СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТУВАННЯ

  • К. Джума Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: портальна гіпертензія, імунний стан, м, спленоренальний анастомоз, діти

Анотація

Синдром портальної гіпертензії - це група симптомів обумовлених підвищенням гідростатичного тиску у сис­темі ворітної вени. У дітей частіше зустрічається до печін­кова форма портальної гіпертензії (ДНІ), як наслідок вад розвитку ворітної вени та її гілок, тромбозу ворітної вени, омфаліту, пупкового сепсису, катетеризації пупкової вени, ятрогенних інтраопераційних травм ворітної вени [1,7,8, 11]. Одним з ускладнень синдрому портальної гіпертензії є розвиток спленомегалії та гіперспленізму, з основним проявом - панцитопенією. До недавнього часу єдиним ефективним імунокорегуючим методом вважалась спле- нектомія. Однак, останніми роками було доведено, що спленектомія не сприяє позитивному впливу на імунний статус, а навпаки спричиняє зниження антиінфекційної резистентності та підвищує ризик розвитку септичних станів. Крім того встановлено, що ключовим чинником у патогенезі імунологічних порушень є не гіперспленізм, а виключення печінки з ланцюга детоксикації 

Посилання

1. Алиев М.М. Иммунологический статус детей с портальной гипертензией [Текст] /М.М. Алиев, Ж. Т. Ма- масаидов, С. Т. Исмаилов // Медицинский журнал Узбе¬кистана. - 1990. -№6. - С. 25-27.
2. Бойко В. В. Портальна гіпертензія та її ускладнення [Текст]: монографія /В.В. Бойко //. -Харків, 2008. - 335 с.
3. Бафаров О.А. Иммунный статус детей с внепечё¬ночной портальной гипертензией после спленэктомии [Текст]/О.А. Бафаров,А.Ф. Леонтьев, В.М. Сенякович / /Хирургия. - 1992. -№11. - С.68-72.
4. Бланц С. А. Медико-биологиеская статистика [Текст]: учебник/С. А. Бланц. -М.: Практика, 1999. -462 с.
5. Джума КА. Стан імунної системи у дітей з допечін- ковою формою портальної гіпертензії [Текст] /КА. Джу¬ма, В.П. Пригнула, О.С. Бодік, М.1. Іщенко//Український нау- ково-мединиймолодіжний журнал.-2012. -№1.-С. 52-59.
6. Калита Н.Я. Коррекция вторичного гиперспле- низма в хирургии портальной гипертензии [Текст] / Н.Я. Калита, К. И. Буланов, О.Б. Котенко //Вестник хи¬рургии. - 1991. -№3. - С. 137-139.
7. Кривченя Д.Ю. Диагностика портальной гипер¬тензии в детском воздаете [Текст] /Д.Ю. Кривченя,
A. Б. Дубровин, В.П. Притула, А А. Иришин и др. //Клини¬ческая хирургия. - 2008. - №3. - С.17-19.
8. Леонтьев А.Ф. О патогенезе гиперспленизма у де¬тей с вепечёночной блокадой портального кровообра¬щения [Текст]/А.Ф. Леонтьев,Ю.Н. Касаткин, П.С.Ми¬ронов // Педиатрия. - 1981. - №5. - С. 23-25.
9. EiblM. Immunological consequences of splenectomy [Text] /M. Eibl //Prog. Pediatr. Surgery. - 1985. - №18. - Pl39-145.
10. Holschneider AM. Complications of splenectomy in childhood [Text] /AM. Holschneider, H. Kricz-Klimeck,
B. Strasser, S. Daumling, Belohradsky B.H. // Kinderchirur- gie. - 1982. -№35. -P. 130-139.
11. Koval ’chuk L. V. Participation of spleen cells in regulating the production of macrophage migration inhibitory factor in mice [Text]/L.V. Koval’chuk, N.L. Sotnikova //Biull Eksp Biol Med. - 1981. - c91. - P.336-338.
12. Robak T. Role of the spleen in immunological processes [Text] / T. Robak, A. Pluzanska // Postepy Hig MedDosw. - 1980. -№33. -P.625-641.
Як цитувати
Джума , К. (1). СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ДОПЕЧІНКОВОЮ ФОРМОЮ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТУВАННЯ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 42-50. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/553