,РеплянчукН.Д. Антагоністи кальцію у фармакотерапії артеріальної гіпертензії // Рациональная фармакотерапия. - 2011. - № 2(19). - С. 56-58.
9. Красницкий В.Б., КузнецоваИ.В., БубноваМ.Г. Со-временные антагонисты кальция: органопротективные и сердечно-сосудистые профилактические эффекты // Карсшология и ангиология. - 2011. - № 1. - С. 52-59.
10. Коваленко В.М., Карнацький В.М. Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу. - К, 2009. - 146 с.
И. Коваленко В.М., Карнацький В.М. Демографія і стан здоров ’я народу України. - К, 2010. - 144 с.
12. Леонова М.В. Клиническая фармакология комби¬нации ингибиторов ангиотензин-превращающего фер¬мента и антагонистов кальция: преимущества комби¬нации периндоприла аргинина и амлодипина // Кардио¬васкулярная терапия и профилактика. - 2010. - № 8. - С. 55-62.
13. Москаленко В. Ф. Концептуальні підходи до фор¬мування нової профілактичної стратегії у сфері охоро¬ни здоров ’я // Здоров ’я України. - 2009. - № 21(226). - С. 58-59.
14. Москаленко В. Ф. Концептуальні підходи до фор¬мування нової профілактичної стратегії у сфері охорони здоров ’я //Здоров ’я України. - 2009. - № 22(227). - С. 26.
15. Москаленко В. Ф. Инвестирование в человеческий капитал //Медик столиці. - 2010. - № 1(82). - С. 4-6.
16. Марков Х.М. Оксид азота и атеросклероз. Ок¬сид азота, дисфункция сосудистого эндотелия и пато¬генез атеросклероза // Кардиология. - 2009. - № И. - С. 64-74.
17. Мхитарян Л. С., Орлова Н.Н., Евстратова И.Н. и др. Состояние свободнорадикальных ислительных про¬цессов в условиях длительного течения гипертоничес¬кой болезни // Український кардіологічний журнал Ар¬териальная гипертензия. - 2009. -№ 2. - С. 34-38.
18. Мостбауер Г.В. Дигидропиридиновые антагонис¬ты кальция - антигипертензивные препараты первой линии // Therapia. - 2010. - № 3(45). - С. 21-26.
19. Несукай Е.Г. “Левовращающий переворот” в кардиологии? // Артериальная гипертензия. - 2011. - № 1(15). - С. 16-20.
20. Петринич О.А., Білецький С.В., МелъничукЛ.В. та ін. Особливості метаболічних порушень у хворих на гіпер¬тонічну хворобу та в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу: зв ’язок з інсулінорезистентністю //Буковинський медичний вісник. - 2009. -Т 13, № З,- С. 61-65.
21. Петринич О.А. Пероксидне окислення ліпідів й антиоксидантний захист у хворих на гіпертонічну хво-
робу та в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу // Клінічна та експериментальна патологія. - 2009. - Т. VIII,NQ3.-C. 74-78.
22. Петринич О.А., Білецький С.В. Стан систем ге¬мостазу й протеолізу у хворих на гіпертонічну хворобу та із супутнім цукровим діабетом 2-го типу: зв ’язок з метаболічних порушень//Галицький лікарський вісник. -
2009. -Т. 16, N>4,-С. 66-69.
23. Петринич О.А. Органопротекторні властивості комбінації лівообертаючого ізомеру амлодипіну з лізи- ноприлом //Наукові дослідження - 2010: всеукр. наук,- практ. конф., 17 грудня 2010р.: зб. матеріалів. -Мико¬лаїв, 2010. - С. 87-88.
24. Поливода С.Н. Эндотелиальная дисфункция при гипертонической болезни: патофизиологические меха¬низмы формирования // Артериальная гипертензия. -
2009. -№5.-С. 29-33.
25. РунихинаН.К., Ткачева О.Н. Амлодипин: возмож¬ности снижения риска осложнений артериальной ги¬пертензии // Системные гипертензии. - 2009. -№ 4. - С. 15-18.
26. Романенко С.В., КостюкП.Г, КостюкЕ.П. Транс-мембранна кальцієва сигналізація: роль у ноцицепції // Журнал АМН України. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 3-25.
27. РудыкЮ. С. Антагонисты кальция в свете дока-зательной медицины //Рациональная фармакотерапия. - 2008. - No 2. - С. 1-8.
28. Савустъяненко А.В. Фармакологические и тера-певтические аспекты применения амлодипина //Арте¬риальная гипертензия. - 2010. -№ 3. - С. 45-49.
29. Сиренко Ю.Н. Дигидропиридиновые антагонис¬ты кальция - новый резерв снижения риска осложне¬ний при артериальной гипертензии // Артериальная гипертензия. - 2010. -NQ 1. - С. 47-52.
30. Сиренко Ю.Н. Дигидропиридиновые антагонис¬ты кальция - новый резерв снижения риска осложне¬ний при артериальной гипертензии //Новости медицины и фармации. - 2009. - № 18(292). - С. 3-4.
31. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія та супут¬ня патологія. - Донецьк: Видавець Заславський О.Ю.,
2010. - 384 с.
32. Сидорова Л.Л. Эффективная органопротекция - современная стратегия лечения сердечно-сосудистых заболеваний // Therapia. - 2009. - NQ 10(40). - С. 37-43.
33. ХребтійГ.І. Структурно-геометричнеремоделю- вання лівого шлуночка, внутрішньо серцева гемодинам- іка та ендотеліальна функція судин у хворих на артері¬альну гіпертензію та ожиріння //Буковинський медич¬ний вісник. - 2009. -Т. 13, № 1,- С. 79-82.
34. Чазова НЕ. Ратова Л.Г. Три антагониста каль¬ция: место каждого влечении артериальной гипертен¬зии (исследование АЛЬТЕРНАТИВА) // Системные ги¬пертензии. - 2009. -№ 4. - 26-28.
35. BarylskiМ., KowalczykЕ., Banach М. etal. Plasma total antioxidant activity in comparison with plasma NO and VEGF levels in patients with metabolic syndrome // Angiology. - 2009. - Vol. 60,№1.-P. 87-92.
36. BertrandM.E., FerrariR., Remme W.J. etal. Clinical synergy of perindopril and calcium-channel blocker in prevention of cardiac events and mortality in patients with coronary artery disease. Post hoc analysis of the EUROPA study//Am. Heart J.-2010. - Vol. 159. - P. 795-802.
37. Farsang C., Abraham G., Kovacs P. et al. Эффек¬тивность и безопасность фиксированной комбинации амлодипина и лизинприла у пациентов с эссенциальной гипертензией (исследование ALFESS) // Ліки України. -
2010. -№2.-С. 29-34.
38. FukudaМ., Masuda Т, OguraM.N. etal. Influence of nifedipine coat-core and amlodipine on systemic arterial stiffness modulated by sympathetic and parasympathetic activity in hypertensive patients // Hypertens. Res. - 2009. - Vol. 32, №: 5.-P. 392-398.
39. KimB.H, KimJ.R, KimM.G. etal. Pharmacodynamic (hemodynamic) and pharmacokinetic comparisons of S- amlodipine gentisate and racemate amlodipine besylate in healthy Korean male volunteers: two double-blind, randomized, two-period, two-treatment, two-sequence, double-dummy, single-dose crossover studies // Clin. Ther. - 2010. - Vol. 32, NQ l.-P. 193-205.
40. Koh K.K., Han S.H., Ahn J.Y. et al. Amlodipine improves endothelial function and metabolic parameters in patients with hypertension // Int. J. Cardiol. - 2009. - Vol. 133, No l.-P. 23-31.
41. Law M.R. Morris J.R., Wad N.J. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: metaanalysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies // BMJ. - 2009. - Vol. 338. -P. 1665.
42. Littlejohn T.W., Majul C.R., Olvera R. et al. Telmisartan plus amlodipine inpatients with moderate or severe hypertension: results from a subgroup analysis of randomized, placebo-controlled, parallel-group, 4x4 factorial study // Postgrad. Med. - 2009. - Vol. 121, № 2. - P. 5-14.
43. Mancia G., Laurent S., Agabiti-Rosei E. et al. Reappraisal of Europe guidelines on hypertension management: a European Society of Hypertension Task Force document // J. Hypertens. - 2009. - Vol. 27, № 11. - P. 2121-2158.
44. Makani H, Bangalore S., Romero J. et al. Effect of rennin-angiotensine system blockade on calcium channel blocker-associated peripheral edema // The american journal of medicine. - 2011. - Vol. 124. - P. 128-135.
45. Martinez F.J. Manidipine in hypertensive patients with metabolic syndrome: the MARLMBA study // The american journal of medicine. - 2009. - Vo. 7, № 7,- P. 863-869.
46. Ortiz M., Calcino G. Inferred mortality differences between dihydropiridine antihypertensives // Hypertensison. - 2009. - Vol. 53. - P. 1116.
47. Philipp T, Glazer R.D., Zhao Y. et al. Long-term tolerability and efficacy of the combination of amlodipine/ valsartan in hypertensive patients: a 54-week, open-label extension study // Curr. Med. Res. Opin. - 2009. - Vol. 25, № l.-P. 187-193.
48. Siragy H.M. Improving vascular function in hypertension: potential benefits of combination therapy with amlodipine and renin-angiotensin-aldosterone system blockers // J. Hypertens. -2010. - Vol. 28, № 1. -P. 2-8.
49. Stintzing S., Ocker M., Hartner A. et al. Differentiation patterning of vascular smooth muscle cells (VSMC) in atherosclerosis // Virchows Arch. - 2009. - Vol. 455, № 2. -P. 171-185.
50. Tsutsui M., Shimokowa H, Otsuji Y. et al. Nitric oxide synthases and cardiovascular diseases: insight from genetically modified mice // Circ. J. - 2009. - Vol. 73, №6.-P. 986-993.
51. WaldD.S., Law М., Morris J.К. et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: metaanalysis on 11000 participants from 42 trials // Am. J. Med. - 2009. - Vol. 122, №>3.-P. 290-300.
52. Zhang H., Park Y, Wu J. et al. Role ofTNF-alpha in vascular dysfunction // Clin. Sci. - 2009. - Vol. 116, № 3. - P. 219-230.
Як цитувати
Пузиренко, А. (1). СУЧАСНІ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 30-34. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/549