ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ НАЯВНІСТЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЮ ДЕЯКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ

  • Тетяна Тімохіна Національний медичний університет імені А.А. Богомольця
Ключові слова: гуморальний імунітет, беременные женщины, стоматологические заболевания, железодефицитная анемия

Анотація

Вивчення особливостей гуморального імун­ітету у вагітних із наявністю чи відсутністю деяких стома­тологічних захворювань та залізодефіцитної анемією показало, що у вагітних із залізодефіцитною анемією та супутніми стоматологічними захворюваннями спостері­гається наявність В-лімфоцитозу із гіперфункцією ІдМ та зниженням синтезу ІдА та дисбаланс ЦІК в сторону зро­стання концентрації патогенних фракцій ЦІК, за рахунок чого може відбуватись розвиток аутоімунних проявів; ус­кладнення фізіологічного перебігу вагітності супутніми стоматологічними захворюваннями призводить до по­глиблення дисбалансу циркулюючих імунних комплексів із значним переважанням вмісту патогенних дрібно- і середньомолекулярних їх фракцій та зниженням кон­центрації сироваткового ІдА.

Посилання

1. Видиборець C.B. Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція: ав- тореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.31 / Видиборець Станіслав Володимирович; Інститут гематології та трансфузіології АМН України. — К., 2004. — 36 с.
2. Грудянов А.И. Иммунологические показатели крови при быстропрогрессирующем пародонти те (предварительные ре-зультаты) / А.И. Грудянов, И.В. Безрукова // Стоматология. — 2000. - № 3. - С. 15—17.
3. Мазур И.П. Влияние лекарственных препаратов на состо¬яние здоровья полости рта / И.П. Мазур, К.Н. Косенко // Соврем, стоматология. — 2008. - № 3. - С. 179—187.
4. Меллина ИМ. Железодефицитные состояния у женщин: лекция для акушеров-гинекологов, терапевтов и семейных вра¬чей / И.М. Меллина. — К, 2003. — 32 с.
5. Путинцев А.Б. Железодефицитная анемия и современные методы ее коррекции у беременных: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.01 / Путинцев Алексей Борисович; Моск. гос. мед.- стоматолог. ун-т. — М., 2005. — 27 с.
6. Савичук И.О. Особенности организации стоматологи¬ческой помощи беременным / Н.О. Савичук // Therapia. Укр. мед. вісник. - 2007. -№> 5. - С. 70-74.
7. Серов В.Н. Анемия при беременности / В.Н. Серое // Реп- родуктив. здоровье женщины. — 2006. — №> 1. — С. 63—69.
8. Стрельченя Т.М. Вплив залізодефіцитної анемії на показ¬ники лізоциму та секреторного імуноглобуліну А у хворих на генералізований пародонтит / ТМ. Стрельченя // Сучасні про¬блеми терапевтичної стоматології: тези доп. наук.-практ. конференції, 25—26 берез. 2004 р. — К, 2004. — С. 150-152.
9. Тофан Н.І. Патогенетичне обгрунтування і розробка си¬стеми санаторно-курортного лікування і реабілітації вагітних жінок з анемією: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.33 / Тофан Наталія Іванівна; Укр. НДІ мед. реабілітації та курор¬тології. — Одеса, 2005. — 38 с.
10. Шехтман ММ. Руководство по жстрагенитальной па-тологи у беременных / ММ. Шехтман. — 3-є изд. — М.: Триада- X, 2005. - 816 с.
11. Ямщикова Е.Е. Профилактика стоматологических за-болеваний у женщин с физиологической и осложненной гесто- зом беременностью: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14, 14.01.01 / Ямщикова Елена Евгеньевна; Моск. гос. мед.-стома¬толог. ун-т. — М., 2010. — 26 с.
12. Haram К. Iron supplementation in pregnancy — evidence and controversies / K. Haram, S. T. Nilsen, R. J. Ulvik // Acta Obstet. Gynecol. Scand. - 2001. - Vol. 80, N 8. - P. 683-688.
13. Haskova V. Simple method of circulating immune complex detection in human sera by polyethylenglycol precipitation / V. Haskova, J. Kastik, L. Riha // Z. Immunol. Forsch. — 1977. — Bd. 154, N 4. - S. 399—486.
14. Segnier S. Immunohistological and morphometric analysis of intraepithelial lymphocytes and Langerhans cell in healthy and diseased human gingival tissues / S. Segnier, G. Godeau, N. Brousse // Arch. Oral. Biol. - 2000. - Vol. 45, N 6. - P. 441.
15. Zhu A. Evaluation and treatment of iron deficiency anemia: a gastroenterological perspective / A. Zhu, M. Kaneshiro, J. D. Kaunitz // Dig. Dis. Sci. - 2010. - Vol. 55, N 3. - P. 548-559.
Як цитувати
Тімохіна, Т. (1). ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ІЗ НАЯВНІСТЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЮ ДЕЯКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ. Український науково-медичний молодіжний журнал, 4(84), 48-51. вилучено із http://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/article/view/592