ЕНДОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ЕРОЗИВНИХ ЗМІНАХ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ ТА ПЕЧІНКИ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА

  • Н. Долгая Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: ерозії шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів і печінки, атрофія, метаплазія, дисплазія, відеоендоскопія

Анотація

Основним методом діагностики гастриту та атрофії сли­зової оболонки шлунка (СОШ) є морфологічний [1,6]. Діаг­ностика атрофії СОШ при стандартній ендоскопії грунтуєть­ся на виявленні загальноприйнятих ендоскопічних симптомів: просвічуванні великих та дрібних судин, капі­лярної сітки; вогнищевого поглиблення слизової білувато­го кольору; чергуванні незначно витонченої СОШ з неве­ликими ділянками западіння сіро-білуватого кольору, різної конфігурації [9]; чергуванні ділянок витончення з нормаль­ними полями рожевого кольору; виявлені межи між ви­тонченою слизовою, тьмяною слизовою [8, 9]. Черговий імпульс у вивченні патології шлунку, в тому числі при ат­рофії СОШ, відбувся завдяки застосуванню ендоскопії зі збільшенням. Стало можливим під час ендоскопічного дос­лідження отримати зображення структури СОШ, збільше­ного до 115 разів. Основою клінічного застосування ендос­копії зі збільшенням для верифікації змін мікробудови СОШ, в тому числі при атрофії, стали результати робіт з стерео­скопії препаратів СОШ in vitro [12]. Для нормальної СОШ тіла шлунка характерні два типи рельєфу: дрібнокрапковіямки (А) та короткі лінійні ямки (В). В антральному відділі шлун­кові поля мають рельєф поглиблених смуг (С) [2, 3]. Виді­ляється 4 основні типи рельєфу та їх комбінації, що в су гой­ності становлять 7 типів [7]. При атрофії залоз шлунка спостерігається перебудова за типом поглиблених смуг або сітчастого малюнка (mesh-like pattern - малюнок, схожий на сітку). або коротких лінійних залоз. Для атрофії з кишковою метаплазією характерний вигляд поверхні СОШ при ендос­копії зі збільшенням, подібний до сітчастого малюнка 

Посилання

1. Аруин Л.И. Морфологическая диагностика болез¬ней желудка и кишечника /Л.И. Аруин, Л.Л. Капуллер, В.А. Исаков - Москва : Триада -X, 1998. - 483 с.
2. Захараш М.П. Скринінг передраковихз мін і раку шлунка /М.П. Захараш, В.О. Яковенко, В.Д. Парій [та ін.] //Методичні рекомендації. - Київ, 2009. - 32 с.
3. Захараш М.П. NBI і ендоскопія з високим збільшенням: сучасні можливості ендоскопічної діагно¬стики /М.П. Захараш, В. О. Яковенко. О.Г. Курик//Укр. журнал ендоскопічної малоінвазивної хірургії. - 2009. - Т. 13, №4.-С 12-16.
4. Креймер В.Д. Использование новой видеоинфор- мационной системы в эндоскопической диагностике хро¬нических гастритов /В.Д. Креймер, Е.А. Ширяева // Сб. тезисов 12 Московского Международного конгресса по эндоскопической хирургии. -М., 2008. - С. 225-227.
5. Креймер В.Д. Ранняя диагностика заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки методом циф¬ровой видеоэндоскопии: автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.01.04 /В.Д. Креймер. - Москва, 2010. - 25 с.
6. Курик О.Г. Кронічний гастрит і передракові зміни слизової оболонки шлунка: сучасні морфологічні аспек¬ти/О.Г. Курик, Г.А. Соловйова, В.О. Яковенко//Сучасна гастроентерологія. - 2009. - № 4. - С. 88-93.
7. Никишаев В.И. Виртуальная хромоэндоскопия - новая технология для повышения качества эндоскопи¬ческого осмотра / В.И. Никишаев // Укр. журн. мало- інвазив. ендоскопіч. хірургії. - 2007. - № 3. - С. 12-16.
8. Чернеховская НЕ. Современные технологии в эн¬доскопии / НЕ. Чернеховская. -М.: Российская меди¬цинская академия последипломного образования, 2004. - 136 с.
9. Чернеховская НЕ. Эндоскопическая диагности¬ка заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки / Н.Е. Чернеховская, В.Г. Андреева, Д.П. Черепянец, А.В. Поваляев. - 2-е изд., доп. и перераб. -М.: “МЕДпресс- информ”, 2008. - 199 с.
10. Eriksson NK. Prevalence and distribution of gastric intestinal metaplasia and its subtypes / N.K. Eriksson, PA. Karkkainen, M.A. Farkkila, PE. Arkkila // Dig. Liver. Dis. - 2008. - Vol. 40. -№> 5. -P. 355-360.
11. Gheorghe C. Narrow-band imaging endoscopy for diagnosis of malignant and premalignant gastrointestinal lesions/C. Gheorghe//JGastrointestin. Liver. Dis. -2006. - Vol. 15(I). -P. 77-82.
12. Kuznetsov K. Narrow-band imaging: potential and limitations/K. Kuznetsov, R. Lambert, J.F. Rey. //Endoscopy. -
2006. - Vol. 38. -NQ l.-P. 76-81.
13. Rugge M. OLGA staging for gastritis: A tutorial /М. Rugge [et al.] // Digestive and liver disease. - 2008. - Vol. 40. -№8. -P.650-658.
14. Song L.M. Narrow band imaging and multiband imaging/ Ш. Song [et al.] (ASGE TECHNOLOGY COMMLTTEE) // Gastrointest. Endosc. -2008. - Vol. 67.-NQ4.-P. 581-589.
15. Yao K. Clinical application of magnification endoscopy with NB1 for diagnosis of early gastric cancer /
K. Yao, T. Matsui, A. Iwashita //Endoscopy. - 2007. - Vol. 104.-NQ6.-P. 782-789.
16. Yoshida S. Diagnosis of early gastric cancer seen as less malignant endoscopically / S. Yoshida [et al.] // Jpn. J. Clin. Oncol. - 1984. - Vol. 14 (2). - P. 225-241.
Як цитувати
Долгая , Н. (1). ЕНДОСКОПІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ЕРОЗИВНИХ ЗМІНАХ ШЛУНКА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЖОВЧНИХ ШЛЯХІВ ТА ПЕЧІНКИ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 51-56. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/554