СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ КАДМІЮ З СЕЧІ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХІМІЧНО-МОДИФІКОВАНОГО КРЕМНЕЗЕМУ, НА ПОВЕРХНІ ЯКОГО КОВАЛЕНТНО ЗАКРІПЛЕНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ НАТРІЄВОЇ СОЛІ 6-ПРОПІЛАМІДО-2-ПІРИДИНДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ (PyCOONa - СХ)

  • Т. Рева Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: сеча, кадмій, концентрування

Анотація

Антропогенне забруднення навколишнього середови­ща багато в чому пов’язане з мікроелементами із групи важких металів і викликає серйозну заклопотаність свої­ми негативними наслідками для здоров’я нації в цілому. Відомо, що в безпосередній близькості від багатьох про­мислових підприємств утворюються зони з підвищеним вмістом плюмбуму, ртуті, кадмію, нікелю й інших токсич­них мікроелементів, результатом цього є збільшення їх вмісту в природних грунтових водах та вірогідності нако­пичення в організмі людини, що представляє загрозу для здоров’я і навіть життя 

Посилання

1. Державні санітарні правила і норми “Вода пит¬на. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання’’, №383 від 23.12.96. Затверджено МОЗ України.
2. Вредные вещества в промышленности. Т.З. Спра¬вочник для химиков, инженеров и врачей под редакцией Н.В. Лазарева. Издательство “Химия”, 1977.
3. МицуикеА. Методы концентрирования микроэле¬ментов в неоганическом анализе/Мицуике А.-М. .Химия, 1986.-151с.
4. Зайцев В.И Комплексообразующие кремнеземи: синтез, строение привитого слоя и химия поверхности/ Зайцев В.И Харьков: Фолио, 1997.-240 с.
5. Зайцева Г.М. Синтез та властивості кремнеземів з ковалентно закріпленими фосфінсульфідними група¬ми /Зайцева Г.М., Рева Т.Д.,. Зайцев ВМ, Калібабчук В. О.// Укр.хім.журн.-2001.- т. 67, № 2.-С.94-98.
6. Пат. 65482 Україна, МПК 7 BO1J 20/10. Модиф¬ікований сорбент для вилучення іонів металів із розчинів/ Зайцев В.М., Алексеев С. О., Рева Т.Д, ЗайцеваГ.М., Гож- дзінський СМ. Заявник і патентовласник Київський на¬ціональний університет імені Тараса Шевченка.-.У 65482 , 2003 1110242; заявл. 2003.11.13; опубл. 2004. 03.15. Бюл №3.-3с.
7. Reva T.D.,. Kalibabchuk V.A. Chelating silicas for preconcentration and column chromatography of metal ions indrinking artesian water //Short abstracts. Second International Conference On Silica Science And Technology. 3-6 September, 2001, France.-P. 121.
8. Рева. Т.Д. Сорбційна здатність кремнеземів з при-щепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(II), Hg(II), Fe(III), Си(ІІ) таРЬ(ІІ) /Рева Т.Д, Зай¬цев В.М., Трохименко О.М. //Методы и объекты хими¬ческого анализа. - 2008. - Т. 3, № 2. - С. 202-206.
9. Коростылев П.П. Приготовление растворов для химико-аналитических работ/ Коростылев П.П.-М. :Нау- ка, 1974.-399с.
10. ШварценбахГ. Комплексонометрическое титро¬вание / Г. Шварценбах, Т.Флашка.-М. .Химия, 1970.-360с.
11. Упор Э. Фотометрические методы определения следов неорганических соединений /Упор Э., Мохаи М., НовакД.-М. :Мир,1985,- 293 с.
Як цитувати
Рева, Т. (1). СОРБЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ КАДМІЮ З СЕЧІ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХІМІЧНО-МОДИФІКОВАНОГО КРЕМНЕЗЕМУ, НА ПОВЕРХНІ ЯКОГО КОВАЛЕНТНО ЗАКРІПЛЕНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ НАТРІЄВОЇ СОЛІ 6-ПРОПІЛАМІДО-2-ПІРИДИНДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ (PyCOONa - СХ). Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 81-83. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/567