СТАН СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У НЕВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ТА СУПУТНІМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ

  • Т. Тимохіна Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: генералізований пародонтит, залізодефіцитна анемія, системний імунітет, цитокіновий статус

Анотація

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кожна третя жінка в світі страждає на залізодефіцитну ане­мію . Як свідчать епідеміологічні дослідження ос­таннього часу, зазначена проблема є далекою від остаточ­ного вирішення і залишається актуальною як для розвинутих країн, так і для таких, що розвиваються.

Посилання

1. Венцковсъкий Б.А1. Клініка, діагностика, профілак¬тика та лікування гестаційної анемії/Б.АІ.Венцковський, О. АІ. Макарчук // АІетодичні рекомендації. - Київ, 2004. - 24 с.
22. Видиборець С.В. Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція: Автореф.дис..док. мед. наук: 14.01.31.-Київ. 2004,-36с.
3. Грудянов А.II. Заболевания пародонта и меры их профилактики/А.П. Грудянов, О.А.Фролова//Леч. врач. - 2001.-NQ4.-C. 16-18.
4. Данилевский Н. Ф. Распространенность основных стоматологических заболеваний и состояния гигиены полости рта у населения различных регионов Украины (по обращаемости). //Современная стоматология. - NQ 3.-2003.- с.14-16
5. Данилевський М. Ф. До питання щодо етіології, класифікації та термінології захворювань пародонта. / М.ФДанилевський, А.В.Борисенко // Новини стомато¬логії. - 2001. -NQ 1. - с.8-10
6. Козорез Е.М. Морфологический анализ эпителия слизистой оболочки десны в различные периоды бере¬менности : Автореф. дис..канд. мед. наук: 14.00.15., 14.00.21. / Новосибирск, 2006,- 24 с.
7. Лукиных Л.М. Профилактика кариеса зубов и болез¬ней пародонта. -М.: Медицинская книга. - 2003. - 196 с.
8. Мазур Н.П. Костная система и заболевания паро¬донта. /И.П.Мазур, В.В. Поворознюк//Современная сто¬матология. - 2000. - NQ 2(10). - с. 32-36
9. Майборода Т.О. Структурно-функціональні пору¬шення тканин пародонту та скелету у дівчаток пубер¬татного віку за функціональної недостатності гонад та шляхи їх корекції. Автореф. due. канд. мед. наук. - Київ. - 2003. - с. 20
Ю.Меллина ИМ. Железодефицитные состояния у женщин. Лекция для акушеров-гинекологов, терапевтов и семейных врачей,-К.: СПДКоляда О.П.,2003,- 32 с.
И. Поворознюк В.В. Менопауза та остеопороз / В.В.Поворознюк, Н.В.Григор ’ева //- К. - 2002. - 356 с.
12. Путинцев А.Б. Железодефицитная анемия и со-временные методы ее коррекции у беременных : Авто¬реф. дис. канд. мед. наук: 14.00.01 /-Москва, 2005,-27 с.
13. Сербенко А.Г. Железодефицитная анемияу бере¬менных : фето-плацентарный комплекс и нейроэндок¬ринная адаптация /А.Г.Сербенко, З.Б.Хоминская, Л.А. Ецко //.-Кишинев,- 2001,- 226 с.
14. Тофан Н.І. Патогенетичне обгрунтування і роз¬робка системи санаторно-курортного лікування і реаб¬ілітації вагітних жінок з анемією : Автореф. дис.канд. мед. наук: 14.01.33/Н.І.Тофан - Одеса,2005.-38 с.
15. Matsson L. Factors influencing the susceptibility to gingivitis during childhood. [Review///Intern. J. Paediatric Dent. - 1993. - Vol. 3. -NQ 3. -P. 119-127
16. Stamm J.M. Epidemiology of gingivitis.// J.Clin.Periodontol. - 1986. - V.13.-NQ 5. -P.360-366.
Як цитувати
Тимохіна , Т. (1). СТАН СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У НЕВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ТА СУПУТНІМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 88-93. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/569