ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ НОВОГО ІНСЕКТО-АКАРИЦИДУ ТЕБУФЕНПІРАДУ В ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • В. Семененко Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: інсекто-акарицид, гігієнічні нормативи, об’єкти агроценозу яблуневого саду, екотоксикологічний ризик, забруднення ґрунтових вод

Анотація

На підставі натурних експериментів встановлені закономірності поведінки інсекто-акарицидів тебуфенпірада в об'єктах агроценозу яблуневого саду, обгрунтовані гігієнічні нормативи тебуфенпірада в яблуках, яблучному соку, грунті і термін очікування до збору врожаю після останньої обробки, розрахований екотоксикологічних ризик і встановлений рівень небезпеки забруднення підземних вод.

Посилання

1. Шевчук О.В. Екологічна небезпечність застосуван¬ня хімічного захисту в плодоносних садах сливи та черешні Північного Лісостепу України /О.В. Шевчук, І.В. Шевчук// Карантин і захист рослин. - 2009. -№ 5.-С. 8-10.
2. Митрофанов В.II. Проблемы гарантий сохране¬ния урожая и стабильности агроценоза в садоводстве / В.II. Митрофанов, А.В. Манько, Е.Б. Балыкина//Матер¬іали міжнародної науково-практичної конференції “Інтегрований захист рослин на початку ХМ століття ". - К, 2004. - С. 307-312.
3. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ № 4263-87. - [Уте. 13.03.87]. - К.: М-во здравоохранения СССР, 1988. -210 с.
4. Унифицированные правила отбора проб сельс-кохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения микро¬количеств пестицидов:МУ№ 2051-79. -М: М-во здра¬воохранения СССР, 1980. - 27 с.
5. Методичні вказівки з визначення тебуфенпіраду в яблуках, винограді, яблучному та виноградному соках методом газорідинної хроматографії: MB № 1079-2011 // Погоджено МОЗ 01.03.2011, Постанова № 6, затвер¬джено Міністерством охорони навколишнього природ¬ного середовища 25.03.2011, Наказ № 95.
6. Методичні вказівки з визначення тебуфенпіраду в ґрунті методом газорідинної хроматографії: MB № 1080-2011 7 Погоджено МОЗ 01.03.2011, Постанова № 6, затверджено Міністерством охорони навколишнього природного середовища 25.03.2011, Наказ № 95.
7. Мельников Н.П. К вопросу о загрязнении почвы хлорорганическими соединениями / Н.П. Мельников // Агрохимия. - 1996. - № 10. - С. 72-74.
8. Индикаторные критерии и прогноз опасности загрязнения подземных вод гербицидами на основе эфи¬ров кислот / С.Г. Сергеев, А.П. Гринько, ИВ. Лепешкин [та ін.] // Современные проблемы токсикологии. - 2010. - № 2-3. - С. 76-79.
9. The e-Pesticide Manual [Електронний ресурс]: А World Compendium The e-Pesticide Manual / Version 3.2 2005-06. - Thirteenth Edition: CD-вид-во CDS Tomlin, 2005. - 1 електрон, опт. диск (CD); 12 см. - Систем, вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95/98/ 2000/NT/XP.
10. Tebufenpyrad [Електронний ресурс]. - Режим до¬ступу: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/ a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+7271.
И. Тебуфенпирад [Электронный ресурс]: Каталог пестицидов. - Электронные данные. - Режим доступа: http://rupest.ru/ppdb/tebufenpyrad.html.
12. Pesticide Fact Sheet [Електронний ресурс]: United States Environmental Protection Agency. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.epa.gov/opprd001/ factsheets/tebufenpyrad.pdf.
13. Akiyama Y. Pesticide residues in agricultural monitored in Hyogo Prefecture, Japan, FYs 1995-1999 / Y. Akiyama, N. Yoshioka, M. Tsuji // Journal of AOAC International. - 2002. - V. 85, № 3. - P. 692-703.
14. Пестициди. Класифікація за ступенем небезпеч¬ності: ДСанПін 8.8.1.002-98 - [Зате. 28.08.98] // 36. важливих офіційних матеріалів з санітарних і протие¬підемічних питань. -К, 2000. - Т.9.-Ч. 1.-С. 249-266.
15. Коршун М.М. Токсикологічна оцінка та обґрун¬тування допустимої добової дози сучасного інсекто- акарициду тебуфенпіраду / М.М. Коршун, В.М. Семе¬ненко // Сучасні проблеми токсикології. - 2011. - № 5 (55). - С. 99-100.
16. Коршун М.М. До питання удосконалення розра¬хункового нормування вмісту пестицидів у ґрунті /М.М. Коршун //Гігієна населених місць. - К, 2004. - № 43. - С. 156-164.
17. Перспективы развития гигиенического нормиро¬вания химических антропогенных соединений в почве / Е.Г. Моложанова, Л.П. Петрашенко, Т.В. Юрченко [та ін.] //Гигиена населенных мест. - 2001. - № 38. - Т.1. - С. 247-249.
18. Мельников Н.П. Сравнительная экотоксикологи- ческая опасность некоторых инсектицидов - производ¬ных фосфорных кислот, карбаминовой кислоты и син¬тетических пиретроидов /Н.П. Мельников, С.Р. Белан // Агрохимия. - 1997. -№ I. - С. 70-72.
Як цитувати
Семененко , В. (1). ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ НОВОГО ІНСЕКТО-АКАРИЦИДУ ТЕБУФЕНПІРАДУ В ОБ’ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Український науково-медичний молодіжний журнал, 3(69), 103=108. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/576