ОСНОВНІ ВІХИ МОЛОДОСТІ О.В. КОРЧАКА-ЧЕПУРКІВСЬКОГО: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ

  • Олена Антонюк Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: біографія, метричні дані, дата народження, походження, освіта

Анотація

Автором були виявлені неточності у матері­алах деяких науковців, які раніше досліджували життя та діяльність вченого. У даній роботі розкрито деякі не­відомі сторони біографії О.В. Корчака-Чепурківського, присвячені ранньому періоду його життя. На основі арх­івних документів було суттєво доповнено біографічні дані, зокрема дату народження, відомості про освіту. Було запропоновано оригінальний погляд на дату на­родження, походження, освіту вченого. Багато архівних документів були представлені вперше і не розглядалися в попередніх наукових дослідженнях.

О.В. Корчак-Чепурківський народився 14 (26 ) люто­го 1857 року. Для визначення дати за новим (григорі­анським) стилем слід додавати 12 днів до дати за ста­рим (юліанським) календарем (у тому випадку, якщо дата мала місце в XIX столітті), використовуючи формулу N + 12 (тобто 14 + 12 = 26 лютого ).

Овксентій походив із роду священиків. Його батько Василь був дияконом. Але після вивчення архівних да­них можна сказати, що і його мати Марія Володимирівна була дочкою священика. Є посилання, які стосуються початку XIX століття, в яких священик Яків Корчак-Чепур­ківський згадується як настоятель храму Святого Миро­на в Санкт-Петербурзі (1825 - 1828 рр.). Чи був він роди­чем О.В. Корчака-Чепурківського достовірно невідомо.

О.В. Корчак-Чепурківський отримав богословську середню освіту. Доведено, що він навчався в Пол­тавській духовній семінарії з 1873 по 1877 р., і, можливо, деякі ідеї християнства і православної традиції сформу­вали його світогляд і переконання. У будь-якому разіці питання біографії Овксентія Васильовича ще не обгово­рювалися і можуть розглядатися як оригінальні резуль­тати нашого дослідження.

Посилання

1. Историко-статистические сведения о С.-Петербургс¬кой епархии. Вып. 6. СПб. 1878. С. 76-83; Черепенина Н.Ю., ТПка- ровский М.В. Православные храмы Санкт-Петербурга 1917 — 1945 гг. Справочник. СПб., 1999. С. 159-160.
2. Архів Президії НАН України, м. Київ. On. 2. Відділ біологічних нсгук, Інститут Клінічної фізіології. Справа. Дійсний член АН УРСР Овк- сентій Васильовича Корчак-Чепурківський. 1937—1947 рр., 72 аркуша.
3. Жития святых. Под редакцией святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Февраль. — К: «Феникс». — С. 277 — 283.
4. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в дер-жавних архівах України. Міжархівний довідник. — Т. 4. Метричні книги у фондах державних архівів Донецької, Івано-Франківської, Лу-ганської, Одеської та Полтавської областей. — К, 2012. — С.592.
5. Товкун Л.П. Академік О.В.Корчак-Чепурківський: науко¬ва, організаційна та педагогічна діяльність у 1883-1947 рр.: дис. канд. мед. наук: 07.00.07 / Товкун Лідія Павлівна. — Переяс¬лав-Хмельницький, 2010. — 200 с.
6. Полтавскіе епархіальньїе ведомости. — № 14. Частина офіційна. — 15 липня 1877. — С. 429
Як цитувати
Антонюк , О. (1). ОСНОВНІ ВІХИ МОЛОДОСТІ О.В. КОРЧАКА-ЧЕПУРКІВСЬКОГО: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 5-8. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/583